eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sko造szyn › 安iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w Gminie Sko造szyn w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023Og這szenie z dnia 2023-03-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w Gminie Sko造szyn w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA SKOΧSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440382

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sko造szyn 12

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sko造szyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro郾ie雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 134491729

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skolyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.skolyszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w Gminie Sko造szyn w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c41c99cc-ce1f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00155997

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawc闚, kt鏎zy mog ubiega si o udzielenie zam闚ienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Dokumenty lub o鈍iadczenia, wykonawca sk豉da w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Je瞠li orygina dokumentu lub
o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa powy瞠j nie zosta造 sporz康zone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca mo瞠 sporz康zi i przekaza elektroniczn kopi posiadanego dokumentu lub o鈍iadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawc elektronicznej kopii dokumentu lub o鈍iadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawc albo odpowiednio przez podmiot, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega
wykonawca , albo przez podwykonawc jest r闚noznaczne z po鈍iadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub o鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m.
Sk豉danie oferty odbywa si wy陰cznie za po鈔ednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn.
Aktualna instrukcja sk豉dania oferty poprzez platform zakupow dost瘼na jest pod adresem:
https://drive.google.com/file//1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiaj帷y zapewnia, 瞠 ww. 鈔odki komunikacji elektronicznej b璠 dost瘼ne, czynne i sprawnie dzia豉j帷e przez ca造 okres trwania post瘼owania.
Zamawiaj帷y informuje tak瞠, 瞠 przesy豉na przez wykonawc informacja / wiadomo嗆 鈔odkiem komunikacji elektronicznej (wskazana powy瞠j) w przypadku skrzynki e-mail b璠zie generowa豉 automatycznie odpowied zwrotn, potwierdzaj帷 dat, godzin otrzymanych informacji. Wykonawca sk豉daj帷y ofert, zadaj帷 pytanie lub prosz帷 udzielenie wyja郾ie zwi您anych z post瘼owaniem (SWZ) jest proszony w jej tre軼i o podanie swoich danych identyfikuj帷ych mo磧iwo嗆 skorzystania z tych 鈔odk闚
komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg post瘼owania i dokonanie wyboru wykonawcy. Zamawiaj帷y dopuszcza kontakt poprzez 鈔odek komunikacji elektronicznej:
- na skrzynk email: przetargi@skolyszyn.pl (w sytuacjach awaryjnych)- pojemno嗆 jednej wiadomo軼i na skrzynce - do 20 MB;
- poprzez platform zakupow: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn - limit obj皻o軼i plik闚 lub spakowanych folder闚 do
10 plik闚 o maksymalnej sumarycznej wielko軼i 500 MB
Wiadomo軼i przekazywane droga elektroniczn powinny w spos鏏 jednoznaczny wskazywa nr post瘼owania oraz dane identyfikuj帷e wykonawc.
Formaty plik闚 musz by zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjno軼i ROZPORZ.ZENIE RADY MINISTR紟 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247
t.j. z dnia 2017.12.05).
Zamawiaj帷y nie dopuszcza przesy豉nia plik闚 w nast瘼uj帷ych formatach:
- .com
- .exe
- .bat
- .msi.
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoba sk豉daj帷a taki podpis musi by umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.
Spos鏏 sporz康zania oferty, za陰cznik闚, dokument闚 i o鈍iadcze okre郵ony zosta Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452).
Zamawiaj帷y dopuszcza tak瞠 – przed terminem sk豉dania ofert zadawanie pyta/膨danie wyja郾ie do swz czy prowadzonego post瘼owania poprzez 鈔odek komunikacji elektronicznej poprzez skrzynk
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl lub poprzez platform zakupow:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn przy niniejszym post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 z p騧niejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
• W przypadku powzi璚ia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania post瘼owania czy realizacji umowy pn.:
安iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w Gminie Sko造szyn w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 Gmina Sko造szyn Pani/Pana danych osobowych, przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych;
• Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe, gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mog by przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 profilowane;
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Sko造szyn, 38 - 242 Sko造szyn 12 , tel. 13 / 449 10 62 - 64;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urz璠zie Gminy Sko造szyn jest Pan Rados豉w Ramut, email:iod@skolyszyn.pl , tel. 13 /
449 17 24;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: „安iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w Gminie Sko造szyn w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 ”, Nr GPIR.271.1.12.2023 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zawarcia umowy, a je瞠li zobowi您ania wskazane w ofercie i umowie przekrocz w/w przedzia czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
• obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO:
w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
W trakcie oraz po zako鎍zeniu post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporz康zenia 2016/679, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych w szczeg鏊no軼i na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
______________________
− * Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
− ** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
− *** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPIR.271.1.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiot zam闚ienia obejmuje us逝gi spo貫czne wymienione w za陰czniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o kt鏎ych mowa w art. 359 pkt 2 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy (o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy Pzp), kt鏎ych g堯wnym celem lub g堯wnym celem dzia豉lno軼i ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, jest spo貫czna i zawodowa integracja os鏏 spo貫cznie marginalizowanych, w szczeg鏊no軼i: 1) os鏏 niepe軟osprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100 z p騧n.zm.); 6) os鏏 z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 z p騧n.zm.).
3. Nazwa zadania: „安iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w Gminie Sko造szyn w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
4. Zadanie realizowane jest ze 鈔odk闚 Funduszu Solidarno軼iowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Spo貫cznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - zwanego dalej OW.
5. Szczeg馧owy opis programu wraz z za陰cznikami dost瘼ny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
6. Przedmiotem Zam闚ienia jest kompleksowe 鈍iadczenie us逝gi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepe軟osprawnej jako rozszerzenie us逝g opieku鎍zych. Program kierowany jest do dzieci i os鏏 niepe軟osprawnych, kt鏎ych cz這nkowie rodzin lub opiekunowie wymagaj wsparcia w postaci dora幡ej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Us逝gi opieki wytchnieniowej maj by 鈍iadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepe軟osprawnej i dostosowanie do szczeg鏊nych potrzeb wynikaj帷ych z rodzaju schorzenia, niepe軟osprawno軼i, wykonywane na terenie Gminy Sko造szyn w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023 r.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85311200-4 - Us逝gi opieki spo貫cznej dla os鏏 niepe軟osprawnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie zawodowe w udzielaniu bezpo鈔edniej pomocy osobom niepe軟osprawnym w formie wolontariatu os鏏 jakimi dysponuje Wykonawca

