eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszyniec › Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości MyszyniecOgłoszenie z dnia 2023-03-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszyniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 60

1.5.2.) Miejscowość: Myszyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7721141

1.5.8.) Numer faksu: 29 7721141

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@myszyniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f50ad2a-b837-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f50ad2a-b837-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037629/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117997

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W uprzednio prowadzonych 3 postępowaniach w trybie podstawowym i w w postępowaniu w trybie z wolnej ręki nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, w związku z czym na podstawie art. 305 ust. 2 zachodzi przesłanka wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-5c7e5580-ad22-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.3.2023.DR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6091189,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadnie pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SOPZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące zadania:
1) Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu
Zakres: jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 mb na długości 608,26 mb. Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wiążąca grub. 4 cm i warstwa ścieralna grub. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) grub. 20 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. Pozostałe prace: roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne, ustawienie krawężników, obrzeży i ścieków przykrawężnikowych, regulacje studzienek i zasuw wodociągowych oraz studzienek kanalizacji sanitarnej, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa i wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa kanału technologicznego.
Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany i techniczny (załącznik nr 3A), projekt stałej organizacji ruchu (załącznik 3D), przedmiar robót (załącznik nr 3B), oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 3C) do niniejszego SOPZ. Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją nr 735/2022 z dnia 15.09.2022r. (BOŚiR.6740.686.2022) wydaną przez Starostę Ostrołęckiego, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
2) Budowa ulicy Kasztanowej i Bukowej w Myszyńcu
Zakres: jezdnia szer. 5,5 – 6,0 mb i długości ok. 646 mb o nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, zjazdy, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, przebudowa kolizji elektrycznych.
Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany i techniczny (załącznik nr 3A), projekt stałej organizacji ruchu (załącznik 3D), przedmiar robót (załącznik nr 3B) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 3C) do niniejszego SOPZ. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania, Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na budowę (wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono do Starosty Ostrołęckiego w dniu 26.10.2022r.).
3. Miejsce realizacji zamówienia: ulica Brata Zeno, ulica Kasztanowa i ulica Bukowa w Myszyńcu, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8500000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8500000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8500000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7620012662

7.3.3) Ulica: Meliorantów 20

7.3.4) Miejscowość: Rybienko Nowe

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8500000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.