eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c39e6237-cc9a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047827/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Cyfrowa gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce„Korespondencja”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w
Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl) z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty może odbyć się wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2.Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie gminy Uniejów;
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
b)Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie„zarejestruj się”.
c)Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej
d) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne :
1)Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż512 kb/s;
b)Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d)Włączona obsługa JavaScript;
e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3)Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2GB w txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,mpeg, mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,
xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl,xslt,TSL,XMLsig,XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl/pn/gminauniejow/demand/notice/publicpzp/curre/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
natomiast po upływie terminu składania ofert dokumenty postępowania dostępne będą w zakładce:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl/pn/gminauniejow/demand/notice/publicpzp/during/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList
Dodatkowo wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą będą dostępne na stronie internetowej
https://bip.uniejow.pl/zamowienia/tryb/18/lista/0

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832;
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty uprawnione do kontroli w zakresie wydatkowania przez Zamawiającego środków publicznych w tym związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania o kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246 ) przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
Ze wzgl. na ograniczoną ilość znaków dalsza treść opublikowana zostaje w punkcie 3.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczona ilość znaków w punkcie 3.15 Zamawiający publikuje pozostałą treść dot. obowiązku informacyjnego:
8) posiada Pani/Pan:
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023 EL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja (dotyczy zał. 5.17 do SWZ) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu IT oraz oprogramowania – nienoszącego śladów uprzedniego użytkowania.
2. Przedmiot zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ gdzie w częściach od 5.1 do 5.17 wskazana jest specyfikacja poszczególnych urządzeń / asortymentu)
3. Zakres przedmiotowy obejmuje:
Część 1:
a) Stacje robocze - 7 szt.,
b) Monitor z uchwytem - 7 szt.,
c) Laptopy - 4 szt.
d) Oprogramowanie antywirusowe – 4 szt.
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uprzedniego używania, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, kable, przewody niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednich ilościach i asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego czyli do Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, oraz wniesie do wskazanego pomieszczenia. W przypadku części nr 4 (dostawy urządzenia wielofunkcyjnego zał. 5.17 do SWZ) wykonawca dostarczy urządzenie do placówki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r, ul. Kościelnicka 26-28, 99 – 210 Uniejów, wniesie w miejsce wyznaczone przez dyrektora szkoły, uzupełni komplet tonerów oraz uruchomi urządzenie.
Dostawa przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 3 może nastąpić w godzinach: poniedziałek: 9:00-16.00; wtorek – piątek: 8:00-15:00;
6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
11. Jeśli w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w dokumentacji postępowania wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Wskazanie w dokumentacji zamówienia konkretnych znaków towarowych spowodowane jest koniecznością zapewnienia korzystania z pełnych funkcjonalności oprogramowania wyszczególnionego w załączniku nr 5 do SWZ, w posiadaniu licencji do którego jest Zamawiający
I tak:
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi wskazanymi w dokumentacji zamówienia,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń oraz za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przyjmie do szczegółowego rozpatrywania oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena” – C
2) okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na który wykonawca przeduża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja (dotyczy zał. 5.17 do SWZ) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu IT oraz oprogramowania – nienoszącego śladów uprzedniego użytkowania.
2. Przedmiot zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ gdzie w częściach od 5.1 do 5.17 wskazana jest specyfikacja poszczególnych urządzeń / asortymentu)
3. Zakres przedmiotowy obejmuje:
Część 2:
a) Serwer - 1 szt.,
b) Serwer NAS - 1sz.
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uprzedniego używania, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, kable, przewody niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednich ilościach i asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego czyli do Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, oraz wniesie do wskazanego pomieszczenia. W przypadku części nr 4 (dostawy urządzenia wielofunkcyjnego zał. 5.17 do SWZ) wykonawca dostarczy urządzenie do placówki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r, ul. Kościelnicka 26-28, 99 – 210 Uniejów, wniesie w miejsce wyznaczone przez dyrektora szkoły, uzupełni komplet tonerów oraz uruchomi urządzenie.
Dostawa przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 3 może nastąpić w godzinach: poniedziałek: 9:00-16.00; wtorek – piątek: 8:00-15:00;
6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
11. Jeśli w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w dokumentacji postępowania wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Wskazanie w dokumentacji zamówienia konkretnych znaków towarowych spowodowane jest koniecznością zapewnienia korzystania z pełnych funkcjonalności oprogramowania wyszczególnionego w załączniku nr 5 do SWZ, w posiadaniu licencji do którego jest Zamawiający
I tak:
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi wskazanymi w dokumentacji zamówienia,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń oraz za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przyjmie do szczegółowego rozpatrywania oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena” – C
2) okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na który wykonawca przeduża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja (dotyczy zał. 5.17 do SWZ) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu IT oraz oprogramowania – nienoszącego śladów uprzedniego użytkowania.
2. Przedmiot zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ gdzie w częściach od 5.1 do 5.17 wskazana jest specyfikacja poszczególnych urządzeń / asortymentu)
3. Zakres przedmiotowy obejmuje:
Część 3:
a) Zasilacz awaryjny UPS – 1szt.
b) Słuchawki z mikrofonem – 7szt.,
c) Kamera Internetowa – 1szt.
d) Skanery – 1szt.
e) Szafa Rack – 1szt.
f) Kontroler Sieci – 1szt.
g) Przełącznik zarządzany – 1szt.
h) Narzędzie do dwustopniowej autoryzacji dla połączeń zdalnych – 10 szt.
i) Przełącznik zarządzalny – 1szt.
j) Access Pointy – 6 szt.
