eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Zakup i dostawa bonów towarowych na pomoce edukacyjne"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa bonów towarowych na pomoce edukacyjne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa bonów towarowych na pomoce edukacyjne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09f29a5e-cc99-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Bony podarunkowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznej – adresie wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”.
Ponadto, Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail:
iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych, tj. talonów w postaci papierowej podlegających wymianie na towary, które będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych, czyli takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne itp. w ramach:
dla części I: projektu „Zdolni z Pomorza” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsc przeznaczenia.
3) Dostarczenie i odbiór na miejsce przeznaczenia przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczego-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 7 do OPZ.
4) Termin ważności bonów towarowych (minimalny):
a) dla części I nie może upłynąć przed 31 października 2023 r.
5) Bony towarowe będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych, czyli takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne itp.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych).
7) Przez bony towarowe należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Miejscami realizacji bonów wymaganymi przez Zamawiającego jest co najmniej 20 sklepów stacjonarnych i placówek handlowo-usługowych stacjonarnych na terenie województwa pomorskiego, w tym co najmniej 5 zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, posiadających w swojej ofercie szeroki wybór artykułów edukacyjnych. Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówek typu kioski z prasą, sklepy spożywcze itp., jako niezapewniających szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych.
9) Oferowanie oraz realizacja bonów towarowych nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10) Koszty dostawy bonów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk oraz ewentualne inne koszty pośrednie związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
4. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiący załączniki nr 1do SWZ), we wzorze formularza ofertowego (stanowiący załącznik nr 3a do SWZ) oraz projekcie Umowy (stanowiący załączniki do nr 2 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1%= 1 pkt. Sposób obliczenia punktów:
1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Przez kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” Zamawiający rozumie całkowity koszt brutto realizacji całości zamówienia.
Sposób obliczenia:
PK1= [(CN / CR ) x 8% ] x 100
PK1 – liczba punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
8% - procentowe znaczenie kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
100 – wskaźnik stały
Oferta w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

2. W kryterium „Zakupy online” Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość realizacji bonów w formie zakupów online z dostawą do domu – 20 punktów.
Do oceny Zamawiający przyjmuje oświadczenie Wykonawcy wskazane w formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy możliwości realizacji bonów w formie zakupów online z dostawą do domu otrzyma 0 punktów.

3. Kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”. Dla potrzeb oceny oferty w ww. kryterium Wykonawca do oferty powinien dołączyć szczegółowy wykaz placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe, posiadających w swojej ofercie szeroki wybór artykułów edukacyjnych (Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówek typu kioski z prasą, sklepy spożywcze itp., jako niezapewniających szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych). W przypadku niedołączenia do oferty wykazu oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów. Przedmiotowy wykaz nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Ocena punktowa w ramach kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
PK3 = [(Po / PN ) x 60%] x 100
gdzie:
PK3 – liczba punktów dla kryterium
Po – liczba placówek wskazana w ofercie badanej,
Pn – największa liczba placówek z pośród ofert złożonych,
60% - procentowe znaczenie kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”
100 – wskaźnik stały

Oferta w kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony” może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4. W kryterium „Termin ważności bonów” Zamawiający przyzna dodatkowe 2 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę miesiąc przekraczający wymagany termin ważności bonów, tj. 31 października 2023 r. dla części I i III oraz 30 listopada 2023 r. dla części II. W przypadku wskazania terminu ważności bonów do 31 października 2023 r. dla części I i III lub 30 listopada 2023 r. dla części II Wykonawca otrzyma 0 punktów. Oferta w kryterium „Termin ważności bonów” może otrzymać maksymalnie 12 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w opisanych powyżej kryteriach.
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2 + PK3 + PK4

gdzie:
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty,
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”,
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Zakupy online”,
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”,
PK4 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin ważności bonów”.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zakupy online

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności bonów

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych, tj. talonów w postaci papierowej podlegających wymianie na towary, które będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych, czyli takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne itp. w ramach: dla części II: projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsc przeznaczenia.
3) Dostarczenie i odbiór na miejsce przeznaczenia przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczego-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 7 do OPZ.
4) Termin ważności bonów towarowych (minimalny):
a) dla części II nie może upłynąć przed 30 listopada 2023 r.
5) Bony towarowe będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych, czyli takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne itp.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych).
7) Przez bony towarowe należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Miejscami realizacji bonów wymaganymi przez Zamawiającego jest co najmniej 20 sklepów stacjonarnych i placówek handlowo-usługowych stacjonarnych na terenie województwa pomorskiego, w tym co najmniej 5 zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, posiadających w swojej ofercie szeroki wybór artykułów edukacyjnych. Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówek typu kioski z prasą, sklepy spożywcze itp., jako niezapewniających szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych.
9) Oferowanie oraz realizacja bonów towarowych nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10) Koszty dostawy bonów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk oraz ewentualne inne koszty pośrednie związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
4. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiący załączniki nr 1do SWZ), we wzorze formularza ofertowego (stanowiący załącznik nr 3a do SWZ) oraz projekcie Umowy (stanowiący załączniki do nr 2 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1%= 1 pkt. Sposób obliczenia punktów:
1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Przez kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” Zamawiający rozumie całkowity koszt brutto realizacji całości zamówienia.
Sposób obliczenia:
PK1= [(CN / CR ) x 8% ] x 100
PK1 – liczba punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
8% - procentowe znaczenie kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
100 – wskaźnik stały
Oferta w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

