eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu przysuskiego z użyciem min. 3 remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsjiOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu przysuskiego z użyciem min. 3 remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przysuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 (48) 675 25 53

1.5.8.) Numer faksu: 48 (48) 675 25 53 wew. 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatprzysuski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu przysuskiego z użyciem min. 3 remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18548e40-cd47-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048367/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu przysuskiego z użyciem min. 3 remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18548e40-cd47-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-18548e40-cd47-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji”
w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie
e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@powiatprzysuski.eu (nie dotyczy składania ofert)
10) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Przysuski Siedziba Władz Powiatu, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, tel. (48) 675-25- 53, fax. 675-25-53 wew. 51) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-I.272.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu przysuskiego z użyciem min. 3 remonterów przy zastosowaniu grysów i emulsji.
Wykaz dróg powiatowych objętych remontem:
- Nr 1108W Olszowa – Ulów – Klwów,
- Nr 1109W Jabłonna – Ulów,
- Nr 1686W gr. woj. - Myślakowice – Różanna – Wysokin,
- Nr 1694W Nowe Miasto nad Pilicą - Ulów ,
- Nr 1695W Wólka Magierowa – Brzeski – Klwów,
- Nr 3301W Skrzynno – Borkowice – Bryzgów,
- Nr 3302W Janów - Borkowice,
- Nr 3303W Ruszkowice – Zdonków – Ryków,
- Nr 3304W Sokolniki Mokre – Politów – Radestów,
- Nr 3305W Zawady – Koryciska – Pogroszyn ,
- Nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – gr. woj.,
- Nr 3307W dr. Nr 749 – Kol. Szczerbacka – gr. woj.,
- Nr 3309W Gielniów – Gałki – Zielonka ,
- Nr 3310W Pomyków – Skrzyńsko – stacja kol. Skrzyńsko,
- Nr 3311W Rusinów – Brogowa – Janików ,
- Nr 3312W Potworów – Rdzuchów Kol – Bąków – Przystałowice Małe,
- Nr 3313W gr. woj. – Zychorzyn – Rusinów – dr. Nr 727 ,
- Nr 3314W Odrzywół – Kadź – Łojków ,
- Nr 3315W Klwów – Sulgostów – Nieznamierowice,
- Nr 3316W Jelonek – Sulgostów ,
- Nr 3317W Drążno – Przystałowice Małe,
- Nr 3318W Wola Gałecka – Gałki,
- Nr 3319W Pomyków - Kłonna,
- Nr 3320W Karczówka – Goździków,
- Nr 3321W Zychorzyn – Jastrząb – dr. Nr 12,
- Nr 3322W dr.Nr 3313W – Bieliny – Gielniów
- Nr 3323W Wandzinów – Ossa – gr. woj.
- Nr 3324W Różanna – Stanisławów – Wysokin,
- Nr 3325W Ulów - Kłudno,
- Nr 3326W dr. Nr 48 – Podczasza Wola – Kozieniec-dr. Nr 48,
- Nr 3327W Kozieniec – dr. Nr 48 ,
- Nr 3328W Długie – Grabowa,
- Nr 3329W Potworów – Jamki – Skrzyńsko,
- Nr 3330W Sady – Jamki,
- Nr 3331W Dębiny – Plec – Brudnów,
- Nr 3332W Janików – Sokolniki Suche –dr. Nr 12,
- Nr 3333W Komorów - Skrzynno,
- Nr 3334W Wir – Goszczewice,
- Nr 3335W Wir – Ostrołęka – Potkanna,
- Nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk,
- Nr 3338W Jabłonica – Smagów – Pawłów,
- Nr 3339W Kochanów – Smagów – Krzcięcin,
- Nr 3340W Dł. Brzezina – Bryzgów – Stefanków,
- Nr 3341W Jabłonica – Pogroszyn – Chustki,
- Nr 3342W Jabłonica – Zawonia – Ostałów,

Planowany zakres robót obejmuje :
1) Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji – wyboje o głębokości do 4 cm z zastosowaniem remontera – 6 800,00 m2;
2) Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji – wyboje o głębokości powyżej 4 cm z zastosowaniem remontera – 2 100,00 m2;
3) Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji – wyboje o głębokości powyżej 4 cm z naruszoną podbudową z zastosowaniem remontera – 950,00 m2.
Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą Dokumentacji projektowej
z przedmiarem robót - załącznik nr 7 do SWZ oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową z przedmiarem robót - załącznikiem nr 7 do SWZ oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznikiem nr 8 do SWZ, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.
Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne:
1) Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
2) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiOR pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych.
3) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
4) W przypadku oferowania równoważnego materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania równoważności t.j.: wykaz innych niż w SWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty.
5) Obowiązek wykazania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
6) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie Art. 107 ust. 2 Pzp.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „Termin płatności”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pzp, art. 7 ust 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ogłoszonej w dniu 15 kwietnia 2022 r.
w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej jako:
Wykonawca posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową o łącznej kwocie minimum: 300 000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł)
Uwaga:
1). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek będzie uznany za spełniony, gdy suma posiadanych przez wykonawców środków i/lub zdolności kredytowych łącznie nie będzie niższa od określonej w warunku udziału w postępowaniu.
2). W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dysponuje dokumentami zawierającymi kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniana wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– Załącznik nr1 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu .
4. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – Załącznik nr2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku oferowania równoważnego materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania równoważności t.j.: wykaz innych niż w SWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie Art. 107 ust 2 pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł), Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Pzp.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Pekao S.A. Oddział w Przysusze ul. Krakowska 33
Nr rachunku: 90 1240 5703 1111 0000 4903 1652
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz
z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX. Pzp. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Pełna informacja dotycząca wadium zawarta została w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera)
lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia:
1) Zmian nieistotnych,
2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w formie pisemnej,
c) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej wyżej termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
3. Pozostałe zmiany:
a) Zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście,
b) Zmiany dotyczące rezygnacji z podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę przy pomocy podwykonawców,
c) Zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,
d) Zmiany osób wymienionych w §5 umowy (inspektor nadzoru, kierownik budowy) w przypadku zaistnienia takiej konieczności (choroba, śmierć, inne zdarzenia losowe).
Warunki dokonania zmian:
A. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
B. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni zaistnienie powyższych okoliczności,
C. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.