eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Józefów › Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W JÓZEFOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010045302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skłodowskiej 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 789 21 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.jankowska@spzozjozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozjozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_jozefow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6edda5e0-aeb0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00507250/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100409

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZPM.DA(P)26.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 119915,8 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka przeciwko błonicy tężcowi , krztuścowi acelularna (zawierające trzy antygeny krztuśca), poliomyelitis, haemophilus influenzae typ B. Przeznaczona do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 5881,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi , krztuścowi (acelularna) (zawierająca trzy antygeny krztuśca), wirusowemu zapaleniu wątroby typ B, poliomyelitis ,hemophilus influenzae typ B . Do stosowania u dzieci od 6 do 36 miesiąca życia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 17190,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Do stosowania w schemacie 0-1-6 miesięcy . .Przeznaczona dla młodzieży i dorosły od 16 roku życia zawierająca 20 ug antygenu HBS.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 3611,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka zawierająca żywe atenuowane wirusy Varicella zoster ( typ oka ) nie mniej niż 2000 PFU 0,5 ml fiolka + ampułkostrzykawka 0,5 ml.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 13522,60 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka przeciw hepatitis A do czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu A przeznaczone dla osób od 1 roku życia do 18 roku życia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 958,80 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), zawierająca dwa antygeny krztuśca, poliomyelitis, haemophilus influenzae typ B . Fiolka z proszkiem i ampułko-strzykawka z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. Stosowana u dzieci do ukończenia 2 roku życia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 10660,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ampułko strzykawka po 0,25 ml Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Przeznaczona dla dzieci od 1 roku życia do 16 lat. Do szczepienia w schemacie 0-,1-3,i 5-12 miesięcy oraz w schemacie przyspieszonym 0-14 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 9200,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka czterowalentna, , do czynnego uodpornienia dzieci i osób dorosłych przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 7870,50 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zawiesina do wstrzyknięć w ampułkostrzykawce .Szczepionka przeciwko błonicy ,tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona o zmniejszonej zawartości antygenu dla dorosłych i dzieci po ukończeniu 4 roku życia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 673,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sześciowalntna szczepionka przeciwko tężcowi błonicy, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typy B, polio, haemophilus influenzae typ B do szczepienia niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodnia do 24 miesiąca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 9329,60 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczepionka przeciwko meningokokm grupy B, ampułkostrzykawka, do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 2 miesięcy i starszych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 36280,80 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Do stosowania w schemacie 0-1-6 miesięcy i w schemacie 0-7-21 dni i 12 miesięcy .Przeznaczona dla młodzieży i dorosły od 16 roku życia zawierająca 20 ug antygenu HBS.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 4738,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7336,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7336,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7336,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7336,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21442,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21442,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21442,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21442,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4899,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4899,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4899,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLYPHARM S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220103650

7.3.3) Ulica: Barska 33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-315

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4899,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16024,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16024,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16024,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16024,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1195,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1195,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1195,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1195,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13460,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13460,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13460,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.3) Ulica: Wolska 14

7.3.4) Miejscowość: Płochocin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13460,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13899,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13899,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13899,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.3) Ulica: Wolska 14

7.3.4) Miejscowość: Płochocin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13899,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8731,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10350,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10350,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.3) Ulica: Wolska 14

7.3.4) Miejscowość: Płochocin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10350,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 840,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1012,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 840,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLYPHARM S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220103650

7.3.3) Ulica: Barska 33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-315

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 840,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13214,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13300,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13214,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLYPHARM S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220103650

7.3.3) Ulica: Barska 33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-315

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13214,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45257,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45257,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45257,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45257,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8162,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8162,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8162,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8162,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.