eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Potok Wielki › Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w m. Zarajec Potocki - etap II



Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w m. Zarajec Potocki - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POTOK WIELKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 106

1.5.2.) Miejscowość: Potok Wielki

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-313

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@potokwielki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5d88b76-9738-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w m. Zarajec Potocki - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5d88b76-9738-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030329/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w m. Zarajec Potocki-etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042244

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 816980,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w m. Zarajec – Potocki – etap II”
Inwestycja polega na wykonaniu robót wewnętrznych – wykończeniowych w budynku. Wykonaniu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Inwestycja obejmuje również zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku, zagospodarowanie otoczenia budynku poprzez chodniki, plac, mała architekturę, zieleń oraz siłownię zewnętrzną.
W ramach II etapu planuje się wykonanie robót budowlanych mających na celu doprowadzenie budynku do stanu umożliwiającego korzystanie z niego.

UWAGA! Zamówienie nie obejmuje wyposażenia i wykonania technologii kuchni, a jedynie doprowadzenie instalacji. W ramach ceny ofertowej Wykonawca ma obowiązek skalkulować całość dokumentacji powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1272965,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1272965,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1272965,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Budowlane Mariusz Stanicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8621518341

7.3.3) Ulica: Chrzanów Pierwszy 69

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.5) Kod pocztowy: 23-305

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1272965,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.