eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › "BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU"-Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU”-Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśl

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903345

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Św. Floriana 1

1.4.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-przemysl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152828

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00135106

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych (słownie: pięć milionów złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.

WYJAŚNIENIA:
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,
 kierowała realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej
na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 3000 m3 i wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów zł.) przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót),

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,


oraz
d) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3, obejmującej swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną związane z przedmiotem w ramach jednego zamówienia (dla potrzeb zamówienia tzn.: jednej umowy/jednego stosunku zobowiązaniowego) zamówienia i wartości co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł) każde z zamówień.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych (słownie: pięć milionów złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.

WYJAŚNIENIA:
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
6) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
7) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych (słownie: pięć
milionów złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być
sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.
WYJAŚNIENIA:
* w przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności
kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona
przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku
do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień
publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty
przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek
podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby
muszą łącznie spełniać warunek.
8) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
e) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1
(słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub
budowy,
 kierowała realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej
na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze co
najmniej 3000 m3
i wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć
milionów zł.) przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy
do momentu dokonania odbioru końcowego robót),
f) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1
(słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz
przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5
letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,
g) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1
(słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub
budowy,
oraz
h) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował
co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3
, obejmującej
swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną
związane z przedmiotem w ramach jednego zamówienia (dla potrzeb zamówienia tzn.:
jednej umowy/jednego stosunku zobowiązaniowego) zamówienia i wartości co
najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł) każde z zamówień.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-04 09:00

Po zmianie:
2023-04-05 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-04 09:15

Po zmianie:
2023-04-05 08:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-02

Po zmianie:
2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.