eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskieOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Chełmski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825627501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatchelmski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c36b6f7f-cd27-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065302/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji projktowej dla zadania pn. " Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno- Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.powiatchelmski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.powiatchelmski.pl. Link do adresu url, który przekierowuje bezpośrednio do zakładki zawierającej przedmiotowe postępowanie: https://zamowienia.powiatchelmski.pl/#/offer/4f6f17a7-2376-4902-bbfc-6773ff0b878a
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (nie dotyczy czynności złożenia oferty), może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowieniapubliczne@powiatchelmski.pl, którą należy traktować wyłącznie jako „awaryjną“, w przypadku problemów technicznych.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
5. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
7. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawą”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam. publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.272.1.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębów Busówno i Busówno-Kolonia, w ramach projektu pn. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie". Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Zestawienie zakresu objętego zagospodarowaniem poscaleniowym:
1)drogi przeznaczone do budowy: Łączna szacunkowa długość dróg przewidziana do budowy wynosi 5,985 km, 2)drogi przeznaczone do przebudowy: Łączna szacunkowa długość dróg przewidziana do przebudowy wynosi 1,76 km, 3)obszar podlegający odkrzaczaniu, likwidacji starych dróg, miedz i inne:
a) zaprojektować odkrzaczanie, likwidację starych dróg lub miedz w obrębie Busówno na działkach o nr 495, 492, 496, 499, 467, 454, 456, 455, 452 (numery działek po scaleniu).
b) zaprojektować odwodnienie na połączeniu dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 433, 468 i 510 (obręb Busówno) w zakresie usytuowania przepustu/ów.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dla dróg przeznaczonych do budowy, oznaczonych w zagospodarowaniu poscaleniowym Nr I, II, III, IV, V, Va, VI, VII, IX, XXVIII: uzyskanie map do celów projektowych, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze usunięcia kolizji, wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzupełnienie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, udzielenia wyjaśnień treści SWZ, analizy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
2) dla zjazdów z dróg publicznych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) na drogi przeznaczone do budowy wskazane w pkt 1 :uzyskanie map ewidencyjnych lub zasadniczych, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze usunięcia kolizji, wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, udzielenia wyjaśnień treści SWZ, analizy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,
a) dla dróg przeznaczonych do przebudowy, oznaczonych w zagospodarowaniu poscaleniowym Nr XXV, przepustu/ów w obrębie połączenia dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 433, 468 i 510 (obręb Busówno) oraz obszarów podlegających odkrzaczaniu, likwidacji starych dróg, miedz tj. działki nr 495, 492, 496, 499, 467, 454, 456, 455, 452 (obręb Busówno): uzyskanie map ewidencyjnych lub zasadniczych, projekt zagospodarowania terenu, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, udzielenia wyjaśnień treści SWZ, analizy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
3. Załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: znak: ROL.6220.1.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.,
2) Założenia do szacunkowego zestawienia kosztów zagospodarowania poscaleniowego wraz z mapą obrazującą zakres i miejsce wykonania prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego (aneks nr 3 do szacunkowego zestawienia kosztów prac poscaleniowych- wersja ujednolicona) wraz z mapą obrazującą założenia dla obrębu Busówno i Busówno-Kolonia,
3) Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie tj. decyzja Starosty Chełmskiego znak: GKN.661.1.1.2018 z dnia 15 grudnia 2022 r.
4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena- 60,00%
Długość okresu gwarancji- 40,00 %

Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.
1) Kryterium „cena”:
W kryterium „cena” oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
P1= najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu/ cena badanej oferty x 60
gdzie:
P1 – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

2) Kryterium „długość okresu gwarancji”:
W kryterium „długość okresu gwarancji” oceniany będzie okres gwarancji na wykonaną usługę. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

