eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozie › Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w BrzoziuOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kultura hybrydowa 3.0 – Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BRZOZIE 50

1.5.2.) Miejscowość: Brzozie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-313

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzozie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/category/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kultura hybrydowa 3.0 – Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2bb8c44-b097-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022602/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102055

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 271848,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Sprzęt TV, audio i oprogramowanie
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sali widowiskowej wraz ze studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - Część I - Sprzęt TV, audio i oprogramowanie. Część została opisana w takim formacie/układzie, który ma służyć jako załącznik szczegółowy do oszacowania wartości oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

32342450-1 - Rejestratory głosu

32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.5.) Wartość części: 68920,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Sprzęt sceniczny
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sali widowiskowej wraz ze studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - Część II - Sprzęt sceniczny. Część została opisana w takim formacie/układzie, który ma służyć jako załącznik szczegółowy do oszacowania
wartości oferty

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

44316300-1 - Kratownice

38652110-4 - Projektory do slajdów

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 102689,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Sprzęt do studia nagrań
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sali widowiskowej wraz ze studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - Część III - Sprzęt do studia nagrań. Część została opisana w takim formacie/układzie, który ma służyć jako załącznik szczegółowy do oszacowania wartości oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

32342450-1 - Rejestratory głosu

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37321000-4 - Akcesoria do instrumentów muzycznych

4.5.5.) Wartość części: 65560,39 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Meble
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sali widowiskowej wraz ze studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - część IV - Meble. Część została opisana w takim formacie/układzie, który ma służyć jako załącznik szczegółowy do oszacowania wartości oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 34678,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103147,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126161,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164856,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 352938,66 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113725,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175644,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43419,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72274,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43419,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TORO Jasnosz Joanna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 120303041

7.3.4) Miejscowość: Breń

7.3.5) Kod pocztowy: 33-140

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43419,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.