eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku."Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005886445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowomiejska 19

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpswloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpswloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a53dbfa-bf24-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a53dbfa-bf24-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065570/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 "Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131130

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG.260.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ulicy Nowomiejskiej 19. Pojazd ma być wyposażony w atestowaną windę elektryczną, załadowczą, fabrycznie nową, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego.
Szczegółowy wykaz parametrów technicznych, wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla pojazdu zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego tj.: do dnia 24.03.2023 r. do godz. 14:00 do Zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty ze strony Wykonawców. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił w/w postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.