eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Izbica-Wieś › Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w Gminie IzbicaOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w Gminie Izbica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gminna 4

1.5.2.) Miejscowość: Izbica-Wieś

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-375

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugizbica@mbnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w Gminie Izbica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a8c1c07-ce12-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030527/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w Gminie Izbica w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a8c1c07-ce12-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu e-zamówień, które dostępne są pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Możliwość korzystania w postepowaniu z >>Formularzy do komunikacji<< w
pełnym zakresie Wymaga posiadania konta >>Wykonawcy<< na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z
>>Formu1arzy do komunikacji<< służących do zadawania pytań dotyczących
treści dokumentów zamówienia (dotyczy W szczególności SWZ) wystarczające
jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.5 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
Widoczne są po zalogowaniu W podglądzie postepowania W zakładce
>>Komunikacja<<

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z
>>Formu1arzy do komunikacji<< służących do zadawania pytań dotyczących
treści dokumentów zamówienia (dotyczy W szczególności SWZ) wystarczające
jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.5 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
Widoczne są po zalogowaniu W podglądzie postepowania W zakładce
>>Komunikacja<<.
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem >>Formularzy do
komunikacji<< wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załącznik do jednego formularza).
1.7 Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
Wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020r. W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. W sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może zadać
zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w Gminie Izbica”.
2. Przewidywana liczba obiadów wynosi 100 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2022/2023 licząc od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2022/2023
3. przyjmuje się szacunkowo 40 dni nauki, razem 4 000 posiłków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy posiłku (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający na potwierdzenie tego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał, że uzyskał decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzony do obrotu lub/i produkujący żywność lub/i uzyskał wpis do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu lub/i produkują żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020 poz. 2021 z późn. zm.).
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą odpowiedzialną za układanie jadłospisów i odpowiadającą za ich prawidłową realizację – tj. dietetyka. Dietetykiem, Technologiem Żywności, Żywienia lub Gastronomii ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra.
1.5 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art 454-455 ustawy PZP oraz postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.