eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768474159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stepien@gmina.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ecf40e3-d0ee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029243/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Zmniejszenie efektu "miejskiej wyspy ciepła" poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w części finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”, dla projektu „Zielono – niebieska infrastruktura w Polkowicach”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: a)miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap) b)ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT) c)poczty elektronicznej a.stepien@gmina.polkowice.pl (korespondencja oprócz Ofert). d)Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu). W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem strony posługują się nr referencyjnym ZP.271.32.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi. Zamawiający informuje, że szczegółowe Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Polkowicach, ul. Rynek 1, 59-100 P-ce. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gmina.polkowice.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Polkowice: ul. Rynek 1, 59-100 P-ce. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z SWZ. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust Pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozp Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r. w spr instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ust Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo precyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach - etap II” w ramach zadań budżetowych: „Zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła” poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne – zielono – niebieska infrastruktura Polkowic – OS” – klasyfikacja budżetowa odpowiednio: 900-90005-6056 i 900-90005-6057 oraz „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne” – klasyfikacja budżetowa: 921-92120-6050 oraz WPF na rok 2023„Pielęgnacja zieleni” 900-90004-4300.

Zamówienie w części finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”, dla projektu „Zielono – niebieska infrastruktura w Polkowicach”.

Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych autorstwa: PALMETT – Markowe Ogrody s.c., 00-788 Warszawa, ul. Wybieg 4, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisów przedmiarów robót.

1.1 Podstawa wykonania robót budowlanych:
- decyzja pozwolenia na budowę nr 643.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. obejmująca rewitalizację zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne, przy ul. Chocianowskiej, na działkach geodezyjnych nr 260, 261, 262, 263/1, 263/3, 263/5, 263/6, obręb 0004, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice-miasto wraz ze zmianą decyzją nr 168.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w zakresie rozszerzenia inwestycji o montaż monitoringu wizyjnego,
- decyzja nr 97/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. wraz ze zmianą decyzją nr 1257/2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac polegających na założeniu monitoringu wizyjnego,
- decyzja nr 992/2016 z dnia 10 października 2016 r. wraz ze zmianą decyzją nr 1442/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz decyzją nr 1148/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizacje prac dotyczących rewitalizacji zabytkowego parku w Polkowicach Dolnych wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/3220/674/I, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 grudnia 1983 r.,
- decyzja 1277/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wraz ze zmianą decyzją nr 1441/2018 z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz decyzją nr 1149/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich szaty roślinnej na terenie parku,
- dokumentacja techniczna budowy opracowana w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach”, działki o numerach ewidencyjnych 260, 261, 262, 263/1, 263/3, 263/5, 263/6, obręb 0004, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice- miasto.

Uwaga - niniejsze postępowanie dotyczy realizacji robót w Parku w Polkowicach Dolnych bez pawilonu parkowego, wiaty gospodarczej i parkingu z nawierzchnią klinkierową. Jednocześnie przy wykonaniu szaty roślinnej rezygnuje się z czynności polegających na mechanicznym wydmuchiwaniu gleby zastępując je robotami ręcznymi oraz rezygnuje się z wykonania trawników z siewu oznaczonych T.2 na rys. POL_PW_AK_702.

1.2 Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje część zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej tj:
a) rewitalizację układu wodnego parku w celu zwiększenia retencji wód opadowych,
b) małą architekturę: wyposażenie parku,
c) oświetlenie zewnętrzne parku,
d) teletechnikę wraz z monitoringiem wizyjnym,
e) ścieżki parkowe i ciągi pieszo-jezdne,
f) nasadzenia i trawniki,
g) pielęgnację wykonanej szaty roślinnej w pierwszym roku okresu gwarancyjnego zgodnie z harmonogramem prac - załącznik do umowy.

1.3 Zakres szczegółowy robót stanowiący przedmiot umowy
Zadanie będzie realizowane w podziale na etapy:
Etap 1: Rewitalizacja układu wodnego parku w celu zwiększenia retencji wód opadowych,
Etap 2: Oświetlenie zewnętrzne parku,
Etap 3: Roboty teletechniczne wraz z monitoringiem wizyjnym,
Etap 4: Wykonanie ścieżek parkowych i ciągów pieszo-jezdnych,
Etap 5: Mała architektura i wyposażenie parku,
Etap 6: Wykonanie szaty roślinnej,
Etap 7: Pielęgnacji wykonanej szaty roślinnej w pierwszym roku okresu gwarancyjnego.

