eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywcza › "Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza" Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza”
Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.5.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 16 671 14 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza”
Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ff1cd46-cd33-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079684/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza.
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za
pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej niniejszemu postępowaniu.
3. W celu złożenia oferty i komunikowania się z Zamawiającym nie jest konieczne posiadanie przez Wykonawcę konta Użytkownika
na Platformie, Wykonawca musi natomiast posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail, którego Wykonawca
chce używać do komunikowania się w postępowaniu Wykonawca podaje w Ofercie, Adres e - mail wskazany w Ofercie powinien być
tożsamy z adresem, który Wykonawca wskaże na Platformie zakupowej przesyłając Ofertę. Na stronie postępowania wskazany jest
link do Instrukcji dla Wykonawców.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z
Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
5. Jeśli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e - mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem
używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca
będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna ilość plików to 10.
7. Korzystanie z Platformy odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na www.platformazakupowa.pl.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
11.Zamawiający, zgodnie z ww.rozporządzeniem , określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na
www.platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
a) pamięć min. 2 GB Ram,
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
c) jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer,
e) włączona obsługa JavaScript,
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy
Krzywcza;
2)Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Krzywcza jest Dariusz Surówka, kontakt:Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37 – 755
Krzywcza, e-mail: surowkalegal@surowkalegal.pl,+48 16 671 14 86;
3)Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiot. postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4)odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokument. postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5)Pani/a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat liczone od pierwszego dnia
roku następnego po roku, w którym zakończono postęp. o udziel. zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowyw. obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępow. o udzielenie zamówienia publicz.; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8) posiada Pan/i:
a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących,
b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/a danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zamówienia publicz. ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącz.,
c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/u:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SGI.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót pn. „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy
Krzywcza’’ Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 1 16218 R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673,
przebudowę drogi gminnej nr 1 16204 R w miejscowości Skopów w km od 0+000 do 1+936, przebudowę drogi gminnej nr 1
16234 R w miejscowości Wola Krzywiecka w km od 0+000 do 1+647. Prace budowlane polegać będą w szczególności na:
wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę zjazdów indywidualnych,
przebudowę istniejących przepustów, ułożeniu poboczy, montaż barier ochronnych, odmuleniu rowów, umocnienie dna i
skarp rowów betonowymi płytami ażurowymi i korytami typu kolejowego. Szczegóły prac określają projekty wykonawcze i
PFU. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert :
-cena:60%=60 pkt
- deklarowany okres gwarancji dot. wszystkich robót – licząc od daty odbioru końcowego, z wynikiem pozytywnym:40%=40pkt
wg wzoru :
cena oferty o najniższej wartości
----------------------------------- x max. ilość pkt x waga %
cena oferty badanej
(max. ilość punktów do obliczeń: 100)
oraz
okres gwarancji (m-ce) wg oferty badanej
---------------------------------- x max. ilość pkt x waga %
okres gwarancji (m-ce) wg oferty o najdłuższym okresie
(max. ilość punktów do obliczeń: 100)
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
5.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów sumowanych zgodnie z kryterium oceny.
8.Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 36 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
9.W przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
10.W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 48 miesięcy, Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt.
11. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyframi i słownie.
12. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia : dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego, materiałów oraz wykonanych robót budowlanych,również powinna uwzględniać koszt przygotowania i złożenia oferty.
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwą zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN ( słownie: cztery miliony złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
** w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełnić warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp powyższy warunek polega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełnić warunek.
- Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych ). Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia, nie będzie obejmował całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
- do realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował osobą do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą (Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa.)
- do realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował osobą - wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą, która będzie pełniła funkcje projektanta branży drogowej, posiadającą ważne uprawnienia do projektowania o specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz.2351 ze zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa.)
- posiada doświadczenie i nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi na łączną wartość 1 000 000,00 PLN brutto ( słownie: jeden milion złotych brutto ), wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ;
- art.108 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp,
- art.108 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,
- art.108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji- Załącznik Nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca zobowiązany będzie złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o czym mowa w rozdziale XXVIII pkt 3 SWZ., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem. Informacja winna być sporządzona w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę wystawiającą dokument.
- Wykonawca zobowiązany będzie złożyć posiadaną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych ).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
- Wykonawca udokumentuje, że do realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował osobą do kierowania robotami budowlanymi ( Kierownik budowy) oraz projektantem branży drogowej - wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (Kierownik budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa, projektant branży drogowej, posiadający ważne uprawnienia do projektowania o specjalności inżynieryjnej drogowej wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa.) o których mowa w rozdziale XXVIII pkt 4 SWZ, wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ
- Wykonawca udokumentuje, że posiada doświadczenie i wykonał minimum jedną, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robotę budowlaną – budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi - na łączna wartość minimum 1 000 000,00 PLN brutto ( jeden milion złotych brutto ) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty o których mowa w rozdziale XXVIII pkt 4 SWZ; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularza Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić co najmniej wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.
Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ- jeśli dotyczy;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ - jeśli dotyczy;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania zamówienia- Załącznik Nr 4 do SWZ- jeśli dotyczy;
7)dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysiące
złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022r., poz.807 i 1079).
5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego rozdziału musi nieodwołalnie i bezwarunkowo
zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości
odpowiadającej kwocie wadium.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Zamawiający:
Bank Spółdzielczy w Dynowie Oddział w Dubiecku filia w Krzywczy – Nr rachunku: 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022 z
dopiskiem w tytule płatności ,,Wadium w postępowaniu o sygnaturze: SGI.271.4.2023 – „Przebudowa, rozbudowa trzech
dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza”
a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie składających ofertę za pośrednictwem
www.platformazakupowa.pl wypełnia dane na Platformie dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do
wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą wspólną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy- załącznik nr 2 do
SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, zostały one uregulowane w § 14 projektowanych postanowień
umowy jako Zmiany umowy.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do niniejszej
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu , w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.Tajemnica przedsiębiorstwa- protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1233),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.
3.Na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy na terenie budowy w rozumieniu art. 22§1 przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz osób wykonujących dokumentację projektową w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
4. Zamawiający wskazuje rodzaje czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) kierowanie pojazdami samochodowymi i innym sprzętem mechanicznym; 2) prace budowlane polegające w szczególności na: wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowie zjazdów
indywidualnych, przebudowie istniejących przepustów, ułożeniu pobocza, montażu barier ochronnych, odmulaniu rowów, umocnieniu dna i skarp rowów betonowych płytami ażurowymi i korytami typu kolejowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.