eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektu Żłobko-Przedszkola w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2023-03-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektu Żłobko-Przedszkola w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektu Żłobko-Przedszkola w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00f37b07-cdfd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042222/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Dostawa gazu do jednostek podległych Gminie Stalowa Wola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00f37b07-cdfd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-00f37b07-cdfd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego komunikacja między
Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A,
37-450 Stalowa Wola – Pani Danuta Bednarz.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący
działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e-mail:
iod.scuw@stalowawola.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług serwisowych i konserwacji systemów oraz sprżetu komputerowego na
stadionie PCPN w Stalowej Woli” prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.55.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby żłobko przedszkola zlokalizowanego przy ulicy KEN 1 w Stalowej Woli. na potrzeby Zamawiającego w okresie 4 lat.
2. Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego na okres 4 lat wynosi: 175 556,00 kWh.
3. Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych miejscach odbioru. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD).
4. Zamawiający przewiduje ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego na poziomie około - 40%.
5. Moc zainstalowania urządzeń ok. 80kW.
6. Miejsce przyłączenia: budynek użyteczności publicznej Stalowa Wola, ul. KEN 1 dz. 1353/1 Gmina Stalowa Wola.
7. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców.
8. Dostarczenie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego i będzie wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
9. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało terminowe dokonanie wszelkich czynności i uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.
10. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające rozpoczęcie świadczenia w terminie od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże wszelkie brakujące dane do uzupełnienia wniosków Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany Sprzedawcy ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, której celem jest nieprzerwana dostawa paliwa gazowego, stanowi suma opłat za pobrane paliwo gazowe, opłat abonamentowych (wg stawek wskazanych w ofercie) oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z obowiązujące taryfy OSD.
13. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) konieczność poprawienia oczywiste omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
2) zmiany postanowień umowy, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
4) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub na wynik postępowania,
5) zmian wynagrodzenia wynikających z wprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych rabatów (bonifikat) i niższych stawek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1). Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważną:
- koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie w wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne(Dz. U. z 2022r. poz. 1385, ze zm.);
- koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie w wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385, ze zm.) lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować:
 Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz z ofertą: świadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz ofertą: oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) formularz ofertowy; dokument wygenerowany i wypełniony na platformie e-zamówienia – dokument obowiązkowy;
2) formularz cenowy zał. Nr 1 do SWZ – dokument obowiązkowy
Uwaga!
Centralny Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w sytuacji gdy ten nie złoży wszystkich powyżej wymienionych dokumentów składających się na ofertę -
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako nieodpowiadająca treści SWZ.
2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – składane odrębnie przez wykonawcę lub każdego z wykonawców konsorcjum - załącznik nr 2;
3) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 3;
4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 5;
5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - załącznik nr 4.
6) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. załącznik nr 6;
7) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

13. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) konieczność poprawienia oczywiste omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
2) zmiany postanowień umowy, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
4) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub na wynik postępowania,
5) zmian wynagrodzenia wynikających z wprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych rabatów (bonifikat) i niższych stawek.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SCUW Stalowa Wola Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.