eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Usługa przeprowadzenia badania oraz opracowania raportu na temat: "Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji.Ogłoszenie z dnia 2023-03-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia badania oraz opracowania raportu na temat: „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891129301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5b

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-306

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 88 66 500

1.5.8.) Numer faksu: 74 88 66 509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walbrzych@dwup.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwup.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia badania oraz opracowania raportu na temat: „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5324f82d-c894-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046969/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 usługi przeprowadzenia badania oraz opracowania raportu na temat: „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.malik@dwup.pl (nie dotyczy składania ofert).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 284 ustawy Pzp).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (.), walbrzych@dwup.pl, tel. 74 88 66 500.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować iod@dwup.pl lub wysyłając korespondencję na adres urzędu:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Inspektor Ochrony Danych
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), przepisów z zakresu Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz innych związanych z działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4. Dane będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• archiwalnym oraz statystycznym.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom tj. innym uczestnikom postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
9. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 8

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 43000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportu na temat: „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”, (zgodnie z OPZ-załącznik nr 2 do SWZ).
2.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach środków z Funduszu Pracy.
3.Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie szczegółowej koncepcji badania, analizę danych zastanych, skonstruowanie narzędzi badawczych, dobór i rekrutację respondentów do badania, realizację badań, opracowanie i przekazanie raportu końcowego wraz z wnioskami i rekomendacjami, (wersja elektroniczna
i 2 sztuki papierowej), przygotowanie prezentacji w formie multimedialnej oraz zaprezentowanie wyników badania (zdalnie) podczas spotkania on-line zorganizowanego przez zamawiającego.
4.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 10
do SWZ – stanowiący wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79310000-0 - Usługi badania rynku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis realizacji badania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada doświadczenie tj. wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań zakończonych opracowaniem raportu, o wartości każdej usługi co najmniej 20 000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 20 000 zł brutto, wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi), w tym, co najmniej 1 usługi dotyczącej tematyki związanej z obszarem rynku pracy – załącznik nr 14 do SWZ.
b. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w skład zespołu badawczego wchodzić będą co najmniej 3 osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w realizacji badań zakończonych opracowaniem raportu.
W skład ww. zespołu powinien wchodzić pracownik naukowy (ze stopniem co najmniej doktora) legitymujący się doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu badań społecznych oraz posiadaniem publikacji naukowych o tematyce społecznej; zamawiający żąda podania tytułów ww. prac. Zamawiający żąda, aby nadzór naukowy nad badaniem był wskazany/uwidoczniony w raporcie końcowym – załącznik nr 13 do SWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia, z podaniem tematyki i metod realizowanych badań, a także informacjami dot. zakresu czynności planowanych do wykonania w ramach zamówienia przez te osoby, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia – załącznik nr 13 do SWZ i wykaz usług – załącznik nr 14 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ, załącznik nr 11

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy tj. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonują poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 9 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia określonych w ofercie, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie
z pierwotną wersją przedstawioną w ofercie, w szczególności w przypadku, gdy będą istniały uzasadnione trudności związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przeprowadzenia badania w zaplanowanym terminie,
3) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w § 3 niniejszej umowy, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4) nastąpi konieczność zmiany składu osobowego zespołu badawczego wykonującego przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego i od osób wchodzących w skład zespołu badawczego, takich jak: śmierci, długotrwałej choroby lub ustania stosunku pracy, pod warunkiem, że:
a) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany osób tj. zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu lub oświadczenie o wygaśnięciu współpracy,
b) zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje zawodowe nie gorsze, niż osoby zastępowane,
c) zachowany pozostanie warunek kumulatywnego spełnienia posiadania kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład zespołu badawczego, o którym mowa w SWZ.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu osobowego zespołu badawczego wykonującego przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadkach zaistnienia okoliczności wpływających pozytywnie na terminową lub jakościową realizację badań bez wpływu na wygrodzenie określone w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą mogły zostać dokonane na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnej aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem ich nieważności.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
5. Wszelkie zmiany umowy lub załączników do niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.