eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turzno › DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W TURZNIE NA SEZON GRZEWCZY 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W TURZNIE NA SEZON GRZEWCZY 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001212891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa, 4

1.5.2.) Miejscowość: Turzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 645 98 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsturzno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spturzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 879-237-01-41

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: PARKOWA

1.11.4.) Miejscowość: Turzno

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-148

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.9.) Numer telefonu: 56 645 98 12

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zsturzno@wp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.spturzno.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W TURZNIE NA SEZON GRZEWCZY 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac807dce-cd46-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac807dce-cd46-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy:
W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a) Parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) Zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
- MS Windows 7 lub nowszy;
- OSX/Mac OS 10.10;
- Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
- Chrome 66.0 lub nowsza;
- Firefox 59.0 lub nowszy;
- Safari 11.1 lub nowsza;
- Edge 14.0 lub nowsza
2) albo Tablet/ Telefon
a) parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3;
b) przeglądarka Chrome 61 lub nowsza;
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies; Specyfikacja polaczenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) Specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
2) Format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) Oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w niniejszej specyfikacji adres e-mail. Za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą zostać złożone oświadczenia i dokumenty, które nie stanowią oferty i nie są dokumentami towarzyszącymi ofercie.
Na ofertę oraz towarzyszące jej dokumenty składają się;
- Oferta,
- Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,
- Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust.3 ustawy Pzp oraz jego oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,
- Pełnomocnictwa.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (Dz. U. z 2021r., poz.2070) – tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017r., poz.2247) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie, (dane kontaktowe Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina, ul. Parkowa 4, Turzno, 87-148 Łysomice ) lub inspektor@cbi24.pl.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina, ul. Parkowa 4, Turzno, 87-148 Łysomice .
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r. ze zm.) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 18, art. 74), jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora lub okresu trwałości projektu w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6) Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie wskazanym w otrzymanej ofercie, dokumentach składanych przez wykonawcę oraz w publicznie dostępnych rejestrach i bazach danych np. CEIDG, KRS (art. 14 ust. 1 lit. d, art. 14 ust. 2 lit. f).
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, które są niekompletne. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa, w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” informuje się, że:
Nie przysługuje Pani / Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych, przed okresem o którym mowa w Rozdziale VI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego o parametrach co najmniej:
LP. PARAMETR WARTOŚĆ
1 gęstość w temp 15oC – nie większa niż
0,860 g/ml
2 wartość opałowa – nie mniejsza niż
42,6 MJ/Kg
3 temperatura zapłonu – nie mniejsza niż
+ 56oC
4 lepkość kinematyczna w temp. 20oC- nie większa niż
6,00 mm/s
5 skład frakcyjny

A do temperatury 250oC destyluje – nie więcej niż
65% v/v
B do temperatury 350oC destyluje – nie więcej niż
85% v/v
6 temperatura płynięcia – nie wyższa niż
– 20oC
7 pozostałość na koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – nie większa niż 0,3% m/m
8 zawartość siarki – nie większa niż
0,10 % m/m
9 zawartość wody – nie większa niż
200 mg/kg
10 zawartość stałych ciał obcych – nie większa niż
24 mg/Kg
11 pozostałość po spaleniu – nie większa niż
0,01% m/m

Środkami transportu Wykonawcy bezpośrednio do zbiorników paliwowych w szkołach:
• Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie w ilości szacunkowej ok. 55 000 litrów rocznie;
• Szkoły Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach w ilości szacunkowej ok. 30 000 litrów rocznie
w sezonie grzewczym 2023/2024.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w ust. 1 na olej opałowy ze względu na bieżące zapotrzebowanie lub ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość umowy, z której Zamawiający skorzysta to 60 % wartości brutto umowy. Zamawiający informuje, że przy dostawie oleju opałowego stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane wielkości są wielkościami szacunkowymi, wielkościami maksymalnymi, które należy przyjąć do obliczenia ceny ofertowej.
4. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot zamówienia, przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy pomocy pompy z autocysterny, partiami nie przekraczającymi jednorazowo:
• Dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie około 8 000 litrów;
• Dla Szkoły Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach około 6 000 litrów,
w terminie maksymalnie: 4 dni roboczych od momentu wystosowania zapotrzebowania mailem lub telefonicznie i potwierdzonego pisemnie,
Kierowca autocysterny zobowiązany jest dostarczyć kopię świadectwa jakości przywiezionego oleju opałowego oraz dowód legalizacji rejestratora ilości wypompowanego z cysterny oleju opałowego.
Tankowanie może odbywać się jedynie przy pomocy z autocysterny z zalegalizowanym rejestratorem ilości wypompowanego z cysterny oleju opałowego.
Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Wynagrodzenie za produkty (olej opałowy) pobrane przez Zamawiającego będzie naliczane według ceny hurtowej oleju opałowego jaką podaje przedsiębiorstwo, w którym Wykonawca dokonuje zakupów oleju opałowego, na swojej stronie internetowej na dzień realizacji dostawy przez Zamawiającego, z uwzględnieniem upustu cenowego wynikającego z treści oferty wybranej jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.
Ceny oleju opałowego obowiązujące w dniu dostawy do Zamawiającego, pomniejszone zostaną przez Wykonawcę o upust cenowy udzielony Zamawiającemu w ramach złożonej oferty, będą podstawą do obciążenia Zamawiającego za pobrane produkty (olej opałowy) na podstawie faktury VAT.
Ustalona cena jednostkowa za jeden litr paliwa może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany ceny u producenta (rafinerii), u którego Wykonawca się zaopatruje. Zamawiający dopuszcza waloryzację cen paliwa w przypadku podwyższenia lub obniżenia – cen hurtowych u producenta lub zmiany wysokości akcyzy lub zmiany podatku VAT.
Wzrost lub spadek w/w ceny jednostkowej będzie co najwyżej proporcjonalny do wzrostu lub spadku cen u producenta paliwa.
Za proporcjonalny wzrost lub spadek ceny będzie uważany taki, który nie będzie wyższy od kwoty podwyżki lub sadku cen poszczególnych paliw u producenta paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) KRYTERIUM CENA („C”)
2) KRYTERIUM STAŁY RABAT (UPUST) CENOWY („U”)
3) KRYTERIUM CZAS DOSTAWY („D”)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: STAŁY RABAT (UPUST) CENOWY („U”)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS DOSTAWY („D”)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022r. poz.1385) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
w zakresie potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
e) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835),
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- kopię koncesji wydanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy prawo energetyczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. 65 9511 0000 2006 0033 0833 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – Olej opałowy”.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Ponadto gwarancja powinna być nie odwoływalna oraz płatna na pierwsze żądanie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.