eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKUOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000898946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Karola Chodkiewicza 44

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-667

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523262104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@wsd.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsd.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12b97c79-cd35-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067460/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/746643

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.2452).
3. Komunikacja w postepowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ (także w wersji edytowalnej);
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z Ustawy;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
4. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl z tym zastrzeżeniem, że Ofertę z załącznikami Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
8. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy, za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”.(...)
C.D. w Rozdziale XIII "INFORMACJA O SPOSOBIE I ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl, tel. 52 32 62 200;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest Pan Przemysław Wojciechowski, kontakt: iod@wsd.org.pl,
tel.: 513 403 201;
3. Dane osobowe (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres do przedawnienia roszczeń z Umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, skorzystanie przez Panią/Pana
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Rękawice diagnostyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena
Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = C min / C bad x 100 x 60%
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną
C bad – cena oferty badanej
100 – stała liczba (jednolita skala punktowa)
60 % – waga kryterium
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi: 60 punktów.
• Parametry jakościowe
Punktacja za parametr AQL i badania na przenikalność:
AQL 1,1 -1,5 - 10 pkt
AQL ___ ≤ 1,0 - 20 pkt
Badania na przenikalność:
4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt
5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „Parametry jakościowe” wynosi: 40 punktów.

Ocena nastąpi na podstawie odpowiedzi TAK/NIE udzielonych przez Wykonawców w Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pj w spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry jakościowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - Rękawice chirurgiczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena
Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = C min / C bad x 100 x 100 %
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną
C bad – cena oferty badanej
100 – stała liczba (jednolita skala punktowa)
100 % – waga kryterium

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi: 60 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba
że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.
W powyższym przypadku Zamawiający na podstawie art. 246 ust. 2. ustawy Pzp zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych) zostały określone wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2.3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena
Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = C min / C bad x 100 x 100 %
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną
C bad – cena oferty badanej
100 – stała liczba (jednolita skala punktowa)
100 % – waga kryterium

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi: 60 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba
że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.
W powyższym przypadku Zamawiający na podstawie art. 246 ust. 2. ustawy Pzp zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych) zostały określone wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 - Rękawice chirurgiczne przeznaczone do przygotowania cytostatyków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2.4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena
Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = C min / C bad x 100 x 100 %
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną
C bad – cena oferty badanej
100 – stała liczba (jednolita skala punktowa)
100 % – waga kryterium

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi: 60 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba
że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.
W powyższym przypadku Zamawiający na podstawie art. 246 ust. 2. ustawy Pzp zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych) zostały określone wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dla Części 1, 2, 3, 4 zamówienia:
a) aktualnych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej, wyrobów medycznych - w zależności od klasyfikacji (klasy I – wyroby niesterylne bez funkcji pomiarowej, I – wyroby sterylne z funkcja pomiarową, IIa, IIb i III) potwierdzających, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zgodnych z:
• ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 974)
• Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (dotyczy wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (dotyczy wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu
po 26 maja 2021 r.)
• lub jeśli tirret pierwszy i drugi wyżyj (pkt wyżej) nie są wymagane: oświadczenie Wykonawcy, że dokument dla danego asortymentu nie jest wymagany.
b) Oryginalnych ilustrowanych folderów, katalogów, materiałów technicznych producenta lub innych informacji o produktach potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2.1-2.4 do SWZ. (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę informacji we wszystkich dostępnych źródłach. Zamawiający wymaga aby każdy środek dowodowy (dołączony do oferty) był opisany zgodnie z numeracją pozycji z Formularza asortymentowo-cenowego odpowiednio dla każdej części zamówienia.)
2) dla Części 1 zamówienia:
a) Dokumentów na potwierdzenie zgodności rękawic z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 420 lub ją zastępującą normą EN ISO 21420 - lub normami równoważnymi i raport wystawiony przez Niezależne Laboratorium potwierdzający, że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F 1671
b) Karty technicznej lub raportu z badań jednostki notyfikowanej (raport testowy) potwierdzający przenikalność substancji chemicznych, wirusów oraz minimum 6 leków cytostatycznych wymienionych w zał. nr 2.1 do SWZ.
c) Aktualnego certyfikatu lub deklaracji zgodności na potwierdzenie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością.
d) Dokumentu/ów potwierdzających, że oferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III
e) Dokumentów potwierdzających odporność na przenikanie minimum dwóch gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu: 1 na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1, potwierdzonych raportem z badania wykonanego w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1
f) Zdjęcia lub skanu etykiety oryginalnego opakowania rękawic - na potwierdzenie wymagań w zakresie danych umieszczonych fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic (wymagane dane opisane w załączniku nr 2.1 do SWZ.
3) dla Części 2 zamówienia:
a) dokumentów potwierdzających zgodności rękawic z normami:
• dotyczy poz. nr 1 - EN 455-1-4; EN 374 1 i 5 :2016; EN 16523-1, ASTM D6978 lub normami równoważnymi
• dotyczy: poz. nr 2 - EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1 : 2016, EN 16523-1, EN ISO 374-5 : 2016, EN ISO 21420:2020,
• dotyczy poz. nr 3 - EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1 : 2016 , EN 374-5 : 2016, EN 16523-1, EN 421: 2010, ASTM D3577, ASTM D7160,EN ISO 21420:2020.
Przetestowano do użytku z lekami do chemioterapii, zgodnie z ASTM D6978, spełnia wymogi normy ASTM F1670.
b) dla poz. 1 i poz. 3 dokumenty potwierdzające: Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa II a) oraz zgodnie z rozporządzeniem ... (...)
C.D. w Rozdziale V SWZ INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z wykazem przedmiotowych środków dowodowych - Rozdział V SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana w postępowaniu zawiera:
1) Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
2) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo - cenowy – Załącznik nr 2.1-2.4 do SWZ (odpowiednio dla część na którą wykonawca składa ofertę)
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
6) Przedmiotowe środki dowodowe.
7) Oświadczenia dotyczące art. 117 ust. 4 Pzp – Załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 Pzp.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres Wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej tj. wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kwestie dotyczące zmian umowy zostały uregulowane w załączniku nr 5 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp,
2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawa sankcyjna”), a mianowicie:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.