eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w LimanowejOgłoszenie z dnia 2023-03-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w Limanowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Limanowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183372054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miastolimanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: miastolimanowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w Limanowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21be0440-cca3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016515/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w Limanowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21be0440-cca3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl (nie
dotyczy składania ofert).
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.179,
Stanisław Gorczowski (w zakresie merytorycznym) tel.183372054 wew. 152,
e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
4. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 4
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl (nie
dotyczy składania ofert).
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.179,
Stanisław Gorczowski (w zakresie merytorycznym) tel.183372054 wew. 152,
e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
4. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 4
SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w Limanowej, na odcinku wskazanym w Załączniku Nr 1 do SWZ – Etap 2: km 0+545,00 – 0+794,00 i Etap 3: km 0+794,00 – 1+300, z podziałem dokumentacji na dwie w/w części

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto – znaczenie: 60 pkt
- doświadczenie Projektanta – znaczenie 40 pkt
KC = CN/COB x 60 + DOB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej
2. Punkty przyznane za kryterium „Doświadczenie projektanta”, zostaną na podstawie przedstawionego w ofercie doświadczenia, w
oparciu o oświadczenie i wykaz realizacji zawarty w formularzu oferty, dotyczący wykonanych dokumentacji projektowych budowy
chodnika przy drodze o kategorii minimum gminnej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, przez Projektanta przewidzianego do realizacji
zamówienia
3. Za każdą wykonaną usługę projektową, o której mowa w ust. 2, Wykonawca otrzyma punkty, według poniższego opisu:
- 10 punktów za każdą jedną usługę projektową polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze o kategorii minimum gminnej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, przez Projektanta, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1d) SWZ.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego kryterium wynosi 40.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) zdolność występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności w
zakresie projektowania, w tym:
•przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub równoważne , która wykona prace projektowe w ww. specjalności i która opracowała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika przy drodze o kat. Minimum gminnej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
Wymóg posiadania doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie, weryfikowany będzie na etapie oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca
będzie zobowiązany podać nazwy zrealizowanych projektów, terminy realizacji projektów oraz pełnionej funkcji.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
3) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z póżn. zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. tj. o braku prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, albo oświadczenia, że Wykonawca przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub że zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. tj. o braku zaangażowania
Wykonawcy lub podmiotu , który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z póżn. zm.), które spowodowałoby zakłócenie konkurencji lub że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji zostało wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postepowaniu o udzielenia zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji dotyczących przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr
9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,
3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) wraz z
oświadczeniem podmiotu potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ) w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z póżn. zm.)
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia
wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4), wykonawca
przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp,
2) z treści dokumentu musi jednoznacznie wykonać zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) musi być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
4) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania oferta jest dzień składania ofert),
5) treść dokumentu musi zawierać nazwę zamówienia, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie oraz nazwę Beneficjenta,
którym jest Miasto Limanowa, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy zażądać przedstawienia w określonym terminie umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz możliwości zmiany zawartej umowy
zawarte zostały w Załączniku Nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.