eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla czterech zadań inwestycyjnych w Muzeum Wsi Radomskiej w RadomiuOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla czterech zadań inwestycyjnych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145857716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szydłowiecka 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum-radom.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla czterech zadań inwestycyjnych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f03d17c-d08e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00152365/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla czterech zadań inwestycyjnych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-radom.bip.net.pl/?c=221

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (muzeumwsi@muzeum-radom.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, z siedzibą ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: PIKFORM Katarzyna Fryczkowska ul. 11 listopada 85, 26-600 Radom. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniami wykonawczymi do tejże ustawy oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (pozostałe informacje w SWZ dla postępowania).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z postępowaniem Wykonawcom nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. (pozostałe informacje w SWZ dla postępowania).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.2151.01.2022.KT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-ESTRADOWEJ PRZY „SCENIE POD DĘBEM” – ETAP I DOKUMENTACJA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz nadzorem autorskim dla infrastruktury techniczno-estradowej usytuowanej w centralnej części skansenu do wykorzystania w celu organizowania plenerowych koncertów i potańcówek.
Projekt ma obejmować zaprojektowanie:
• Estrady plenerowej, zadaszonej o wymiarach około 9,00 m x 4.50 m., wys. max 3,80 m., która
w swojej formie architektonicznej nawiązywać będzie do budownictwa ludowego. Przy estradzie należy zaprojektować garderobę + WC o powierzchni min. 30 m². Garderoba wraz z estradą może stanowić jeden obiekt.
• Podbudowę betonową (na której układane będą „dechy” do tańczenia) o wymiarach około
8 m x 10 m. Dechy po zakończeniu sezonu turystycznego są demontowane i przechowywane
w magazynie.
• Stanowisko dla akustyka (stół z zadaszeniem).
• Budynek magazynowy o wymiarach około 3 m x 7 m zbudowany w drewnianej konstrukcji ryglowej oszalowanej deskami z dachem dwupołaciowym pokrytym gontem drewnianym.
W budynku tym należy zaprojektować w ścianie bocznej, wrota wjazdowe o szerokości min. 220 cm (wjazd do obiektu wózkiem widłowym).
• Instalację elektryczną i nagłośnieniową dla estrady i oraz stanowiska akustyka.
• Instalację wodno-kanalizacyjną dla garderoby.
• Instalację odgromową i p.poż dla budynku magazynowego oraz estrady.
• W projekcie należy przewidzieć, że teren przeznaczony do zagospodarowania w/w obiektami należy zniwelować ponieważ jego część była pierwotnie przeznaczona pod staw i w związku z tym istnieją tam duże różnice poziomów

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający zamierza zlecić nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej - wartość opcji to 15% wartości zamówienia podstawowego (według złożonej oferty)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja dokona oceny ofert, dotyczących każdej części zamówienia na podstawie poniższych kryteriów:
1) Kryterium „Cena za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 50 %,
2) Kryterium „Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne” – 10 %
3) Kryterium „Doświadczenie projektanta” - 20 %,
4) Kryterium „Okres gwarancji” -20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BUDOWA DWÓCH SANITARIATÓW W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ – ETAP I DOKUMENTACJA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz nadzorem autorskim na potrzeby powstania dwóch dodatkowych sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu:
Sanitariat 1 (dawna hydrofornia)
Projekt ma obejmować przebudowę istniejącego budynku hydroforni. Obiekt zbudowany został w 2008 roku o powierzchni zabudowy około 50 m² a obecnie w związku z przejściem na miejską sieć wodociągową, nie jest już używany. Budynek należy przystosować do nowej funkcji. Oprócz zmian wewnątrz obiektu planowana jest także zmiana elewacji zewnętrznej, która w swojej formie architektonicznej powinna nawiązywać do znajdującego się w sąsiedztwie budynku pawilonu wystawienniczego. Zakładane wyposażenie: 3 kabiny dla kobiet oraz 3 kabiny dla mężczyzn + pisuar (w tym kabin dla niepełnosprawnych). Umywalki odpowiednio dla każdej części. Wymagane jest zaprojektowanie przyłącza kanalizacyjnego oraz ogrzewania elektrycznego, a także systemu wentylacyjnego. W kosztorysie należy przewidzieć również demontaż i ewentualną utylizację znajdującego się tam wyposażenia hydroforni (ostateczną decyzję podejmie Zamawiający na etapie projektowania).
Sanitariat 2 (plac zabaw)
Budynek ma zostać ulokowany tuż przy placu zabaw dla dzieci, który znajduje się w pobliżu budynku edukacji muzealnej. Obiekt o powierzchni zabudowy około 45 m² . Wyposażenie: 2 kabiny dla dziewczynek oraz dwie kabiny dla chłopców + pisuar (w tym kabin dla niepełnosprawnych). Umywalki odpowiednio dla każdej części. Należy przewidzieć przyłącze wodne, kanalizacyjne, elektryczne oraz ogrzewania elektrycznego. Dopuszcza się wykonanie budynku ze współczesnych materiałów budowlanych, ale swoją formą architektoniczną powinien nawiązywać do architektury ludowej i otoczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający zamierza zlecić nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej - wartość opcji to 15% wartości zamówienia podstawowego (według złożonej oferty)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja dokona oceny ofert, dotyczących każdej części zamówienia na podstawie poniższych kryteriów:
1) Kryterium „Cena za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 50 %,
2) Kryterium „Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne” – 10 %
3) Kryterium „Doświadczenie projektanta” - 20 %,
4) Kryterium „Okres gwarancji” -20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV W MUZEUM WSI RADOMSKIEJ – ETAP I DOKUMENTACJA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu technicznego wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, wraz z opinią Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) oraz złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (w zakresie wymaganym) oraz nadzorem autorskim dotyczącego:
- nowych oraz modernizowanych punktów obserwacyjnych (w miejsce istniejących starych kamer stacjonarnych i ruchomych),
- nowych łączy światłowodowych magistralnych oraz światłowodowych i miedzianych łączy lokalnych z wykorzystaniem istniejącej i nowej infrastruktury kanalizacji teletechnicznej,
- naprawy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej,
- zaprojektowania lokalnych punktów dystrybucyjnych dla systemu CCTV,
- zaprojektowania rozbudowy i modernizacji serwerowni CCTV w oparciu o łącza optyczne
i transmisję IP,
- zaprojektowania rozbudowy stanowiska monitoringu (stacji monitorującej),
- zaprojektowanie budowy zintegrowanego systemu rozgłośnieniowego i lokalnych punktów nagłośnienia estradowego impre

