eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi G這g闚 › Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie, w okresie do 31.12.2023r.Og這szenie z dnia 2023-03-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie, w okresie do 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 13 W GΜGOWIE IM. ORL﹗ LWOWSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001240568

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Akacjowa 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: G這g闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-g這gowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp13.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: sp13.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie, w okresie do 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f22ca4c7-c701-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00154345

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00141947/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie, w okresie do 31.12.2023r.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f22ca4c7-c701-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f22ca4c7-c701-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja mi璠zy pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si wy陰cznie elektronicznie przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
5. Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”).
7. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia,
10. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
11. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
12. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
13. Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.
14. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”). W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
17. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szko豉 Podstawowa nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie, ul. Akacjowa 10, 67-200 G這g闚, sekretariat@sp13.glogow.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych, e-mail: iod@odoplus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi您ku z ustaw z 11 wrze郾ia 2019 r. prawo zam闚ie publicznych – dalej PZP (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
6. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest
wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
− prawo do usuni璚ia danych osobowych w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP13.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie w okresie do 31.12.2023r.
Olej opa這wy lekki L – 1 musi spe軟ia wymagania Zamawiaj帷ego opisane niniejszej SWZ oraz Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2633) i musi charakteryzowa si parametrami odpowiadaj帷ymi normie PN-C-96024:2020-12 lub r闚nowa積ymi.
Szacowany wolumen oleju opa這wego wynosi maksymalnie 45 000,00 litr闚.
MIEJSCE DOSTAWY: Szko豉 Podstawowa nr 13 im. Orl徠 Lwowskich w G這gowie, ul. Akacjowa 10, 67-200 G這g闚

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki, w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) – Prawo energetyczne.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
5) zdolno軼i zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej; wzory o鈍iadcze o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej albo przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej stanowi odpowiednio Za陰czniki nr 11 i 12 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 i 8 Pzp.
Wz鏎 o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Za陰cznik nr 7 do SWZ.
5. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ych mowa w cz窷ci XI ust. 3 pkt 2 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych 鈔odk闚 dowodowych:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wydanej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Do oferty sk豉danej w odpowiedzi na og這szenie o zam闚ieniu wykonawca do陰cza:
a) Interaktywny Formularz Ofertowy zawieraj帷y cenow brutto oraz dodatkowe informacje wskazuj帷e na sk豉dowe ceny (cena netto 1 1itra oleju opa這wego, cena hurtowa producenta z dnia publikacji og這szenia), sta造 upust , podatek VAT, cen brutto 1 litra oleju opa這wego (cena hurtowa producenta z dnia publikacji og這szenia z uwzgl璠nieniem plus/minus sta豉 mar瘸/upust) udost瘼niony przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia i zamieszczony w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Informacje podstawowe”.
b) o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczeniu oraz o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – wzory stanowi za陰czniki nr 3 i 4 do SWZ; W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
c) O鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨ce ochronie bezpiecze雟twa narodowego – za陰cznik nr 3a do SWZ; W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy szczeg鏊nych rozwi您aniach, sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
d) pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, je郵i upowa積ienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpo鈔ednio z innych dokument闚 za陰czonych do oferty. Je郵i upowa積ienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokument闚, Wykonawca za陰cza je do oferty, chyba, 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 te dokumenty uzyska w szczeg鏊no軼i za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 2070).;
e) zobowi您anie podmiotu trzeciego (je郵i wyst瘼uje) – za陰cznik nr 5 do SWZ – Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby – za陰czniki nr 9 i 10 do SWZ.
g) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – za陰cznik nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 -455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy na warunkach tam wskazanych.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 1) Wykonawca sk豉da ofert za pomoc Platformy e-Zam闚ienia dost瘼nej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.