eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY ŁADY-CYBULSKIEGO W SŁUPSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY ŁADY-CYBULSKIEGOOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY ŁADY-CYBULSKIEGO W SŁUPSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY ŁADY-CYBULSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 73

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY ŁADY-CYBULSKIEGO W SŁUPSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY ŁADY-CYBULSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a1cd085-b1ac-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019581/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa wraz z przebudową ul. Łady-Cybulskiego w Słupsku w ramach zad. przebudowa ulicy Łady-Cybulskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:1) Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk 2) Poczty elektronicznej:
zamowienia@zimslupsk.pl
2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@zimslupsk.pl
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do konkretnego wykonawcy.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
7.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej (ZIM) w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; ZIM reprezentowany jest przez Dyrektora,2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Edyta Zubka, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl , telefon 662 078 280, 59 841 00 91,3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c
RODO,przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.20.2022.ZP4

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy ulicy Łady-Cybulskiego, o długości około 0,451km, na odcinku pomiędzy ulicami Aluchny Emelianow (za rondem im. Haliny Jastrzębskiej) i Hubalczyków w Słupsku.
2. Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje:
1) przebudowę jezdni drogi o nawierzchni z płyt betonowych oraz budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej,
2) budowę chodników i zjazdów wzdłuż całej inwestycji,
3) budowę pasów i dróg rowerowych,
4) budowę kanału technologicznego,
5) budowę zatok autobusowych z posadowieniem wiat,
6) budowę wpustów kanalizacji deszczowej,
7) przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej,
8) budowę oświetlenia ulicznego,
9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
oraz
10) zagospodarowanie zielenią.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
2) roboty ziemne;
3) roboty w zakresie wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni:
a) nawierzchnia jezdni drogi z betonu asfaltowego,
b) nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,
c) nawierzchnia chodników z kostki betonowej,
d) nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego;
4) budowę wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej;
5) budowę oświetlenia;
6) roboty wykończeniowe, w tym:
a) zagospodarowanie terenu zielenią, nasadzenia drzew,
b) wprowadzenie stałej organizacji ruchu
oraz
7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
8) wykonanie wszelkich robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w przedmiarze.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej, której elementy stanowią załączniki do SWZ:
1) Projekty budowlane i projekty wykonawcze,
2) Opinia geotechniczna,
3) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego,
4) Przedmiar robót,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
oraz
6) Kosztorys ofertowy.
W przypadku rozbieżności między STWiORB a projektami budowlanymi czy wykonawczymi, dokumentami nadrzędnymi są projekty budowlano-wykonawcze.
5. Zakres robót przedmiotowego zadania inwestycyjnego określony ww. dokumentacją jest objęty decyzją Prezydenta Miasta Słupska zezwalającą na budowę (Pozwolenie na budowę, DECYZJA NR 334/2021) pn.: „Budowa i przebudowa ulicy Łady-Cybulskiego w Słupsku wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego”.
6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie m.in. do:
1) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrożenia jej na czas wykonania robót,
2) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem,
3) wyznaczenia, przed rozpoczęciem robót, stref ochronnych dla drzew nieprzeznaczonych do wycinki, rosnących w granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być np. wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew lub zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczyć osłonami pnie drzew przed uszkodzeniem,
4) utrzymania porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót do usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
5) wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
6) zabezpieczenia przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejących ogrodzeń przyległych posesji przed uszkodzeniem,
7) wykupienia drewna z wycinki drzew i utylizacji gałęzi oraz uprzątnięcia terenu po wycince z wszelkich pozostałości. Na podstawie dokonanego obmiaru drewna z wycinki i odbiorze pozyskanego drewna przez specjalistę ds. lasów w cenie określonej zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 821/GKiOŚ/2020 z dnia 6 października 2020r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terenów miasta i lasów komunalnych w Słupsku Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku obciąży Wykonawcę należnością za pozyskane drewno. Jeżeli w trakcie odbioru drewna okaże się, że jest ono zmurszałe i nie kwalifikuje się do sprzedaży Wykonawca winien je zutylizować,
8) ustawienia przekazanej przez Zamawiającego tablicy informującej o dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, wskazanym przez Zamawiającego,
9) zachowania następujących wymagań jakościowych i parametrów sadzonych roślin:
a) materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,
b) rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione, materiał roślinny musi być zdrowy, wolny od chorób i patogenów, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących następstwem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia,
c) system korzeniowy winien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa w pojemnikach musi być silnie przerośnięta, nie może być przesuszona, zaleca się mikoryzowanie roślin w szkółkach,
d) drzewa winny posiadać obwód pnia min. 16-18 cm, balotowane z przerośniętą bryłą korzeniową, dobrze wykształconym przewodnikiem,
e) każde drzewo winno być zabezpieczone trzema impregnowanymi ciśnieniowo palikami o średnicy 8cm, z pojedynczymi poprzeczkami poziomymi oraz przymocowane do palików wiązadłami,
f) wokół drzew należy wykonać misy o średnicy 60cm,
g) krzewy winny być kontenerowane w pojemnikach min. C3, mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, posiadać odpowiednią dla danego gatunku wysokość,
h) byliny winny być kontenerowane w pojemnikach min. C1, do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycięte, na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady pędów), powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie rozety liści,
i) sadzenie roślin winno odbywać się w odpowiednim okresie agrotechnicznym, tj. od września do pierwszych przymrozków zimowych lub po ustąpieniu przymrozków do końca kwietnia,
j) po posadzeniu wszystkie rośliny należy wyściółkować korą i obficie podlać
10) zamieszczenia na własny koszt w prasie lokalnej informacji o planowanym rozpoczęciu robót. Treść ogłoszenia do prasy Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego tych robót. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.
W ramach udzielonej gwarancji należy wykonać minimum następujące zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach i zieleni:
a) podlewanie – 30 razy w sezonie wegetacyjnym,
b) odchwaszczanie skupin krzewów i bylin - 6 razy w sezonie wegetacyjnym,
c) nawożenie drzew, krzewów i bylin – 1 (jeden) raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych,
d) przycięcie skupin krzewów oraz bylin – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
e) usuwanie odrostów korzeniowych i „dzików”, przycięcie koron drzew – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
f) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy – 6 razy w sezonie wegetacyjnym,
g) koszenie łąk kwietnych wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
h) wysianie nawozów oraz dosianie traw – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
i) kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz palików – 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
j) bieżąca wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin.
8. Na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania uzyskano dofinansowanie ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024.
9. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10 % pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
10. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem drogowym
o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł, albo co najmniej dwie (2) roboty budowlane (umowy), których przedmiotem były budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem drogowym każda
o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;
 pod pojęciem „budowa, przebudowa, remont” Zamawiający rozumie budowę, przebudowę, remont, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 pod pojęciem „drogi publicznej” Zamawiający rozumie drogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót i/lub budowy przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej (umowy), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem drogowym o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł albo co najmniej dwóch (2) robót budowlanych (umów), których przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem drogowym, każda
o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;
c) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646.).
5. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę.
6. Zgodnie z art. 12a ustawy - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
8. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 2 ppkt 4 niniejszego rozdziału - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 6 do SWZ,
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
39 1140 1153 0000 2179 2400 1003 z dopiskiem: "Wadium – BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY ŁADY-CYBULSKIEGO W SŁUPSKU”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer referencyjny przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ .
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej zwanej USTAWĄ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.) i rozporządzeniu 269/2014 (Rozporządzenie Rady UE nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 USTAWY;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 USTAWY;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 USTAWY.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 USTAWY, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 USTAWY będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 USTAWY, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.