eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakroczym › Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Warszawskiej w ZakroczymiuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Warszawskiej w Zakroczymiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakroczym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 7

1.5.2.) Miejscowość: Zakroczym

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-170

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakroczym.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zakroczym.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb931907-9cab-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Warszawskiej w Zakroczymiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb931907-9cab-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031703/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057855

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Warszawskiej w Zakroczymiu wraz z pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi wynikającymi z zakresu inwestycji.
2. Rozbudowa będzie polegała na dobudowie do ściany południowej - wiatrołapu z pomieszczeniem gospodarczym oraz szatnią, natomiast od strony wschodniej - pomieszczenia sali wraz z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia socjalnego.
3. Przebudowa będzie uwzględniała przeprojektowanie zmywalni celem skomunikowania projektowanej rozbudowy oraz zmianę funkcji pomieszczenia gospodarczego na biurowe.
4. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, na którą składają się: projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wnętrz z wyposażeniem, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 - Betonowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 968000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 995839,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 968000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bomar2 Tomasz Gajewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241705172

7.3.4) Miejscowość: Sadowne

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 968000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.