eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › REALIZACJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU "EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
REALIZACJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200830327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Mickiewicza 74 lok. 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-232

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bof.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bof.org.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bof.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REALIZACJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b633ff4c-7f77-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00104305/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00506241

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160236,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pt.: Domy pasywne i energooszczędne, odnawialne źródła energii – wady i zalety, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna oraz gospodarka obiegu zamkniętego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 12400,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na temat: Recykling w budownictwie drogowym oraz technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg

4.5.3.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 6250,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Techniki sprzedaży produktów OZE

4.5.3.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 8700,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Prawo budowlane w roku 2022/2023

4.5.3.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.5.5.) Wartość części: 3746,67 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji kursu barmańskiego z uwzględnieniem idei „zero waste” dla uczniów kształcenia zawodowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 11625,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji kursu w zakresie uprawnień elektrycznych do 1 kV oraz przeprowadzenie egzaminu umożliwiającego otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego E dla uczniów kształcenia zawodowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 17444,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji kursu w zakresie pojazdy elektryczne i hybrydowe - technologia, eksploatacja i infrastruktura dla uczniów kształcenia zawodowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 25750,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji kursu w zakresie wizażu i stylizacji z uwzględnieniem aspektów efektywnego gospodarowania zasobami dla uczniów kształcenia zawodowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 8500,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji szkolenia pt.: „Etyka w działalności gospodarczej” dla uczniów kształcenia zawodowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 11220,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji kursu dla uczniów kształcenia zawodowego w zakresie „Zrównoważony rozwój w rolnictwie i dobrostan zwierząt”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 54600,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY u Jarka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5531152113

7.3.3) Ulica: Kościuszki 3

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6375,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6375,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY u Jarka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5531152113

7.3.3) Ulica: Kościuszki 3

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6375,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.