eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH K. RADZYNIA PODLASKIEGO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060627212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 185B

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 83 311 70 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzok-adamki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzok-adamki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d94d5bbc-c185-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132247

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważną w gatunkach B, D, F (oleje dla okresu letniego, przejściowego i zimowego) do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – Instalacja
w miejscowości Biała 185 B, 21-300 Radzyń Podlaski, w szacunkowej ilości 120 000 litrów w 24-miesięcznym okresie trwania umowy.
Uwaga: Zamawiający informuje, iż wskazana ilość 120 000 l oleju napędowego przewidzianego do dostawy w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter szacunkowy. Faktyczna ilość oleju napędowego w okresie realizacji zamówienia będzie uzależniona od potrzeb wynikających z prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na dostawy objęte przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji będzie mniejsze od zakładanego, wskazanego powyżej, z tym, że minimalną ilość oleju napędowego zapewnioną do dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określa się na poziomie 100 000 l.
2. Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
3. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodne z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.). Cysterny powinny posiadać legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego do zbiornika magazynującego na paliwo, który posiada Zamawiający. Rozliczenie ilości dostaw powinno odbywać się zgodnie ze wskazaniem licznika/przepływomierza (posiadającego potwierdzoną legalizację) zainstalowanego na auto-cysternie w temperaturze referencyjnej +150C.
4. Zamawiający dysponuje zbiornikiem magazynującym na paliwo o pojemności 5 000 litrów z linią napełniającą, z dwucalowym króćcem napełniającym oraz złączem rozładunkowym.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – Instalacja w miejscowości Biała 185 B, 21-300 Radzyń Podlaski), ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczenia oleju ze środka transportu do zbiornika magazynującego Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:
09.13.41.00-8 Olej napędowy
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: niepodzielny przedmiot zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
9. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 4 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż w związku z sytuacją o której mowa w art. 249 PZP zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 788184,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 797040,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.