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający zamierza zlecić nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej - wartość opcji to 15% wartości zamówienia podstawowego (według złożonej oferty)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja dokona oceny ofert, dotyczących każdej części zamówienia na podstawie poniższych kryteriów:
1) Kryterium „Cena za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 50 %,
2) Kryterium „Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne” – 10 %
3) Kryterium „Doświadczenie projektanta” - 20 %,
4) Kryterium „Okres gwarancji” -20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz nadzorem autorskim na potrzeby przebudowy i rozbudowy systemu energetycznego w Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu.
Nowe złącza kablowe z rozdzielniami elektrycznymi przewidziane są w następujących lokalizacjach:
- młyn z Zajączkowa,
- wiatrak z Wierzbicy,
- budynek Edukacji Muzealnej,
- wiatrak z Gniewoszowa.
Modernizacja istniejących złącz kablowych i rozdzielni elektrycznych obejmuje złącza i rozdzielnie w następujących lokalizacjach:
- zagroda z Chomentowa,
- remiza z Antoniowa,
- zagroda z Alojzowa,
a także inne złącza kablowe zlokalizowane na terenie Muzeum Wsi Radomskiej -ok 20 szt. do ustalenia na etapie projektowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia opcjonalnego Zamawiający zamierza zlecić nadzór autorski nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej - wartość opcji to 15% wartości zamówienia podstawowego (według złożonej oferty)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Komisja dokona oceny ofert, dotyczących każdej części zamówienia na podstawie poniższych kryteriów:
1) Kryterium „Cena za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 50 %,
2) Kryterium „Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne” – 10 %
3) Kryterium „Doświadczenie projektanta” - 20 %,
4) Kryterium „Okres gwarancji” -20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za nadzór autorski – zamówienie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Część I zamówienia:
1) Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia następującym personelem:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień) , która dodatkowo posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku o konstrukcji drewnianej.
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień),
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień),
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień).
Uwaga! Doświadczenie kluczowego personelu stanowi kryterium wyboru oferty zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale XVII SWZ.
Część II zamówienia:
2) Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia następującym personelem:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień),
e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień),
f) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień),
g) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień).
Uwaga! Doświadczenie kluczowego personelu stanowi kryterium wyboru oferty zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale XVII SWZ.

Część III zamówienia:
3) Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia następującym personelem:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie systemów telekomunikacyjnych oraz posiadającą:
- Koncesję MSWiA,
- Certyfikat NIMOZ,
- Autoryzację Techniczną uprawniającą do projektowania systemów opartych na platformie cyfrowej CCTV producenta, którego system zostanie zaprojektowany (certyfikat wydany przez oficjalnego przedstawiciela na Polskę),
- doświadczenie polegające na wykonaniu minimum 2 projektów systemów CCTV opartych na technologii IP w obiektach muzealnych/zabytkowych zaopiniowanych pozytywnie przez NIMOZ
Uwaga! Doświadczenie kluczowego personelu stanowi kryterium wyboru oferty zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale XVII SWZ.


Część IV zamówienia:
4) Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia następującym personelem:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem (licząc od dnia otrzymania uprawnień), która dodatkowo posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji dotyczących zaprojektowania instalacji elektrycznej obejmującej budowę złącz kablowych z 10 rozdzielniami elektrycznymi.
Uwaga! Doświadczenie kluczowego personelu stanowi kryterium wyboru oferty zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale XVII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt.1, i 2, pkt. 4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego) art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b, art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie pozostałych osób wskazanych do realizacji zamówienia (Uwaga -wykaz dotyczący osób, których doświadczenie stanowi kryterium wyboru oferty należy złożyć wraz z ofertą). Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaką część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie zostało zawarte w treści formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian wskazany jest w załączniku nr 5 do SWZ - wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.