eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej
do posesji 133

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzuim.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej
do posesji 133

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b2fb11a-cd5e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019702/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,121511,ab3de8f6f85c763660392d9c50f56b6e.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,121511,ab3de8f6f85c763660392d9c50f56b6e.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,121511,ab3de8f6f85c763660392d9c50f56b6e.html

(zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@mzuim.tychy.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.

4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mzuim-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych, dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.

Uwaga. Przesłanie pliku w formacie .rar poprzez Platformę przetargową jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poprzez Platformę przetargową wynosi 150 MB.

8. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
• administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 nr. telefonu:
32 227 70 06, nr. faksu: 32 227 70 08, adres e-mail: mzuim@mzuim.tychy.pl
• inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach jest Pani Elżbieta Eichler, nr telefonu 32
227 70 06, adres e-mail: e.eichler@mzuim.tychy.pl
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa;
• po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy / Podwykonawcy / Podmiotu, na zasoby którego
powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
• osoba udostępniająca dane posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO;
• osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/DZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 w Tychach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i wykonaniem trwałej stabilizacji nowych punktów granicznych.

Parametry projektowanej drogi:
Klasyfikacja drogi: „D”
Kategoria ruchu: KR2
Długość drogi – ok. 670 m

Zakres opracowań projektowych:

1. Projekt drogowy.
Projekt branży drogowej powinien być poprzedzony co najmniej trzema wariantami koncepcji.
Projekt drogowy powinien uwzględniać:
- przebudowę drogi z uwzględnieniem elementów uspokojenia ruchu,
- budowę chodnika na całej długości drogi
- budowę zjazdów do posesji
- odwodnienie (odwodnienie wgłębne – dreny francuskie),
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu rurami ochronnymi, bądź obsypkami lub inne.
Niezbędne zabezpieczenia wynikające z kolizji z projektowanym zakresem robót i z uzgodnień branżowych. Na oddzielnym planie sytuacyjnym należy zaznaczyć dokładnie niezbędne zabezpieczenia rurami ochronnymi kabli energetycznych, teletechnicznych, ew. rurociągów i innych wynikających z kolizji z projektowanym zakresem robót i uzgodnień branżowych.
Nadto na planie należy określić typ rur ochronnych, średnicę i długość oraz ująć w zestawieniu zbiorczym.
- tymczasowe ogrodzenie posesji na czas realizacji robót.

2. Projekt kanalizacji deszczowej powinien uwzględniać:
- budowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem wylotu do cieku,
- budowę przykanalików wraz z wpustami ulicznymi,
- ew. budowę odbiorników wód z pól i odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej,
- elementy zwiększające retencję wód opadowych – zał. nr 9 OPZ,
- ew. przyłącza do posesji,
- zabezpieczenia w miejscach kolizji.

3. Projekt oświetlenia powinien uwzględniać:
- budowę oświetlenia na całym odcinku drogi, oświetlenie prowadzić kablem ziemnym.
Nowo wybudowane oświetlenie będzie stanowiło własność gminy.

4. Projekt kanału technologicznego powinien uwzględniać:
- budowę kanału technologicznego na całej długości drogi wraz ze studniami.

5. Projekt organizacji ruchu
Należy opracować projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
Projekty organizacji powinny zawierać wymagane prawem opinie i decyzję zatwierdzającą wydaną przez organ zarządzający ruchem tj. Wydział Komunikacji.
Projekt docelowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:
- uwagi i zalecenia jednostki zarządzającej ruchem
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:
- zasady organizacji ruchu w poszczególnych etapach budowy (etapowanie)
- wskazanie warunków objazdów.

6. Projekt przebudowy ogrodzeń powinien uwzględniać:
- niezbędne przebudowy ogrodzeń na nieruchomościach nie podlegających podziałowi nieruchomości, a konicznych do przebudowy.
Projekt przebudowy ogrodzenia nie dotyczy montażu ogrodzenia tymczasowego zabezpieczającego posesje w czasie prowadzonych robót.

7. Projekt zieleni
Projekt zieleni powinien uwzględniać:
- niezbędną wycinkę drzew i krzewów bądź przesadzenie wraz z inwentaryzacją dendrologiczną
- wytyczne zabezpieczenia drzew na czas realizacji robót
- wykonanie trawników i nasadzeń drzew i krzewów,
Projekt wycinki i nasadzeń należy uzgodnić z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych. Projekt zieleni należy opracować zgodnie ze Standardami zieleni.

8. Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia i urządzeń terenu (elektroenergetyczna, wodociągowa, gazociągowa, teletechniczna) powinien uwzględniać:
- niezbędne przebudowy uzbrojenia terenu wynikające z kolizji z projektowanym zakresem robót i z uzgodnień branżowych.
Uzgodnienia z użytkownikami sieci należy prowadzić w kierunku zabezpieczenia ich sieci.

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

1) określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp: który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

b) art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp: który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:

1) zdolność techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

(i) jedno opracowanie dokumentacji projektowej [projekt budowlany i wykonawczy] w zakresie infrastruktury drogowej obejmującej budowę/rozbudowę/przebudowę drogi

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami [Kluczowi Specjaliści] skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.:


i) Projektant ds. infrastruktury drogowej - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. infrastruktury drogowej zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

ii) Projektant ds. elektrycznych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. elektrycznych (elektrycznych i elektroenergetycznych) zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

iii) Projektant ds. teletechnicznych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. teletechnicznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

iv) Projektant ds. sieciowych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. sieciowych (gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

Zamawiający dopuszcza do pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji Kluczowego Specjalisty.

Zamawiający określając wymogi w sprawie posiadania stosownych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza pełnienie funkcji Kluczowych specjalistów w w/w specjalnościach przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art. 12a ustawy Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] i/lub ustawy z dn. 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1946, z późn. zm.].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (załącznik nr 4 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 5 do SWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone powyżej ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa powyżej w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ)
2) Formularz Wycena prac projektowych (załącznik nr 1a do SWZ)
3) Formularz Szczegółowa wycena projektu podziału nieruchomości (załącznik nr 1b do SWZ)
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ)
5) Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/cich, o którym mowa w pkt XIV.5.3) SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) [jeżeli dotyczy].
7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt XIV.4.3) SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3). W przypadku, o którym mowa w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w pkt XXIII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,121511,ab3de8f6f85c763660392d9c50f56b6e.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.