eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Opracowanie Kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą technicznąOgłoszenie z dnia 2023-03-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie Kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM KZN ŁÓDZKIE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521970838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 lokal B

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 797977463

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sim-lodzkie-centrum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.simkznlodzkiecentrum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie Kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d1e1df3-cd3e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn_lodzkie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn_lodzkie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe informacje zawarte są w SWZ rozdz. XIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe informacje zawarte sa w SWZ rozdz. XXIV

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegółowe informacje zawarte sa w SWZ rozdz. XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/P/DP/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Tomaszowie Mazowieckim przy Ul. Chopina na terenie działki o nr. ewidencyjnym 2/2 , 3/1 , obręb 7,”wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w SWZ oraz załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta

4.3.7.) Kolejność kryterium: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) oświadczenia Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie załącznik nr 3 (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe).

Oświadczenie - załącznik nr 3 Wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
b) oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 3a - załączone na wezwanie Zamawiającego, (oświadczenie / podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia).a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień:
 osoba, która będzie architektem (koordynatorem projektantów wszystkich branż), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mająca doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub mieszkaniowo-usługowego (obejmujących projekt, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski) o zaprojektowanej powierzchni użytkowej mieszkalnej min. 3 000,00 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.
Forma wykazu według załącznika nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień:
 osoba, która będzie architektem (koordynatorem projektantów wszystkich branż), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mająca doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub mieszkaniowo-usługowego (obejmujących projekt, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski) o zaprojektowanej powierzchni użytkowej mieszkalnej min. 3 000,00 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.
Forma wykazu według załącznika nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ;
b) oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 3 do SWZ;
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg załącznika nr 7 do SWZ (dotyczące udostępniania zasobów w ramach konsorcjum) – jeżeli dotyczy;
d) oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy Pzp wg załącznika nr 8 do SWZ– jeżeli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wg załącznika nr 9 – jeżeli dotyczy;
f) pełnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy.
2. Wzór umowy, po upływie terminu składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ
4. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn_lodzkie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.