eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Park przy Forcie w Bronowicach" ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Park przy Forcie w Bronowicach” ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 20 10 240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Park przy Forcie w Bronowicach” ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e692c2e7-ce1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045835/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Roboty budowlane w parku przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e692c2e7-ce1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4. W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i
zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji
elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
4.1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
http://ezamowienia.gov.pl
4.2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem:
przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych –
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.19.23.UK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 319192,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Park przy Forcie w Bronowicach” ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.19.23.UK
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest inwestycja związana z realizacją zadania pn.: „Park Bronowicki przy ul. Rydla/Bronowicka”, na podstawie załączonej dokumentacji projektowej: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz nowych alejek i nawierzchni utwardzonych na działce nr 167/57 obręb 2, jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie w ramach zadania projektowego „Park Bronowicki przy ul. Rydla/Bronowicka”, autorstwa: Mirosława Macioszek wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.2668.2022.ADA z dnia 12.12.2022r. oraz „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz tablicy informacyjnej w ramach zadania projektowego „Park Bronowicki Przy Ul. Rydla/Bronowicka”, autorstwa: Mirosława Macioszek, Pawła Orlef wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.2226.2022.API z dnia 02.12.2022r.
1.3 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakres objęty prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.4 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje między innymi: budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym (leżaki parkowe, ławki, krzesła parkowe, stoły piknikowe, kosze na śmieci, hamaki), wykonanie ścieżek z tłucznia, rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z podbudową, uzupełnienie trawnika na terenie działki nr 167/57 obr K-2, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Rydla/Bronowicka.
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w taki sposób aby nie naruszyć gwarancji na ciągi piesze wykonane zgodnie z umową nr ZZM/U/II/160/IU/552/2022 z dnia 29.09.2022r.
1.5 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 1 zamówienie obejmuje rozbiórkę nawierzchni betonowych wraz z podbudową, wykonanie nawierzchni z tłucznia w obrębie siłowni, budowę obiektów małej architektury (ławki, tablica informacyjna) i urządzeń siłowni zewnętrznej, uzupełnienie trawnika.
1.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętej prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.01.2024r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 31.01.2024r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.
1.7 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB) oraz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznymi.
1.8 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż ma prawo do aktualizacji wzorów w trakcie postępowania oraz w trakcie trwania budowy.
1.9 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.10 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić przy pomocy Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.5 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 1 zamówienie obejmuje rozbiórkę nawierzchni betonowych wraz z
podbudową, wykonanie nawierzchni z tłucznia w obrębie siłowni, budowę obiektów małej architektury (ławki, tablica
informacyjna) i urządzeń siłowni zewnętrznej, uzupełnienie trawnika. zakres objęty prawem opcji nr 1: 89352,49 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w
okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu
Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia
lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub
utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy
szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia
podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego
zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne
udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy
standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że
Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie
oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie
powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w tym w aspekcie budowy nawierzchni, elementów i urządzeń małej
architektury, zagospodarowania i rekultywacji terenu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 PLN brutto (słownie:
pięćdziesiat tysięcy złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 350.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy
złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia
złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, jak również spełniającą wymagania, o których
mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z
późn. zm.), a także posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót
oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z elementami małej architektury i zagospodarowaniem terenu, w
zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej
dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu nawierzchni w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych do nadzorowania i kontrolowania
budowy przy realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę
stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1646) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami
dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia
15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2023r. poz. 551),
2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o łącznej wartości wykazanych dwóch
robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia
złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z
późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

wykonania umowy, natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający może żądać
od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp
bez względu na jej wartość. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek
przekracza 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00155534/01 z dnia 2023-03-29
2023-

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.