eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83b09372-cd48-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049030/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83b09372-cd48-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości),
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).
11. Jeżeli dokumenty składane w postępowaniu wymagają podpisu, podpisuje się je w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Obiekty objęte przedmiotową usługą:
1) budynek biurowy przy al. Powstańców Wielkopolskich 18, Ostrów Wielkopolski,
2) budynek biurowy z salą konferencyjną przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 i 14a, Ostrów Wielkopolski,
3) pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdujące się w budynku Ratusza, ul. Rynek 1, Ostrów Wielkopolski,
4) budynek łącznika, al. Powstańców Wielkopolskich 14B, Ostrów Wielkopolski,
5) budynek biurowy przy ul. Kościuszki 12A (siedziba Biura Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w następujących dokumentach:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych przy Al. Powstańców Wielkopolskich i w Ratuszu – załącznik nr 10,
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący sprzątania i utrzymania czystości w budynku biurowym przy ul. Kościuszki 12A w Ostrowie Wielkopolskim – załącznik nr 11,
3. Inne wymagania i uwagi.
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były wszystkie osoby wykonujące czynności związane ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych.
2) Wykonawca w okresie wykonywania usługi będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
3) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względów organizacyjnych i technicznych w aspekcie realizacji zamówienia (uzupełnienie etatami pracowników wykonawcy, prace w poszczególnych obiektach. Przedmiot zamówienia może być wykonany w całości przez MŚP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski łącznie do 70 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w okresie realizacji usługi będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (lub wykonuje) przynajmniej jedną usługę codziennego sprzątania w obiektach biurowych o łącznej powierzchni przekraczającej 2 000 m², trwającą co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu,
UWAGA: „W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ppkt 4 lit. a musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie”. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek określony w ppkt 4 lit. a musi być spełniony w całości wyłącznie przez jeden podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą zrealizować usługę będące przedmiotem zamówienia.
b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim wyposażeniem technicznym, a w szczególności:
­- 1 sztuką urządzenia do ciśnieniowego mycia posadzek,
­- 1 sztuką automatu szorująco - zbierającego do czyszczenia posadzek,
­- 1 sztuką froterki mechanicznej,
­- 1 sztuką odkurzacza przemysłowego.
c) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, z których przynajmniej 50% posiada wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6-miesięczny trwający bez przerwy staż pracy polegający na sprzątaniu obiektów biurowych, nabyty w ciągu ostatnich 3 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 3 SWZ,
2) wykazu usług (załącznik nr 6) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ,
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona usługa jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ (wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 7),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione urządzenie jest zasobem własnym, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z urządzeń innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ,
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na spełnienie warunku, o którym mowa
w pkt 7 ppkt 4 lit c SIWZ (wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 8),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione osoby są zasobem własnym, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z osób innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, który z wykonawców wykona usługę będącą przedmiotem zamówienia.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2.Zmiany, o których mowa w pkt 1 mogą:
1)być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
2)być związane ze zmniejszeniem zakresu usługi, w związku ze zbyciem lub udostępnieniem osobom trzecim części lub całości nieruchomości, w których wykonywana jest usługa opisana w § 2 umowy,
3)być związane ze zmniejszeniem zakresu usługi, w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, tj. w przypadku wystąpienia remontów lub awarii, wyłączających możliwość funkcjonowania oraz bieżącej działalności obiektów wymienionych w § 2 ust 1 umowy.
3. Stosownie do wymogów art. 439 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia):
1)miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
2)każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w aktualnym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o waloryzację, wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert;
3)waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz w czasie trwania umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy;
4)waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku;
5)w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku, o wartość procentową tego wskaźnika (lub wartość wynikową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy, a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację);
6)strona ubiegająca się o waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy, złoży drugiej stronie umowy pisemny, wniosek o waloryzację wraz z uzasadnieniem, wraz ze szczegółową kalkulacją oraz zasadami sporządzonej takiej kalkulacji, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji wskaźnika określonego w pkt 5 wykazując, iż zaszły przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzenia. Uzasadnienie wskazywać będzie wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku);
7)wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana kosztów w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia;
8)w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 6, strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
c.d. w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 r.,
2. Końcowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 czerwca 2024 r.
c.d. z sekcji VII, pkt 7.4.)
9)strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie;
10)jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian;
11)maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% pozostałej do wykonania wartości przedmiotu umowy brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.