eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej i obsługi kelnerskiej na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej i obsługi kelnerskiej na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Przetargi@halastulecia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i inne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej i obsługi kelnerskiej na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0b60e58-cd60-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały dokładnie opisane w rozdziale w rozdziale IX i XI Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dokładnie opisano w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dokładnie opisano w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/3/HL/OK/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej i obsługi kelnerskiej na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
1) część nr 1 – świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
1) w części nr 1 zamówienia:
• 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków,
• 55322000-3 Usługi gotowania posiłków.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej i obsługi kelnerskiej na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
2) część nr 2 - świadczenie usług w zakresie obsługi kelnerskiej.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
2) w części nr 2 zamówienia:
• 55312000-0 Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie,
• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
• 55320000-9 Usługi podawania posiłków,
• 55400000-4 Usługi podawania napojów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.1 - 2A.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55312000-0 - Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wyznacza w tym zakresie warunek dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złoży na wezwanie Zamawiającego Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz realizowanych usług – w oryginale - potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi (zamówienia), w tym przynajmniej dwóch bankietów, których minimalna liczba uczestników wynosiła 1000 osób (słownie: tysiąc) – odrębnie dla każdego wydarzenia, z należytą starannością (potwierdzenie: referencje lub inny dokument) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż:
• dla części nr 1 – świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej – 27 000 zł brutto łącznie;
• dla części nr 2 - świadczenie usług w zakresie obsługi kelnerskiej – 100 000,00 zł brutto łącznie.

Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający wskazuje, że przez bankiet rozumie się jedną z rodzajów usługi cateringowej, która może być realizowana w formie zasiadanej, stojącej oraz stojąco-zasiadanej. Do obsługi bankietu wlicza się przygotowanie, nakrycie, obsługę gościa, prace porządkowe po wydarzeniu itp.

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający ustala, że „1 usługa” oznacza wszystkie usługi objęte jedną umową z jednym zamawiającym a wartość usług rozumianych jako 1 usługa stanowić będzie sumę wszystkich usług zrealizowanych na rzecz jednego zamawiającego w ramach jednej umowy zawartej z tym zamawiającym. Przez umowę z jednym Zamawiającym rozumie się umowę, zlecenie bądź inny rodzaj współpracy, który Wykonawca może udokumentować za pomocą środka dowodowego, potwierdzającego współpracę pomiędzy Wykonawcą a danym (jednym) Zamawiającym.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu złoży ogólne oświadczenie wskazane w Załączniku nr 3 i/lub odpowiednio nr 4 do SWZ, następnie na potwierdzenie złożonego oświadczenia, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ustawy Pzp) dokument wskazany w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (Załącznik nr 8 do SWZ) Wykaz realizowanych usług – w oryginale - potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi (zamówienia), w tym przynajmniej dwóch bankietów, których minimalna liczba uczestników wynosiła 1000 osób (słownie: tysiąc) – odrębnie dla każdego wydarzenia, z należytą starannością (potwierdzenie: referencje lub inny dokument) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż:
• dla części nr 1 – świadczenie usług w zakresie obsługi kuchennej – 27 000 zł brutto łącznie;
• dla części nr 2 - świadczenie usług w zakresie obsługi kelnerskiej – 100 000,00 zł brutto łącznie.

Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający wskazuje, że przez bankiet rozumie się jedną z rodzajów usługi cateringowej, która może być realizowana w formie zasiadanej, stojącej oraz stojąco-zasiadanej. Do obsługi bankietu wlicza się przygotowanie, nakrycie, obsługę gościa, prace porządkowe po wydarzeniu itp.

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający ustala, że „1 usługa” oznacza wszystkie usługi objęte jedną umową z jednym zamawiającym a wartość usług rozumianych jako 1 usługa stanowić będzie sumę wszystkich usług zrealizowanych na rzecz jednego zamawiającego w ramach jednej umowy zawartej z tym zamawiającym. Przez umowę z jednym Zamawiającym rozumie się umowę, zlecenie bądź inny rodzaj współpracy, który Wykonawca może udokumentować za pomocą środka dowodowego, potwierdzającego współpracę pomiędzy Wykonawcą a danym (jednym) Zamawiającym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać dokumenty określone w rozdziale XI ust. 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna):
1) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z informacją wskazaną w ust. 1 ww. Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
5) pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty:
a) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem osobistym/ podpisem zaufanym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
lub
b) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poświadczających zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
c) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego
własnoręcznym podpisem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
6) pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy
pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do
reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego;
b) nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem adresu siedziby;
c) dane ustanowionego pełnomocnika (imię i nazwisko), określające jego zakres, czas trwania pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało inne informacje pozwalające na identyfikację danych pełnomocnika, np. nr PESEL.
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
8) dokument, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy zobowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument został wskazany w rozdziale VII ust. 4 niniejszego SWZ;
9) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy;
10) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
11) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.