eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Odzież robocza i ochronna dla pracownikówOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Odzież robocza i ochronna dla pracowników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300224440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odzież robocza i ochronna dla pracowników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5bb5f39-ce08-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043315/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 odzież robocza, ochronna dla pracowników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5bb5f39-ce08-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
2. Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ Uwaga: Zamawiający nie korzysta
z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę ezamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim.
2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego.
3. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.
4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:
- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,
- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,
- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .zip, .rar. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6 Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy
e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
7 Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
9 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Odzież robocza i ochronna dla pracowników

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1.1 Cena jednostkowa brutto ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
1.2 W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony. Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą jeżeli w wyniku sukcesji, wstępuje w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy - zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,
1.4. zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,
2 Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian dotyczących:
• numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,
• nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,
• sposobu konfekcjonowania,
• zmiany wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają zgody stron i sporządzenia stosownego aneksu do umowy
3. Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.). Zmiany wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy eZamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamówienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.