eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Wdrożenie Wirtualnych Asystentów SGH" w ramach projektu pt. Inkluzywna SGH - bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), nr POWR.03.05.00-00-A063/21Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Wdrożenie Wirtualnych Asystentów SGH” w ramach projektu pt. Inkluzywna SGH - bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), nr POWR.03.05.00-00-A063/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 162

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 564 7836

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154430

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00144450

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 (jedno) zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), której przedmiotem była usługa polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, w zakresie którego wdrożono wirtualnego asystenta (chatbota) z wykorzystaniem Microsoft Power Virtual Agents.
b) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia:
i. Kierownikiem Projektu (min. 1 osoba), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym:
* co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji co najmniej 2 zakończonych projektów polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, w tym co najmniej jednego projektu o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
* aktualny certyfikat Prince 2 Foundation lub Practitioner, lub PMI PMP, lub IPMA poziom A lub B lub C, Agile PM Foundation lub Practitioner lub równoważne t.j. potwierdzające praktyczne kwalifikacje zarządzania projektami wystawione przez instytucję niezależną od Wykonawcy,
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
ii. architektem Systemu informatycznego (min. 1 osoba), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym:
* doświadczenie udziału w co najmniej 2 (słownie: dwóch) zakończonych projektach przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeń asystentów wirtualnych, w tym jednego wykorzystującego Microsoft Power Virtual Agents w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert,
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
iii. co najmniej 1 (słownie: jednego) analityka d/s wdrażania systemów informatycznych dla niżej wymienionych obszarów merytorycznych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
* doświadczenie udziału w co najmniej 2 (słownie: dwóch) zakończonych projektach przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeń asystentów wirtualnych, w tym jednego wykorzystującego Microsoft Power Virtual Agents w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert,
* praktyczna znajomość konfigurowania asystentów wirtualnych w oparciu o Microsoft Power Virtual Agents,
* znajomość wymogów zasad projektowania zgodnego z WCAG 2.1,
* umiejętność przygotowywania analiz systemowych,
* praktyczną wiedzę z zakresu analizy danych oraz modelowania procesów biznesowych,
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
iv. co najmniej jednego (słownie: jednego) programistę dla niżej wymienionych obszarów merytorycznych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
* doświadczenie udziału w co najmniej 1 (słownie: jednym) zakończonym projekcie wdrożeń asystentów wirtualnych wykorzystujących Microsoft Power Virtual Agents w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert.
* praktyczna znajomość programowania w JavaScript i osadzania asystentów wirtualnych Microsoft Power Virtual Agents w kanale www. j
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający:
• dopuszcza połączenie roli architekta Systemu informatycznego z rolą analityka ds. wdrażania systemów informatycznych albo programisty przez jedną osobę
albo
• dopuszcza połączenie roli analityka ds. wdrażania systemów informatycznych z rolą programisty przez jedną osobę.
Osoby powinny zostać wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób (załącznik nr 8 do SWZ) w obu rolach, potwierdzając spełnienie minimalnych wymagań dla obu wymienionych ról.

Po zmianie:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 (jedno) zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), której przedmiotem była usługa polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, w zakresie którego wdrożono wirtualnego asystenta (chatbota) z wykorzystaniem Microsoft Power Virtual Agents.
b) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia:
i. Kierownikiem Projektu (min. 1 osoba), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym:
* co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji co najmniej 2 zakończonych projektów polegających na wdrożeniu systemu informatycznego, w tym co najmniej jednego projektu o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
* aktualny certyfikat Prince 2 Foundation lub Practitioner, lub PMI PMP, lub IPMA poziom A lub B lub C, Agile PM Foundation lub Practitioner lub równoważne t.j. potwierdzające praktyczne kwalifikacje zarządzania projektami wystawione przez instytucję niezależną od Wykonawcy,
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
ii. architektem Systemu informatycznego (min. 1 osoba), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym:
* doświadczenie udziału w co najmniej 2 (słownie: dwóch) zakończonych projektach przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeń asystentów wirtualnych, w tym jednego wykorzystującego Microsoft Power Virtual Agents w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert,
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
iii. co najmniej 1 (słownie: jednego) analityka d/s wdrażania systemów informatycznych dla niżej wymienionych obszarów merytorycznych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
* doświadczenie udziału w co najmniej 2 (słownie: dwóch) zakończonych projektach przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeń asystentów wirtualnych, w tym jednego wykorzystującego Microsoft Power Virtual Agents w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert,
* praktyczna znajomość konfigurowania asystentów wirtualnych w oparciu o Microsoft Power Virtual Agents,
* znajomość wymogów zasad projektowania zgodnego z WCAG 2.1,
* umiejętność przygotowywania analiz systemowych,
* praktyczną wiedzę z zakresu analizy danych oraz modelowania procesów biznesowych,
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
iv. co najmniej jednego (słownie: jednego) programistę dla niżej wymienionych obszarów merytorycznych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
* doświadczenie udziału w co najmniej 1 (słownie: jednym) zakończonym projekcie wdrożeń asystentów wirtualnych wykorzystujących Microsoft Power Virtual Agents w okresie czterech lat przed upływem terminu składania ofert.
* praktyczna znajomość programowania w JavaScript i osadzania asystentów wirtualnych Microsoft Power Virtual Agents w kanale www.
* biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego wymagane jest legitymowanie się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający:
• dopuszcza połączenie roli architekta Systemu informatycznego z rolą analityka ds. wdrażania systemów informatycznych albo programisty przez jedną osobę
albo
• dopuszcza połączenie roli analityka ds. wdrażania systemów informatycznych z rolą programisty przez jedną osobę.
Osoby powinny zostać wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób (załącznik nr 8 do SWZ) w obu rolach, potwierdzając spełnienie minimalnych wymagań dla obu wymienionych ról.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-29 10:00

Po zmianie:
2023-03-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-29 10:30

Po zmianie:
2023-03-31 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.