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uprzedniego używania, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, kable, przewody niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednich ilościach i asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego czyli do Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, oraz wniesie do wskazanego pomieszczenia. W przypadku części nr 4 (dostawy urządzenia wielofunkcyjnego zał. 5.17 do SWZ) wykonawca dostarczy urządzenie do placówki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r, ul. Kościelnicka 26-28, 99 – 210 Uniejów, wniesie w miejsce wyznaczone przez dyrektora szkoły, uzupełni komplet tonerów oraz uruchomi urządzenie.
Dostawa przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 3 może nastąpić w godzinach: poniedziałek: 9:00-16.00; wtorek – piątek: 8:00-15:00;
6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
11. Jeśli w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w dokumentacji postępowania wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Wskazanie w dokumentacji zamówienia konkretnych znaków towarowych spowodowane jest koniecznością zapewnienia korzystania z pełnych funkcjonalności oprogramowania wyszczególnionego w załączniku nr 5 do SWZ, w posiadaniu licencji do którego jest Zamawiający
I tak:
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi wskazanymi w dokumentacji zamówienia,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń oraz za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przyjmie do szczegółowego rozpatrywania oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena” – C
2) okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na który wykonawca przeduża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja (dotyczy zał. 5.17 do SWZ) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu IT oraz oprogramowania – nienoszącego śladów uprzedniego użytkowania.
2. Przedmiot zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ gdzie w częściach od 5.1 do 5.17 wskazana jest specyfikacja poszczególnych urządzeń / asortymentu)
3. Zakres przedmiotowy obejmuje:
Część 4:
a) Urządzenie wielofunkcyjne- 1 szt.,
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uprzedniego używania, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, kable, przewody niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednich ilościach i asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego czyli do Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, oraz wniesie do wskazanego pomieszczenia. W przypadku części nr 4 (dostawy urządzenia wielofunkcyjnego zał. 5.17 do SWZ) wykonawca dostarczy urządzenie do placówki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r, ul. Kościelnicka 26-28, 99 – 210 Uniejów, wniesie w miejsce wyznaczone przez dyrektora szkoły, uzupełni komplet tonerów oraz uruchomi urządzenie.
Dostawa przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 3 może nastąpić w godzinach: poniedziałek: 9:00-16.00; wtorek – piątek: 8:00-15:00;
Dostawa przedmiotu zamówienia dla części 4 może nastąpić w dniach poniedziałek – piątek od 8:00-15:00
6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
11. Jeśli w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w dokumentacji postępowania wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Wskazanie w dokumentacji zamówienia konkretnych znaków towarowych spowodowane jest koniecznością zapewnienia korzystania z pełnych funkcjonalności oprogramowania wyszczególnionego w załączniku nr 5 do SWZ, w posiadaniu licencji do którego jest Zamawiający
I tak:
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi wskazanymi w dokumentacji zamówienia,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń oraz za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przyjmie do szczegółowego rozpatrywania oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena” – C
2) okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na który wykonawca przeduża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają tę część przedmiotu zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust 1. ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego- zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- wykazu oferowanego sprzętu/urządzeń, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ uzupełnionego w zakresie części na które wykonawca składa ofertę.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny przepis art. 107 ust. 2 Pzp będzie miał zastosowanie, tzn. zamawiający będzie wzywał do jego złożenia lub uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wykaz oferowanego sprzętu/urządzeń, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ uzupełnionego w zakresie części na które wykonawca składa ofertę.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 2. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
- wykaz oferowanego sprzętu/urządzeń, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ w zakresie części na które wykonawca składa ofertę.
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy
− Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 9 do SWZ).
− Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – (o ile ofertę składa pełnomocnik). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
− Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum,
− uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm., dalej jako „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”) (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zgodnie z wymogami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej, a jego treść winna zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wskazują w formularzu ofertowym pkt 14 które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza łączenie zasobów, o których mowa w rozdziale VI SWZ, Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków łącznie.
9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. IX SWZ, przy czym:
− podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX pkt. 4 ppkt. 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI.
− podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX pkt 2 SWZ składa każdy z nich. Oświadczenia ( załącznik 2 ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
12. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Dopuszcza się zmiany umowy stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:
a) niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Umowy, z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.
b) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zmiana sposobu lub terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich na które Strony umowy nie mają wpływu, sytuacji geopolitycznej lub nieprzewidzianych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację dostaw w pierwotnie ustalonym terminie i w pierwotnie ustalony sposób; jako nieprzewidziane warunki atmosferyczne rozumie się m. in. powodzie , tornada które doprowadziłyby do uszkodzenia / zniszczenia np. fabryki lub magazynu sprzętu lub podzespołów niezbędnych do wyprodukowania przedmiotu umowy.
d) zmiany zasad finansowania zamówienia,
e) działania siły wyższej
f) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania dostaw, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych dostaw
g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich,
h) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające.
i) W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę za zgodą zamawiającego sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowanych w ofercie). Zmiana sprzętu wymaga zgody Zamawiającego
j) Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
k) Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, dostarczenie, innego niż wskazane w ofercie, przedmiotu umowy, jednak posiadającego funkcjonalność i parametry nie gorsze niż produkty zaproponowane w ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 06.04.2023 r. do godz. 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dla części 1: Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady dla części 1 przewidziana została na 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Dla części 2: Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady dla części 2 przewidziana została na 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 72 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Dla części 3: Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady dla części 3 przewidziana została na 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Dla części 4: Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady dla części 4 przewidziana została na 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Zamawiający informuje, iż:
a. nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
b. nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których mowa w 94 ustawy PZP,
c. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8,
d. nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,
e. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
f. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
g. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
h. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,
i. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
j. nie przewiduje aukcji elektronicznej,
k. nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,
l. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie (w zakresie części na które danemu wykonawcy będzie udzielone zamówienie)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.