eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót bud. zw. z wykonaniem pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK w ramach zad. inw.:"Mod. pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót bud. zw. z wykonaniem pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK w ramach zad. inw.:„Mod. pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240612757

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Porcelanowa 21

1.11.4.) Miejscowość: Katowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 40-246

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.katowickieinwestycje.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót bud. zw. z wykonaniem pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK w ramach zad. inw.:„Mod. pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-507c04a3-c98d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028599/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK -Modernizacja pom. w obiekcie Spodek w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem - Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W nin. postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
3) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
i. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
ii. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
i. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
ii. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
iii. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
iv. Włączona obsługa JavaScript;
v. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
i. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
ii. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
5) Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami: Anna Piechaczek – Bielecka.
6) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w rozdziale III podrozdziale 1 pkt 7, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zaint. wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa j.w. zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu skł. ofert.
9) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe inf. dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego znajdują się w rozdziale II pkt 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 21;
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych, w następujący sposób:
· pod adresem poczty elektronicznej: iod@kisa.katowice.pl,
· pisemnie na adres siedziby Administratora;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonie robót budowlanych pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach” - nr sprawy: KISA/DZP/TP/17/2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO² ;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KISA/DZP/TP/17/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK” w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach”.

Opis przedmiotu zamówienia:
a) Dokumentacja projektowa pokrycia dachu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK.
Zakres obejmuje:
• wykonanie inwentaryzacji dachu wraz z istniejącymi instalacjami
• pozyskanie i zweryfikowanie wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu
• opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• inne opracowania niezbędne do realizacji prac i zatwierdzenia dokumentacji
• uzyskanie właściwej decyzji (lub zgłoszenia) pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (jeśli to konieczne)
• uzgodnienie projektu z przedstawicielami Biura Konserwatora Zabytków lub Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (jeśli to konieczne)
• przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej (2 CD)
• sprawowanie nadzoru autorskiego

b) Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej kompleksu obiektów HWS SPODEK na podstawie opracowanej dokumentacji.
Zakres obejmuje:
• Zabezpieczenie parkietu
• Zabezpieczenie trybun, tablicy wyników, oświetlenia, wi-fi, wyposażenia sportowego itp. na czas prowadzenia prac
• Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż kabli urządzeń i kabli grzewczych na dachu
• Demontaż istniejącego pokrycia, składającego się z 3 warstw papy
• Demontaż istniejącego poszycia dachu (wyższego) z płyt warstwowych, składających się z warstwy styropianu o gr. 6cm oraz warstw zewnętrznych z płyt azbestowo-cementowych o grubości 6mm każda
• Wycięcie przyspawanych blach 150x50x3mm do pasa górnego każdej płatwi
• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej po usuniętych elementach
• Rozbiórkę obróbek blacharskich
• Rozbiórkę orynnowania
• Rozbiórkę rur spustowych
• Wywóz i utylizację materiałów z demontażu (w tym azbestu)
• Dostawę i montaż blachy trapezowej
• Dostawę i montaż izolacji paroizolacyjnej z papy samoprzylepnej
• Dostawę i montaż izolacji termicznej z płyt PIR gr. 15cm, przeznaczonych do systemów klejonych
• Dostawę i montaż izolacji termicznej z płyt PIR grubości 5cm
• Dostawę i montaż izolacji przeciwwodnej w systemie klejonym – materiał rolowy EPDM o grubości minimum 2,5mm wraz z systemowym gruntownikiem
• Dostawę i montaż izolacji przeciwwodnej, mocowanej mechanicznie i zgrzewanej gorącym powietrzem – materiał rolowy EPDM z warstwą bitumizowaną - całkowita grubość min. 3,0mm (w tym min. 1,6mm EPDM)
• Wymianę (dostawa i montaż) kominków wentylacyjnych
• Uszczelnienie podstaw wentylatorów
• Nadmurowanie ścianki attykowej
• Dostawę i montaż wpustów dachowych
• Reprofilację koryta odpływowego
• Dostawę i montaż listwy (obróbki) dylatacyjnej
• Dostawę i montaż obróbek blacharskich tytanowo - cynkowych o gr. 0,9mm, na rąbek stojący, lutowanych
• Dostawę i montaż rynien stalowych ocynkowanych
• Dostawę i montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych
• Naprawę pęknięcia na ścianie attykowej wraz z odtworzeniem struktury tynku
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Szczegółowy zakres prac określa:
- Program Funkcjonalno - Użytkowy
- wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną w obiekcie kubaturowym w zakresie wykonania minimum 900m2 pokrycia dachu z membrany EPDM
Uwaga 1
W przypadku gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Uwaga 2
Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający rozumie roboty budowlane realizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych o których mowa wyżej.
Uwaga 3
W przypadku gdy zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest w Wykazie wykonanych robót wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa wyżej.

2. dysponuje bądź będzie dysponować osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj.:

Dla usług projektowych:
a) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
b) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dla robót budowlanych:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osoba ta powinna wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy.
b) Kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń.
Uwaga 1
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia.
Uwaga 2
Wymóg posiadania 3 letniego doświadczenia dla osoby, która będzie wykonywać zamówienie weryfikowany będzie na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W ofercie wykonawca oświadcza, że osoba którą dysponuje posiadają 3 letnie doświadczenie. Poprzez „3 letnie doświadczenie” Zamawiający rozumie okres faktycznie pełnionej funkcji odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych i na wykazie osób podany w miesiącach.
Uwaga 3
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale II pkt 10.1 SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagane od wykonawcy obejmują:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
Dodatkowo na wykazie osób należy podać doświadczenie, które Wykonawca wskazał w druku oferty celem otrzymania punktów za dodatkowe doświadczenie osoby oceniane w kryterium oceny ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
· W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 4), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 4), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym, w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice ) przez Katowickie Inwestycje S.A.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zachowaniem terminu pośredniego:
- termin przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych / zgłoszenia robót (o ile będzie wymagane) – do 1,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec, których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.