eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego ambulansu sanitarnego typu C w ilości 1 szt. z wyposażeniem dla potrzeb Działu Ratownictwa WSZ w ElbląguOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego ambulansu sanitarnego typu C w ilości 1 szt. z wyposażeniem dla potrzeb Działu Ratownictwa WSZ w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170745930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 146

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prynkowski@szpital.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego ambulansu sanitarnego typu C w ilości 1 szt. z wyposażeniem dla potrzeb Działu Ratownictwa WSZ w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8843d36f-d109-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030384/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.31 ambulans drogowy z wyposażeniem oraz szkolenie personeluw zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 56 KB/s; 2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows7/Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy,siła szyfrowania:128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet
Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania:128 bit; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox;4) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie i dokumenty o jakich mowa w Rozdziale X ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę Zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny przewidziany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego ambulansu sanitarnego typu C w ilości 1 szt. z wyposażeniem zgodnego z normą PN-EN 1789+A2:2015 lub równoważną wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia dla potrzeb Działu Ratownictwa WSZ w Elblągu.
2. Zakup będzie realizowany na podstawie umowy nr ZK-IX.6310.68.6.2022 z wojewodą Warmińsko - Mazurkim na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (N0192) stacjonującego w Tolkmicku, ul. Sportowa 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 34211200-9 - Nadwozia ambulansów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji zabudowy specjalnej - medycznej i rozpoczęcie naprawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne ulotki lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone Załączniku Nr 1 do SWZ oraz parametry oceniane określone Załączniku Nr 1B do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
2. Aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego zgodnie z SWZ ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/W. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:
- państwie członkowskim wydającym homologację,
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi
stosowanymi do danej homologacji,
- czterocyfrowym numerze porządkowym,
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie,
oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN-EN 1789+A2:2015 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
3. Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyposażenie medyczne ambulansu do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – jeżeli dotyczy danego asortymentu.
4. W zakresie Podstawy (laweta) pod nosze główne kompatybilna z transporterem noszy głównych, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu, posiadającą płynną regulację wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz ambulansu z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie, ułatwiająca bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy (funkcja regulacji wysokości lawety ma być realizowana przez jedną osobę); należy podać markę i model, załączyć folder i potwierdzenie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1789+A2:2015 przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub równoważną.
5. Dla zabudowy specjalnej na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) – załączyć rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą.
6. Dla zabudowy specjalnej na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą.
7. Dla zabudowy specjalnej przestrzeni za przesuwanymi, lewymi drzwiami bocznymi (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne ulotki lub materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone Załączniku Nr 1 do SWZ oraz parametry oceniane określone Załączniku Nr 1B do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
2. Aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego zgodnie z SWZ ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/W. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:
- państwie członkowskim wydającym homologację,
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi
stosowanymi do danej homologacji,
- czterocyfrowym numerze porządkowym,
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie,
oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN-EN 1789+A2:2015 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
3. Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyposażenie medyczne ambulansu do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – jeżeli dotyczy danego asortymentu.
4. W zakresie Podstawy (laweta) pod nosze główne kompatybilna z transporterem noszy głównych, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu, posiadającą płynną regulację wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz ambulansu z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie, ułatwiająca bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy (funkcja regulacji wysokości lawety ma być realizowana przez jedną osobę); należy podać markę i model, załączyć folder i potwierdzenie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1789+A2:2015 przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub równoważną.
5. Dla zabudowy specjalnej na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) – załączyć rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą.
6. Dla zabudowy specjalnej na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą.
7. Dla zabudowy specjalnej przestrzeni za przesuwanymi, lewymi drzwiami bocznymi (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w §5 Wzoru Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę pod adresem: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.