eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wymiana części ogrodzenia na ogrodzenie betonowe segmentowe, na terenie kąpieliska "Glinianki" przy ul. Kosmonautów 2 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana części ogrodzenia na ogrodzenie betonowe segmentowe,
na terenie kąpieliska „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 2 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020656009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubińska 53

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 73 88 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spartan@spartan.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana części ogrodzenia na ogrodzenie betonowe segmentowe,
na terenie kąpieliska „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 2 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efa1681e-cd55-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) znajduje się w dokumentacji przetargowej - Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane:
- demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z wywiezieniem pozostałości oraz gruzu
- wytyczenie trasy nowego ogrodzenia
- przygotowanie wykopów pod fundament słupków wraz z rozplantowaniem materiału ziemnego z wykopu
- dostawa i montaż nowego, żelbetowego ogrodzenia segmentowego o długości 1 300 m.b. i wysokości 2,20 m wraz z materiałami pomocniczymi
- uporządkowanie terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje wykonywanie tych zamówień na terenie kąpieliska „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 2 we Wrocławiu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł,

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na
budowie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o długości minimum 200 metrów dla każdej z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 7 do SWZ).
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1)-2) powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Dokumenty powinny potwierdzać warunek określony w niniejszej SWZ, tj., że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o długości minimum 200 metrów dla każdej z nich.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP Nr rachunku: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/10/2023 na wymianę części ogrodzenia na kąpielisku „Glinianki””.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, jeśli w ramach wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania umowy o niezbędny konieczny czas, w przypadku:
a) gdy nastąpiła konieczność wykonania robót stanowiących nieistotne odstępstwo od przedmiaru robót, a nie wyszczególnionych w nim (po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności) lub konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, jeżeli stanowią one nieistotną zmianę w stosunku do warunków budowy – w takim przypadku Zamawiający poleci na piśmie wykonanie tych robót Wykonawcy,
b) zmiany warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych (w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), intensywnych opadów deszczu, długotrwałych ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią) oraz działania siły wyższej.
6. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany sposobu spełniania świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, tj. w przypadku:
a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałów niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spartan.logintrade.net/rejestarcja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.