eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › "Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach."Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 1

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323171195

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.janusz@um.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.myslowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,112930,68b5ad89297df7f2cdc9b8aabcff6452.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78e9f597-810d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007087/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508658

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.39.2022.AJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5599491,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania polegającego na modernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach, w skład której wchodzi renowacja elewacji zabytkowego budynku wraz z detalami architektonicznymi oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i odprowadzenie wód opadowych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/107/03 z 7.11.2003r. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ obejmujący m.in.:
a) Projekt remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 6 – 8, wraz z decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice nr 244/2017 z dnia 25.07.2017r. oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1496/2017 z dnia 7.07.2017r. i nr K/419/2021 z dnia 6.05.2021r.
b) Projekt remontu elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego i decyzja Prezydenta Miasta Mysłowice nr 96/2022 z dnia 12.05.2022r i pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/300/2022 z dnia 4.04.2022r.
c) Projekt remontu elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego w ramach zadania „Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach” w zakresie zmian trasy prowadzenia kanalizacji deszczowej i wykonania dodatkowych zbiorników retencyjnych wody deszczowej wraz z decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice nr 250/2022 z dnia 28.11.2022r. oraz decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/1343/2022 z dnia 15.11.2022r.
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. projektów.
e) Przygotowanie i zamontowanie tablicy informacyjnej dla inwestycji finansowanej ze środków zewnętrznych wg załączonego wzoru i uzgodnionej treści.

2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

2.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
2.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45000000-7 - Roboty budowlane

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7004878,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9225000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7004878,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EFEKT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431674166

7.3.3) Ulica: ul. Kluczborska 29

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-503

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7004878,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.