eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362053243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 751 17 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.witkowska@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.starostwo.ketrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48f64e74-cc73-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062687/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings (tu też jest ogólnodostępna tj. niewymagająca rejestracji lista postępowań). (...)
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
11. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maxymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maxymalnie 5MB. (...) - pełna treść zapisu w rozdz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W myśl art. 18 ust. 6 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/, zwanego dalej "RODO", w szczególności w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia – z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 3-4.
2. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ oraz w toku niniejszego postępowania do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza oferty – zał. nr 1 do SWZ).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) - kontakt z Inspektor Ochrony Danych: iod-cuw@starostwo-ketrzyn.pl lub na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu:
a) dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 274 Pzp ;
b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stroną wskazaną w ust. 2 pkt 1 lit b) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem osoba wskazana w ust. 2 pkt 1 lit b); odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.;
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy przez okres co najmniej 4 lata (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XXXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.PK.343.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego” zgodnie z postanowieniami SWZ, projektem umowy (zał. nr 6 do SWZ), opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) oraz ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe ((Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 474) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1026).
3. Usługi będą realizowane na rzecz następujących jednostek organizacyjnych:
1) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,
2) Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel,
3) Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie, ul. Klonowa 28, 11-400 Kętrzyn,
4) Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kętrzynie, ul. Klonowa 2b, 11-400 Kętrzyn,
6) Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel,
7) I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn,
8) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn,
9) Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn,
10) Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn,
11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn,
12) Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn,
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy zał. nr 6 do SWZ.
5. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia oraz szacowane ilości przesyłek przewidywanych do nadania w trakcie realizacji umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący zał. nr 5 do SWZ.
6. Dane dotyczące ilości przesyłek wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym, są to orientacyjne ilości w skali 36 miesięcy. Zestawienie to jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania przesyłek w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu ofertowym.
7. Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 50% wartości wynagrodzenia brutto podpisanej przez siebie umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie wykorzystania pełnej wartości brutto umowy.
8. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
1) wymaga się, aby osoby, które będą wykonywały wskazane przez Zamawiającego czynności były zatrudnione na podstawie stosunku pracy – zasady zatrudnienia są sprecyzowane w rozdz. XXIV SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 6 do SWZ;
2) warunek określony w pkt 1 dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wykonu¬jących wskazane przez Zamawiającego prace (art. 95 ust. 1 Pzp).
9. Zamawiający w związku z art. 91 ust. 2 Pzp wskazuje brak podziału przedmiotowego zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem jeden rodzaj usług. Ponadto podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne i wygenerowałby zwiększenie kosztów realizacji tegoż zamówienia. Stworzyłoby to również zagrożenie prawidłowego zrealizowania zadania przez potrzebę skoordynowania działań poszczególnych wykonawców, którzy realizowaliby różne części zamówienia.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
11. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, projektem umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego, w tym wyjaśnienia i modyfikacje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zawarty w rozdz. XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
posiadał dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.)
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 273 ust.1 pkt 1 w zw. art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. art. 109 ust. 1 pkt 4):
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wg zał. nr 4 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
7. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj.:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. XVII ust. 2 pkt 1 lit. b) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wy¬konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że „nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury” - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
3) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wg zasad niżej opisanych;
4) dokumenty lub oświadczenia składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt 3; (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XVII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1 pkt 2):
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY;
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.)
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: NIE DOTYCZY;
d) Zdolność techniczna lub zawodowa: NIE DOTYCZY. (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XVII SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ;
2) formularz cenowy wg zał. nr 1a do SWZ, stanowiący integralną cześć formularza oferty
3) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału - wg zał. nr 2 do SWZ;
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -
wg zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe, o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych - ust. 13 (jeżeli występuje);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółki cywilne, konsorcja) – wg zasad opisanych w ust. 15 (jeżeli występuje);
przy czym formularz oferty, oświadczeń muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, oraz stosownych przepisów;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Spółka cywilna ubiegająca się
o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.
UWAGA:
1. Zakłada się, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp, a ponadto w przypadku:
1) zmiany nazw, adresów oraz w terminu realizacji zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy, spowodowana obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy (np. zmiana struktur organizacyjnych), w wyniku których zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w ww. terminach, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia - bez zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy,
3) zmiany wysokości opłat, określonych w zestawieniu cen z formularza cenowego, w przypadku, gdy zmiana ta nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę), w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5) Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie (wyliczonego na podstawie cen jednostkowych).
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub stawki podatku akcyzowego. W przypadku przedmiotowej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 2 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca (...) - pełna treść zapisu w zał, nr 6 do SWZ - projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.