2. Zakres robót stanowiący przedmiot umowy oraz wymagania Zamawiającego co do jej przedmiotu ustalone zostały na podstawie projektów budowlanych i projektów wykonawczych autorstwa: PALMETT – Markowe Ogrody s.c., 00-788 Warszawa, ul. Wybieg 4, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opisów przedmiarów robót oraz wymogów Zamawiającego.
2.1 Zakres robót dla etapu 1:
2.1.1 Ręczne ścinanie krzaków i poszycia
2.1.2 Konserwacja, oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów nieumocnionych długości 302 m w obrębie parku
2.1.3 Konserwacja rowu umocnionego na długości 410 m i uzupełnienie umocnień skarp oraz dna rowu na długości 50 m
2.1.4 Rewitalizacja i dostosowanie istniejącego zbiornika otwartego przelewowego do potrzeb zbiornika retencyjnego
2.2 Zakres robót dla etapu 2:
2.2.1 Wykonanie linii kablowych 0,4 kV
2.2.2 Montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego
2.2.3 Instalacja uziemiająca
2.2.4 Pomiary i badania elektryczne
2.3 Zakres robót dla etapu 3:
2.3.1 Wykonanie robót teletechnicznych – kable, światłowody, rury osłonowe
2.3.2 Montaż kamer na słupach i aparatury w rozdzielni
2.3.3 pomiary
2.4 Zakres robót dla etapu 4:
2.4.1 Wykonanie ścieżek (alejek) parkowych o nawierzchni mineralnej
2.4.2 Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni mineralnej
2.5 Zakres robót dla etapu 5:
2.5.1 Mała architektura: kładki kompozytowe z montażem
2.5.2 Wyposażenie parku
2.6 Zakres robót dla etapu 6:
2.6.1 Wywóz drewna znajdującego się w parku
2.6.2 Wykonanie szaty roślinnej
2.7 Zakres robót dla etapu 7:
2.7.1 Pielęgnacja wykonanej szaty roślinnej w pierwszym roku okresu gwarancyjnego

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w dokumentach inwestycji, które składają się z:
a) SWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST),
c) opisu pozycji przedmiarów robót,
d) dokumentacji projektowej opracowanej przez PALMETT – Markowe Ogrody s.c. w tym:
- projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu,
- pozwoleń na budowę wraz ze zmianami,
- pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich,
e) projektu zieleni,
f) wymogów Zamawiającego (ujętych w pkt 2.1, 2.6.1 i 2.7.1).

W projekcie uwzględniono wśród użytkowników parku wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego), których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych usług lub robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości dla etapów 1-6

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa różne zamówienia związane z budową lub przebudową nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni min. 2.000,00 m2, z których co najmniej jedno z zamówień dotyczyło wykonania nawierzchni o powierzchni 1000,00 m2;
b) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa różne zamówienia z zakresu budowy lub przebudowy linii oświetleniowej, z tym że na jedno zamówienie powinno przypadać wykonanie linii oświetleniowej z minimum 30 lampami oświetleniowymi (oświetlenie drogowe, parkowe lub terenu) o wartości minimum 200.000.00 zł brutto;
c) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi dotyczące sadzenia 20 szt. drzew, 4.000 szt. krzewów oraz wykonania 500 m2 trawnika z rolki (wymagane ilości łącznie we wskazanych przez Wykonawcę zamówieniach);
d) możliwość dysponowania osobą, która będzie pełniła na zadaniu obowiązki Kierownika budowy, mogącą wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót oraz wykażą jej doświadczenie spełniające wymogi art. 37 c i art. 37 b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 tj. z dnia 16 kwietnia 2021 r.);
e) możliwość dysponowania osobami, które mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadające uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w specjalności drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10a do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 10b do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 11 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W sytuacji, kiedy Wykonawca będzie stosować materiały i urządzenia równoważne do opisanych w Rozdziale IV pkt. 1.6 SWZ, wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia dokumentów składanych na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z wymaganych dokumentów, zamawiający może żądać odpowiednio od każdego ze wskazanych podmiotów pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania. 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2. W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 4 do SWZ. 6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ. 7. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w §11 i §17 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na protokolarne przekazanie placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
Zakończenie etapów od 1 do 6: do dnia 18 listopada 2022 r., (data zakończenia wynika z terminów agrotechnicznych i rozliczenia związanego z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych),
Realizacja etapu 7: 1 rok liczony od daty podpisania protokołu odbioru etapu 6 bez uwag.
Za termin zakończenia realizacji robót, przyjmuje się datę złożenia przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego o faktycznym zakończeniu etapów od 1 do 6 i gotowości Wykonawcy do odbioru.
Za termin zakończenia realizacji etapu 7 przyjmuje się złożenie przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenie Inspektorowi nadzoru ds. zieleni dziennika prac pielęgnacyjnych, potwierdzającego wykonywanie prac pielęgnacyjnych zgodnie z harmonogramem.
Warunkiem uznania przez Zamawiającego robót za zakończone jest:
a) złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych etapów od 1 do 6, na którym fakt wykonania wszystkich robót potwierdzili przedstawiciele Zamawiającego tj. osoby określona w § 3 ust. 2 projektu umowy,
b) dokonanie z datą zakończenia robót wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego fakt wykonania robót budowlanych etapów od 1 do 6.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.