eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa arktycznego oleju napędowego dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na SpitsbergenieOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa arktycznego oleju napędowego dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księcia Janusza 64

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-452

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igf.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo-badawcza w zakresie nauk geofizycznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa arktycznego oleju napędowego dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-131cc89f-c89c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103091/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa arktycznego oleju napędowego dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-131cc89f-c89c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
Zamawiający nie dopuszcza innych środków komunikacji z Wykonawcami jak np. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) czy Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
3. Składane w postępowaniu dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Zamawiający zaleca w szczególności następujący format przesyłanych plików: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Instrukcja pod adresem poniżej: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf.
7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. Wykonawca dodaje uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest Pan Mikołaj Ryzop, z którym w sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@igf.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę arktycznego oleju napędowego dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (nr ref. sprawy: ZP-02-23), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, który odpowiedział na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym powyżej;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-02-23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 70.000 litrów arktycznego oleju napędowego dla Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Dostawa na potrzeby własne Zamawiającego.
2. Arktyczny olej napędowy będący przedmiotem umowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) dla oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.
3. Docelowym miejscem dostawy jest Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie, Hornsund N9177, Svalbard, Norwegia (dostawa poza granice Unii Europejskiej).
4. Dostawa musi być zrealizowana poprzez zatankowanie paliwa do zbiorników czarterowanego przez Zamawiającego statku Horyzont II należącego do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w miejscu jego postoju w porcie Gdynia lub Longyearbyen (zgodnie z Wyborem Wykonawcy wskazanym w Ofercie).
5. Pozostałe wymagania związane z realizacją zamówienia określone zostały
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wprowadza następujący warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – (art. 116 ustawy):
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, poprzez złożenie oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonana już część obejmuje – co najmniej 3 (trzy) zamówienia, polegające na dostawie paliw ciekłych o wartości minimum 100.000,00 PLN brutto każde.
Do wykonanych zamówień, które należy wykazać w ilości min. 3, zaliczane będą jako pojedyncze również takie świadczenia okresowe lub ciągłe, których wykonana już część obejmuje zamówienia o wartości minimum 100.000,00 PLN brutto.
Do przeliczenia na PLN wartości zrealizowanych dostaw wymaganych w warunku udziału, wyrażonej w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający, na podstawie § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności przesłanki wykluczenia z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie tych przepisów, które dotyczą pojedynczych Wykonawców.
Podstawy wykluczenie z postępowanie określone w dokumentach zamówienia nie mogą zachodzić wobec każdego z Wykonawców oddzielnie. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ustawy):
– warunek określony w pkt. 5.4 ogłoszenia musi być spełniony i wykazany w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Sumowaniu nie podlegają wykazane zamówienia zrealizowane przez różnych Wykonawców ubiegających się wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy § 14:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy. Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczególności gdy zachodzą przesłanki wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy.
2. Zmiany umowy możliwe są w sytuacji i na zasadach określonych w art. 455 ustawy. W zakresie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający może dokonać zmian treści umowy w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmian harmonogramu rejsu, w tym w przypadku zmiany umów (w szczególności określonych w nich terminów) dotyczących rejsów statku ekspedycyjnego na Svalbard w 2023 (w szczególności umowy na czarter statku ekspedycyjnego) możliwa jest zmiana terminów określonych w niniejszej umowie;
2) w przypadku, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć używanych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
3) w przypadku, gdy wystąpi siła wyższa, o której mowa w §11 Umowy, – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Strony w każdym przypadku dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy zmiany wynikającej z zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia / https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż stosuje obligatoryjną przesłankę wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

Do Sekcji 4.2.10) niniejszego ogłoszenia:
Dostawa oleju napędowego musi zostać zrealizowana nie wcześniej niż 1 czerwca 2023 r. i nie później niż 5 czerwca 2023 r. (w przypadku dostawy przedmiotu umowy do portu Gdynia) lub w dniu 16 czerwca 2023 r. (w przypadku dostawy przedmiotu umowy do portu Longyearbyen) – zgodnie z ofertą Wykonawcy. Dokładny termin dostawy zostanie uzgodniony pomiędzy stronami w trybie roboczym nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem realizacji dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji dostawy oleju napędowego określonych powyżej w przypadku zmian w harmonogramie rejsu czarterowanego przez Zamawiającego statku.
Planowany termin zakończenia dostawy nie może być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach a wskazanie konkretnej daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną ustalonych harmonogramów rejsów w ramach oddzielnej umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.