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy:
1) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – Wykonawca w formularzu ofertowym musi wykaza, 瞠 dysponuje co najmniej:
• 2 osobami posiadaj帷ymi kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepe軟osprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny -
• lub 2 osobami posiadaj帷ymi 陰cznie minimum 6 – miesi璚zne do鈍iadczenie w udzielaniu bezpo鈔edniej pomocy osobom
niepe軟osprawnym w formie wolontariatu. D逝窺zy okres do鈍iadczenia os鏏 b璠zie dodatkowo punktowany w kryteriach oceny ofert.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie wprowadza w tym post瘼owaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie sk豉dania ofert ka盥y z wykonawc闚 sk豉da o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania (przyk豉dowe o鈍iadczenie - za陰cznik nr 4 do SWZ).
Zamawiaj帷y nie b璠zie wzywa wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych brak podstaw wykluczenia z post瘼owania.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o braku podstaw do wykluczenia sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia z post瘼owania oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby (art. 125 ust 5).

W post瘼owaniu Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawc闚 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Ka盥y z wykonawc闚, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie
sk豉dania ofert sk豉da o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (przyk豉dowe o鈍iadczenie - za陰cznik nr 3 do SWZ).
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa powy瞠j sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te musz potwierdza spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Podpisanie jednego o鈍iadczenia przez wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n b璠zie przez Zamawiaj帷ego uznane jako z這穎ne prawid這wo.
Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych, dostaw lub us逝g, wykonywanych wsp鏊nie z
innymi wykonawcami, to wykonawca musi wykaza, 瞠 bezpo鈔ednio uczestniczy w wykonywaniu rob鏒 budowlanych, dostaw lub
us逝g.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w powy瞠j, tak瞠 (dodatkowo) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby (technicznej lub zawodowej) – Zamawiaj帷y nie okre郵a. Ka盥y z wykonawc闚, na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie sk豉dania ofert sk豉da o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
(przyk豉dowe o鈍iadczenie - za陰cznik nr 3 do SWZ).
Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 360 pkt 4 ustawy Pzp nie b璠zie wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Potwierdzenie minimalnych warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca wykazuje w formularzu ofertowym, na podstawie wype軟ionych o鈍iadcze.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Ofert (wype軟iony formularz oferty - za陰cznik nr 1 do SWZ) oraz o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (za陰cznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw wykluczenia (za陰cznik nr 4 do SWZ) z post瘼owania sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Dokumenty, jakie nale篡 do陰czy do oferty:
1) wype軟iony formularz ofertowy (za陰cznik nr 1 do SWZ) – wymagania dotycz帷e podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1;
2) dokument okre郵aj帷y zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pe軟omocnictwo.
Pe軟omocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upowa積ienie do podpisania oferty nie wynika bezpo鈔ednio z odpisu z w豉軼iwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej (przyk豉dowo: KRS, CEIDG) og鏊nie dost瘼nego na stronach internetowych og鏊nodost瘼nych baz danych. W przypadku
oferty wsp鏊nej nale篡 do oferty za陰czy dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie niniejszego zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam闚ienia publicznego – wymagania dotycz帷e podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
3. Dokumenty i o鈍iadczenia wymagane w rozdziale VI SWZ, kt鏎e wykonawca jest zobowi您any z這篡 w ofercie:
1) Na brak podstaw wykluczenia z post瘼owania Wykonawca sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e braku podstaw wykluczenia z
post瘼owania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 4 do SWZ - wymagania dotycz帷e
podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2) Na wykazanie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 3 do SWZ – wymagania dotycz帷e podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
3) W przypadku konsorcjum - oferta wsp鏊na - w zakresie braku podstaw do wykluczenia o鈍iadczenia (za陰cznik nr 4 do SWZ) sk豉daj wszyscy wykonawcy, w zakresie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 ten wykonawca kt鏎y spe軟ia dany warunek – wymagania dotycz帷e podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty wsp鏊nej nale篡 do oferty za陰czy dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie niniejszego zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam闚ienia publicznego.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wz鏎 umowy jest przedstawiony w za陰czniku nr 5 do SWZ .