P2 = (G of.por /84 miesiące )x 40
gdzie:
G of.por. – długość okresu gwarancji w ofercie porównywanej (w przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 84 miesiące, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów),
P2 – ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji (liczonego od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy), w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania maksymalnej długość okresu gwarancji, tj. 84 miesiące, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40,00) punktów. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, niż wyznaczony maksymalny (84 miesiące) jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 84 miesięcy).
UWAGA: Nie podanie w ofercie okresu gwarancji skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 60 miesięcy.
3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wagach danego kryterium:
PO = P1 + P2
gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
P1 – punkty w kryterium „cena”
P2 – punkty w kryterium „długość okresu gwarancji”
4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najwyższą łączną punktacją, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Pniówno, w ramach projektu pn. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie". Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Zestawienie zakresu objętego zagospodarowaniem poscaleniowym:
1)drogi przeznaczone do budowy: Łączna szacunkowa długość dróg przewidziana do budowy wynosi 9,905 km 2)drogi przeznaczone do przebudowy: Łączna szacunkowa długość dróg przewidziana do przebudowy wynosi 4,550 km 3)obszar podlegający odkrzaczaniu, likwidacji starych dróg, miedz i inne:
a) zaprojektować odkrzaczanie, likwidację starych dróg lub miedz w obrębie Pniówno na działkach o nr 162, 163, 94, 129 (numery działek po scaleniu).
b) zaprojektować przepust wraz z zjazdem umożliwiający dojazd z działki nr 137 na działkę nr 143 (obręb Pniówno),
c) zaprojektować zjazd o nawierzchni bitumicznej z drogi powiatowej na działkę nr 606 (obręb Pniówno)
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dla dróg przeznaczonych do budowy, oznaczonych w zagospodarowaniu poscaleniowym Nr X, XI, XII, XIII, XIV, XIVa, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVII:
uzyskanie map do celów projektowych, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze usunięcia kolizji, wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzupełnienie wniosków, udzielenia wyjaśnień treści SWZ, analizy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
a) dla zjazdów z dróg publicznych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) na drogi przeznaczone do budowy wskazane w pkt 1 oraz zjazd na działkę nr 606 (obręb Pniówno) : uzyskanie map ewidencyjnych lub zasadniczych, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze usunięcia kolizji, wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzupełnienie wniosków, udzielenia wyjaśnień treści SWZ, analizy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
a) dla dróg przeznaczonych do przebudowy, oznaczonych w zagospodarowaniu poscaleniowym Nr XV, XXII, XXVI, przepustu umożliwiającego dojazd z działki nr 137 na działkę nr 143 (obręb Pniówno) oraz obszarów podlegających odkrzaczaniu, likwidacji starych dróg, miedz tj. działki nr 162, 163, 94, 129 (obręb Pniówno): uzyskanie map ewidencyjnych lub zasadniczych, projekt zagospodarowania terenu, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, udzielenia wyjaśnień treści SWZ, analizy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
4. Załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: znak: ROL.6220.1.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
2) Założenia do szacunkowego zestawienia kosztów zagospodarowania poscaleniowego wraz z mapą obrazującą zakres i miejsce wykonania prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego (aneks nr 3 do szacunkowego zestawienia kosztów prac poscaleniowych- wersja ujednolicona) wraz z mapą obrazującą założenia dla obrębu Pniówno.
3) Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie tj. decyzja Starosty Chełmskiego znak: GKN.661.1.1.2018 z dnia 15 grudnia 2022 r.
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena- 60,00%
Długość okresu gwarancji- 40,00 %

Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.
1) Kryterium „cena”:
W kryterium „cena” oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
P1= najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu/ cena badanej oferty x 60
gdzie:
P1 – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

2) Kryterium „długość okresu gwarancji”:
W kryterium „długość okresu gwarancji” oceniany będzie okres gwarancji na wykonaną usługę. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

P2 = (G of.por /84 miesiące )x 40
gdzie:
G of.por. – długość okresu gwarancji w ofercie porównywanej (w przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 84 miesiące, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów),
P2 – ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji (liczonego od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy), w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania maksymalnej długość okresu gwarancji, tj. 84 miesiące, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40,00) punktów. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, niż wyznaczony maksymalny (84 miesiące) jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 84 miesięcy).
UWAGA: Nie podanie w ofercie okresu gwarancji skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 60 miesięcy.
3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wagach danego kryterium:
PO = P1 + P2
gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
P1 – punkty w kryterium „cena”
P2 – punkty w kryterium „długość okresu gwarancji”
4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najwyższą łączną punktacją, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XIV SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
część 1 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, właściwe do projektowania, która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert opracowała minimum jedną dokumentację projektową dotyczącą:
- budowy lub przebudowy drogi o długości minimum 2,0 km lub
- budowy lub przebudowy odcinków dróg w ramach jednej dokumentacji projektowej o łącznej długości minimum 2,0 km
Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
część 2 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, właściwe do projektowania, która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert opracowała minimum jedną dokumentację projektową dotyczącą:
- budowy lub przebudowy drogi o długości minimum 2,5 km lub
- budowy lub przebudowy odcinków dróg w ramach jednej dokumentacji projektowej o łącz-nej długości minimum 2,5 km
Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz.220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt
XV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia należy złożyć według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt XV. 1 SWZ lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt XV. 1 SWZ.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt XV.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
6. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XIII.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy, o którym mowa w pkt XV.28 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt XV. 1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt. XV.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) w przypadku, o którym mowa w pkt XIII.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XV.7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XV.7.1) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umów stanowiących załącznik nr 6 (część 1 zamówienia) oraz załącznik nr 7 (część 2 zamówienia) do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
2. Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość :
1) dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) opóźnienia terminów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy mimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenie przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,
b) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,
c) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
d) zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy w tym w szczególności nałożenie na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
e) wystąpienia warunków siły wyższej przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, klęsk żywiołowych, epidemii, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
- termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
2) dokonania zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osoba, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
3) dokonania zmiany Podwykonawcy na którego zasobach polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu- jeżeli wykaże, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.