eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyraków › Przebudowa oświetlenia w szkole w StraszęcinieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żyraków 137

1.5.2.) Miejscowość: Żyraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40e75bda-cda7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008992/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40e75bda-cda7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gmina@zyrakow.pl
4) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie merytorycznym – Grzegorz Reguła pokój nr 22 tel. 14 680 71 22
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Grzegorz Reguła pokój nr 22 tel. 14 680 71 22
3) Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych złożenie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://ezamowienia.gov.pl/pl/
(Formularz do komunikacji).
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gmina@zyrakow.pl
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://ezamowienia.gov.pl/pl/, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
5) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6) W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7z
7) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
8) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym/osobistym lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
12) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
13) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych mjako załączniki do jednego formularza).
15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowanie Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator Danych Osobowych (APO) Administratorem
Twoich danych osobowych jest Gmina Żyraków, z siedzibą
w Żyrakowie
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•listownie na adres: 39-204 Żyraków 137
•przez e-mail:gmina@zyrakow.pl
•telefonicznie : 14 680 71 21
Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Pryga. Inspektor to Osoba, z którą
możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz
się z nim kontaktować w następujący sposób :
- listownie na adres: 39-204 Żyraków 137
- przez e-mail: gmina@zyrakow.pl
- telefonicznie: 14 6807116
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w celu
związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Ciebie danych
osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. )
dalej „ustawa Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy
i innych osób podanych w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„
Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie" znak IiGK.271.6.2023 prowadzonym w trybie podstawowym

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiGK.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie – zadanie realizowane w zakresie poprawy efektywności energetycznej w związku ze zwiększeniem dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022r.

Przebudowa polega na modernizacji osprzętu instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Straszęcinie.
W zakres prac wchodzą:
 wymiana zabezpieczeń głównych i piętrowych (1 tablica główna + 6 tablic piętrowych)
 wymiana opraw oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz (sala gimnastyczna: 30 opraw, pozostałe pomieszczenia: 322 szt., oświetlenie na zewnątrz: 11 szt.)
 zabudowa puszek na suficie – schowanie wystających przewodów
 czyszczenie i malowanie miejsc po demontażu opraw – ok. 1300 m2
 wymiana opraw z użyciem rusztowania warszawskiego ruchomego oraz podnośnika koszowego (sala gimnastyczna).

Uwaga!
Na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia składa się dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przedmiotowe dokumenty stanowią załączniki do OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 UPzp
2. Przedmiot: Roboty budowlane polegające na powtórzeniu robót tego samego rodzaju jak w przedmiocie podstawowym tj. przebudowa oświetlenia w szkole w Straszęcinie. Przebudowa polega na modernizacji osprzętu instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Straszęcinie.
3. Wielkość lub zakres zamówienia: stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: na zasadzie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót oraz takich których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania specyfikacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryterium gwarancja max. 40 pkt].

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 2.
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane przez Wykonawcę, na którego zasoby powołuje się wykonawca – załącznik nr 2a (jeżeli dotyczy)
4) Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy)
5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik Nr 4(jeżeli dotyczy)
6) Kosztorys sporządzony na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów. W kosztorysie należy uwidocznić zastosowane narzuty cenowe oraz stawkę roboczogodziny.
7) Oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (o ile dotyczy)
8) Pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10) Oferta (oraz wszelkie załączniki) muszą być podpisane kwalifikowanym/ podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
11) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2 w Rozdziale XI składa każdy z Wykonawców. Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (w przypadku kiedy zostały określone warunki udziału). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli zostały przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2UPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli zostały przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. –
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy) składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziane są w SWZ oraz w wzorze umowy. W związku z ograniczona liczbą znaków pełny zakres zmian znajduje się w Rozdziale XXV SWZ oraz we WU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu:
- 2 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z załącznikami
- umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie do zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności)
- Kosztorys sporządzony na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.