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowie niniejszej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrze瞠niem ust. 3.
3. Dopuszczalne s nast瘼uj帷e rodzaje i warunki zmiany tre軼i umowy:
1) w przypadku ustawowej zmiany wysoko軼i stawek podatku VAT dotycz帷ej przedmiotu umowy, podlegaj one zmianie od dnia wej軼ia w 篡cie nowych stawek podatku, przy czym zmianie ulegnie wy陰cznie kwota brutto, cena netto pozostaje bez zmian;
2) gdy nast徙i zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu umowy. Zmiana wy陰cznie w zakresie niepowoduj帷ym zwi瘯szenia wynagrodzenia Wykonawcy. Warunek dokonania zmiany: zmiana prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu umowy;
3) gdy wyst徙i obiektywne przeszkody uniemo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia lub osi庵ni璚ie jego cel闚 wed逝g pierwotnie przyj皻ego harmonogramu realizacji zam闚ienia. Warunek dokonania zmiany: zaistnienie obiektywnych okoliczno軼i;
4) w przypadku zmniejszenia ilo軼i godzin us逝g opieki wytchnieniowej wskazanych w og這szeniu na us逝gi spo貫czne i umowie z przyczyn niezale積ych od Zamawiaj帷ego (np. z powodu zmiany liczby os鏏 zakwalifikowanych przez GOPS do opieki wytchnieniowej), zmianie ulegnie 陰czne wynagrodzenie Wykonawcy;
5) przesuni璚ia godzin mi璠zy poszczeg鏊nymi grupami os鏏 niepe軟osprawnych, o kt鏎ych mowa w 5 ust. 3 umowy, pod warunkiem, i przesuni璚ia te nie przekrocz maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o kt鏎ej mowa w 5 ust. 6 umowy;
6) zmiany danych teleadresowych;
7) zmiany numer闚 kont bankowych;
8) zmiany Podwykonawc闚 lub dalszych Podwykonawc闚;
9) zmiany wskazanej w ofercie osoby wykonuj帷ej zam闚ienie z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, przy czym zmiana wymaga akceptacji Zamawiaj帷ego i mo磧iwa jest tylko na osob o kwalifikacjach i do鈍iadczeniu nie ni窺zym ni osoby zmienianej;
10) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w okre郵onym pierwotnie terminie nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego;
b) dzia豉nia si造 wy窺zej, uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu umowy w okre郵onym pierwotnie terminie;
c) wstrzymania lub op騧nie w realizacji zadania z powodu og這szenia stanu wyj徠kowego, zwi您anych z nasileniem sytuacji COVID-19, dost瘼no軼i pracownik闚 lub innymi trudno軼iami spowodowanymi ograniczeniami zwi您anymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego lub pandemicznego, w szczeg鏊no軼i pandemi wirusa COVID-19 o termin wpisany w odpowiednie rozporz康zenia, zgodnie z ustaw z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chor鏏 zaka幡ych oraz wywo豉nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z p騧n.zm.).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Sk豉danie oferty odbywa si wy陰cznie za po鈔ednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja sk豉dania oferty poprzez platform zakupow dost瘼na jest pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

c.d. zmian umowy:
4. Ka盥a zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiaj帷ego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem niewa積o軼i. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 odmowy wyra瞠nia zgody na zmian umowy. Niedopuszczalne s jednak, pod rygorem niewa積o軼i, istotne zmiany postanowie zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie do umowy, je瞠li przy ich uwzgl璠nieniu nale瘸這by zmieni tre嗆 oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 瞠 zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
1) Zmiany zosta造 przewidziane w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowie umownych, kt鏎e okre郵aj ich zakres i rodzaj zmian, okre郵aj warunki wprowadzenia zmian, nie przewiduj takich zmian, kt鏎e modyfikowa造by og鏊ny charakter umowy.
2) Gdy nowy wykonawca ma zast徙i dotychczasowego wykonawc, je瞠li taka mo磧iwo嗆 zosta豉 przewidziana w postanowieniach umownych.
3) W wyniku sukcesji, wst瘼uj帷 w prawa i obowi您ki wykonawcy, w nast瘼stwie przej璚ia, po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy, a tak瞠 nie ma na celu unikni璚ia stosowania przepis闚 ustawy Pzp.
4) W wyniku przej璚ia przez Zamawiaj帷ego zobowi您a Wykonawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚, w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Je瞠li konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie, o ile zmiana nie modyfikuje og鏊nego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany ka盥 kolejn zmian nie przekracza 50% warto軼i pierwotnej umowy.
6) Dopuszczalne s r闚nie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, kt鏎ych 陰czna warto嗆 jest ni窺za ni 15% warto軼i pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduj zmiany og鏊nego charakteru umowy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.