eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w MielcuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831364262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177736301

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800552

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pogotowie-mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-mielec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pogotowie-mielec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a9b154b-bced-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101399/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126121

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN.6.2023.PSPR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 812298,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów na potrzeby Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawy paliw płynnych, odpowiadających Polskim Normom: oleju napędowego ON (letni, przejściowy, zimowy w zależności od temperatury otoczenia – okresu) i benzyny bezołowiowej do karetek i samochodów służbowych Zamawiającego oraz urządzeń do utrzymania porządku; dodatku katalitycznego do paliwa (AdBlue) oraz mycie pojazdów Zamawiającego w formie bezgotówkowej. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.), ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1315 ze zm.) oraz odpowiednio Norm PN – EN 228 (Pb) i PN – EN 590 (ON) lub równoważnych.
3. Dostawy będą dokonywane w sieci punktów sprzedaży paliw Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu. Wykonawca powinien posiadać sieć punktów sprzedaży paliw i myjni na terenie Województwa Podkarpackiego oraz na pozostałym obszarze kraju, w tym co najmniej stacje paliw w Mielcu, w Tarnobrzegu, w Stalowej Woli, w Dębicy, w Kolbuszowej, w Nowej Dębie.
4. Roczne zapotrzebowanie przez Zamawiającego wynosi:
- olej napędowy (ON) – 135 000 litrów;
- benzyna bezołowiowa (Pb 95) – 300 litrów,
- dodatek katalityczny (AdBlue)- 1 800 litrów,
- mycie pojazdów – 400 usług mycia.
5. Sprzedaż paliwa, dodatku katalitycznego i mycie powinno odbywać się bezgotówkowo, na podstawie „karty paliwowej”.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1052178,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1052178,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1052178,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7740001454

7.3.3) Ulica: Chemików 7

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1052178,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.