eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie określonym w przedmiarze robót i STWiORB w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie określonym w przedmiarze robót i STWiORB w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Społecznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520850227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 611 89 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcus.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie określonym w przedmiarze robót i STWiORB w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba49c592-cc9a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032132/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

1.1.3 Adaptacja pomieszczenia na potrzeby obsługi osób korzystających z usług poradni w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tcus.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tcus.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://tcus.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie formalno-prawnym: Pan Daniel Krzywda, e-mail: d.krzywda@tcus.torun.pl, tel: 56 611 89 51
- w zakresie merytorycznym: Pani Inga Katlewska- Kościecha, e-mail: i.katlewska@tcus.torun.pl, tel: 56 611 89 41. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Społecznych:
https://tcus.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://tcus.ezamawiajacy.pl. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://tcus.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńskie Centrum Usług Społecznych ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100
Toruń;
b) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Jakub Rutkowski, e-mail: j.rutkowski@tcuw.torun.pl, tel: 56 611
89 92;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że:
1. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.RB.2611.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 01 zamówienia – wykonanie robót remontowych oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby obsługi osób korzystających z usług poradni w budynku przy ulicy Klonowica 19/2 w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia zostaną udzielone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i
polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót ogólnobudowlanych polegających w szczególności na remoncie lokali lub pomieszczeń przynależnych, w tym robót branży elektrycznej i sanitarnej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone, gdy zamawiający uzna za zasadne wykonanie podobnych robót budowlanych w szczególności, gdy konieczność wykonania takich robót zaistnieje po udzieleniu zamówienia podstawowego. Roboty w ramach udzielonych zamówień będą realizowane na terenie nieruchomości, na której realizowane są roboty w ramach zamówienia
podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w drodze zawarcia odrębnej umowy, ustalenie ceny nastąpi w drodze negocjacji między stronami, w oparciu o zasady wskazane we wzorze umowy. Udzielenie zamówień jest uznaniową decyzją zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie kierował się następującymi kryteriami:
a. Cena (60 %) oraz
b. Okres gwarancji (40 %)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 02 zamówienia – adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w lokalu położonym na parterze budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 13 w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia
zostaną udzielone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i
polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót ogólnobudowlanych polegających w szczególności na
remoncie lokali lub pomieszczeń przynależnych, w tym robót branży elektrycznej i sanitarnej. Zamawiający przewiduje możliwość
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone, gdy zamawiający uzna za zasadne wykonanie podobnych robót budowlanych w
szczególności, gdy konieczność wykonania takich robót zaistnieje po udzieleniu zamówienia podstawowego. Roboty w ramach
udzielonych zamówień będą realizowane na terenie nieruchomości, na której realizowane są roboty w ramach zamówienia
podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w drodze zawarcia odrębnej umowy, ustalenie ceny nastąpi w drodze negocjacji
między stronami, w oparciu o zasady wskazane we wzorze umowy. Udzielenie zamówień jest uznaniową decyzją zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie kierował się następującymi kryteriami:
a. Cena (60 %) oraz
b. Okres gwarancji (40 %)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
d. zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 100 000 złotych brutto, w przypadku ubiegania się o część 01 zamówienia,
- minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 20 000 złotych brutto, w przypadku ubiegania się o część 02 zamówienia,
W przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu w poszczególnych częściach, nie może powoływać się na tą samą robotę budowlaną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową - wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ; DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 274 USTAWY PZP

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych. DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych. DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta winna zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy /dla części, o które ubiega się wykonawca/ – wzór formularza określa załącznik nr 1 do SWZ; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ
2) Oświadczenia oraz inne dokumenty wymienione w punktach 4 i 5 SWZ, w odniesieniu do których wskazano, że mają być złożone wraz z ofertą, tj:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1), o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do SWZ DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ
b) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
c) w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązanie wskazane w pkt. 4.6. SWZ, podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmioty środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
d) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 5.1.1), Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
3) Wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie otrzymanych od zamawiającego przedmiarów /dla części, o które ubiega się wykonawca/; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ
4) Oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców, jeżeli są już znani; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
6) Pełnomocnictwo upoważniające osobę/osoby podpisujące ofertę/oświadczenia lub poświadczające kopie dokumentów za zgodność z oryginałem, do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie tych osób nie wynika z dokumentów rejestrowych; DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
7) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych. DOKUMENT SKŁADANY RAZEM Z OFERTĄ (jeżeli dotyczy)
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć- dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP;
2) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1) SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
4) Ze złożonych oświadczeń oraz dokumentów musi wynikać, że w odniesieniu do każdego z wykonawców zachodzi brak podstaw do wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może
nastąpić w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy (obniżenie lub podwyższenie) może nastąpić, jeżeli wejdzie w życie na mocy
przepisów prawa podatkowego nowa wysokość stawki podatku VAT. Wynagrodzenie podlega zmianie wyłącznie o taką
wysokość jaka wynika ze wzrostu lub obniżenia stawki VAT. W przypadku obniżenia stawki podatku VAT wykonawca
zobowiązany jest wystawić fakturę ze zmienioną stawką VAT bez potrzeby zawierania aneksu. Zmiana wynagrodzenia,
następuje ze skutkiem od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. Utrata przez Wykonawcę zwolnienia z podatku
nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.
3. W przypadku zmiany regulacji prawnych, które mają wpływ na realizację zamówienia, strony mogą zawrzeć aneks, który
będzie dostosowywał treść umowy do znowelizowanych przepisów, w szczególności w zakresie przepisów prawa
podatkowego.
4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, która będzie spowodowana:
- zaistnieniem warunków pogodowych, w tym opadów atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg), wyładowań atmosferycznych,
panujących temperatur powietrza, które uniemożliwiają wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosowaną
technologią,
- koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym lub prac
niemożliwych do przewidzenia, a także zleceniem robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
- wystąpieniem istotnych utrudnień na placu robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności
wynikających z braku dostępu lub dojazdu do terenu robót, a także wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów
lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,
- koniecznością uzyskania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, bez których nie jest możliwe prowadzenie robót,
- zaistnieniem konieczności wykonania robót zamiennych, wprowadzeniem zmian technologicznych lub projektowych, które
wystąpiły na etapie wykonawstwa,
- wystąpieniem siły wyższej, uniemożliwiającej realizacje przedmiotu umowy, przez którą strony rozumieją zdarzenie,
którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki,
- nieterminowym przekazaniem terenu robót lub dokumentacji technicznej (projektowej) niezbędnej do realizacji
zamówienia, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Termin wykonania umowy ulega przedłużenie o czas odpowiadający ujawnionym okolicznościom, nie dłużej jednak niż o
okres trwania danych okoliczności.
5. Dopuszcza się zmianę w zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia i terminu, jeżeli zmiana zakresu
zamówienia będzie następstwem działań organów administracji (w tym MKZ oraz organów architektury), w szczególności
będzie wynikała z wydanych zaleceń konserwatorskich lub z toczących się postępowań administracyjnych, w tym decyzji
administracyjnych, od których uzależnione jest rozpoczęcie lub prowadzenie robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tcus.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.