2. W kryterium „Zakupy online” Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość realizacji bonów w formie zakupów online z dostawą do domu – 20 punktów.
Do oceny Zamawiający przyjmuje oświadczenie Wykonawcy wskazane w formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy możliwości realizacji bonów w formie zakupów online z dostawą do domu otrzyma 0 punktów.

3. Kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”. Dla potrzeb oceny oferty w ww. kryterium Wykonawca do oferty powinien dołączyć szczegółowy wykaz placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe, posiadających w swojej ofercie szeroki wybór artykułów edukacyjnych (Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówek typu kioski z prasą, sklepy spożywcze itp., jako niezapewniających szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych). W przypadku niedołączenia do oferty wykazu oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów. Przedmiotowy wykaz nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Ocena punktowa w ramach kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
PK3 = [(Po / PN ) x 60%] x 100
gdzie:
PK3 – liczba punktów dla kryterium
Po – liczba placówek wskazana w ofercie badanej,
Pn – największa liczba placówek z pośród ofert złożonych,
60% - procentowe znaczenie kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”
100 – wskaźnik stały

Oferta w kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony” może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4. W kryterium „Termin ważności bonów” Zamawiający przyzna dodatkowe 2 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę miesiąc przekraczający wymagany termin ważności bonów, tj. 31 października 2023 r. dla części I i III oraz 30 listopada 2023 r. dla części II. W przypadku wskazania terminu ważności bonów do 31 października 2023 r. dla części I i III lub 30 listopada 2023 r. dla części II Wykonawca otrzyma 0 punktów. Oferta w kryterium „Termin ważności bonów” może otrzymać maksymalnie 12 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w opisanych powyżej kryteriach.
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2 + PK3 + PK4

gdzie:
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty,
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”,
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Zakupy online”,
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”,
PK4 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin ważności bonów”.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zakupy online

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności bonów

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych, tj. talonów w postaci papierowej podlegających wymianie na towary, które będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych, czyli takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne itp. w ramach:
dla części III: projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do miejsc przeznaczenia.
3) Dostarczenie i odbiór na miejsce przeznaczenia przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczego-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 7 do OPZ.
4) Termin ważności bonów towarowych (minimalny):
a) dla części III nie może upłynąć przed 31 października 2023 r.
5) Bony towarowe będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych, czyli takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne itp.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych).
7) Przez bony towarowe należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Miejscami realizacji bonów wymaganymi przez Zamawiającego jest co najmniej 20 sklepów stacjonarnych i placówek handlowo-usługowych stacjonarnych na terenie województwa pomorskiego, w tym co najmniej 5 zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, posiadających w swojej ofercie szeroki wybór artykułów edukacyjnych. Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówek typu kioski z prasą, sklepy spożywcze itp., jako niezapewniających szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych.
9) Oferowanie oraz realizacja bonów towarowych nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10) Koszty dostawy bonów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk oraz ewentualne inne koszty pośrednie związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
5. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiący załączniki nr 1do SWZ), we wzorze formularza ofertowego (stanowiący załącznik nr 3a do SWZ) oraz projekcie Umowy (stanowiący załączniki do nr 2 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1%= 1 pkt. Sposób obliczenia punktów:
1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Przez kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” Zamawiający rozumie całkowity koszt brutto realizacji całości zamówienia.
Sposób obliczenia:
PK1= [(CN / CR ) x 8% ] x 100
PK1 – liczba punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
8% - procentowe znaczenie kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
100 – wskaźnik stały
Oferta w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

2. W kryterium „Zakupy online” Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość realizacji bonów w formie zakupów online z dostawą do domu – 20 punktów.
Do oceny Zamawiający przyjmuje oświadczenie Wykonawcy wskazane w formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy możliwości realizacji bonów w formie zakupów online z dostawą do domu otrzyma 0 punktów.

3. Kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”. Dla potrzeb oceny oferty w ww. kryterium Wykonawca do oferty powinien dołączyć szczegółowy wykaz placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe, posiadających w swojej ofercie szeroki wybór artykułów edukacyjnych (Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówek typu kioski z prasą, sklepy spożywcze itp., jako niezapewniających szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych). W przypadku niedołączenia do oferty wykazu oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów. Przedmiotowy wykaz nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Ocena punktowa w ramach kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
PK3 = [(Po / PN ) x 60%] x 100
gdzie:
PK3 – liczba punktów dla kryterium
Po – liczba placówek wskazana w ofercie badanej,
Pn – największa liczba placówek z pośród ofert złożonych,
60% - procentowe znaczenie kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”
100 – wskaźnik stały

Oferta w kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony” może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4. W kryterium „Termin ważności bonów” Zamawiający przyzna dodatkowe 2 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę miesiąc przekraczający wymagany termin ważności bonów, tj. 31 października 2023 r. dla części I i III oraz 30 listopada 2023 r. dla części II. W przypadku wskazania terminu ważności bonów do 31 października 2023 r. dla części I i III lub 30 listopada 2023 r. dla części II Wykonawca otrzyma 0 punktów. Oferta w kryterium „Termin ważności bonów” może otrzymać maksymalnie 12 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w opisanych powyżej kryteriach.
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2 + PK3 + PK4

gdzie:
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty,
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”,
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Zakupy online”,
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe”,
PK4 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin ważności bonów”.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zakupy online

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek w województwie pomorskim, w których można realizować bony towarowe

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności bonów

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku dostaw powtarzających się lub podlegających wznowieniu należycie wykonuje) co najmniej 2 dostawy bonów towarowych - przy czym wartość każdej dostawy wyniosła nie mniej niż: 1) dla Części 1 - 9 000,00 zł brutto;
2) dla Części 2 – 7 000 zł brutto;
3) dla Części 3 – 5 000 zł brutto.
(przez wartość brutto dostawy należy rozumieć wysokość wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawcę za wykonanie tej dostawy)
Przy czym, Wykonawca w celu wykazania spełnienia niniejszego warunku, może posłużyć się tymi samymi dostawami dla Części 1, 2 i 3 pod warunkiem, że wymagane kwoty realizacji dostawy spełniają niniejszy warunek udziału w postępowaniu określony dla Części 1, 2 i 3.
UWAGA:
a) przez dwie odrębne dostawy rozumie się dostawy wykonane na podstawie dwóch różnych umów,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
c) w przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) zrealizowanych lub realizowanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzający się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia,
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału wskazany w Rozdziale VIII ust. 2, musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
2. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu u składane na podstawie
art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 oraz ust. 9 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII ust. 2 SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale X SWZ,
b) Oświadczenia składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
W takim przypadku oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wymagana forma:
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym.
4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
oraz pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub umowy, o której mowa w niniejszym ustępie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
2. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień umowy, z zastrzeżeniem ust. 3-5 niniejszego paragrafu.
3. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
1) wysokości, warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, lub
2) terminu realizacji dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
4. Zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) mogą nastąpić w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zmiany stawki VAT obowiązującej dla przedmiotu zamówienia.
5. Zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) mogą nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,
2) zaistnienia niezależnych od Stron zdarzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz związanych z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które uniemożliwiłyby prawidłowe lub terminowe wykonanie zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2), Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o ich wpływie na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w ppkt a)–d), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
7. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności , o których mowa w ust. 5 pkt 2, na należyte wykonanie niniejszej umowy.
8. Każda ze Stron umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 oraz 7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2), na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
9. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2) mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany niniejszej umowy w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 lub w zakresie określonym w ust.3 pkt 2) – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp. oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Dotyczy SEKCJI 4.2.10) niniejszego ogłoszenia:
Zgodnie z rozdziałem VI SWZ: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
W formularzu Ogłoszenia o zamówieniu nie ma możliwości wyboru terminu zamówienia liczonego w tygodniach, w związku z tym Zamawiający musiał przeliczyć termin tygodniowy na dni. Zamawiający przyjął następującą metodę wyliczenia: 1 tydzień = 7 dni.

Zamawiający wskazał w:
- Rozdziale IX SWZ Dokumenty składane razem z ofertą.
- Rozdziale XVI SWZ Opis sposobu przygotowywania oferty.
- Rozdziale XVII SWZ Sposób oraz termin składania ofert.
- Rozdziale XIX SWZ Sposób obliczenia ceny
- Rozdziale XX SWZ Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
- Rozdziale XXI SWZ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
- Rozdziale XXII SWZ Projektowane postanowienia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.