eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 32

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12bb1c04-cc9c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014454/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12bb1c04-cc9c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo.pzd@powiat-gniezno.pl
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprze e-mail: pzd@powiat-gniezno.pl.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź
udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechne obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg przetwarzają dane osobowe.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, Realizacja powyższych praw musi być
zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z
kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji: usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.3921.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku
Roboty obejmują:
Remonty cząstkowe masą bitumiczną nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z technologią opisaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( pkt. 5 ) polegające na :
- pionowym wycięciu łat piłami z tarczami
- usunięciu luźnych kawałków nawierzchni z wyciętej łaty
- usunięciu wody z wyciętej łaty
- oczyszczeniu dna i krawędzi łaty
- spryskaniu dna i krawędzi łaty emulsją asfaltową szybko-rozpadową
- rozłożeniu mieszkanki mineralno-asfaltowej w łacie wyprodukowanej w wytwórni mas bitumicznych mieszanka AC 11S
- zagęszczeniu mieszanki walcem drogowym lub zagęszczarką płytową
- spryskaniu krawędzi łaty emulsją asfaltową szybko-rozpadową
- zasypaniu kruszywem 0-5 mm
Szacunkowy zakres zamówienia to ok. 400 m2

Zadanie nr 1 – ulice na terenie Miasta Gniezna

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Czas przystąpienia do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku
Zadanie nr 2 – drogi i ulice na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Gnieźnie

Roboty obejmują:
Remonty cząstkowe masą bitumiczną nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z technologią opisaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( pkt. 5 ) polegające na :
- pionowym wycięciu łat piłami z tarczami
- usunięciu luźnych kawałków nawierzchni z wyciętej łaty
- usunięciu wody z wyciętej łaty
- oczyszczeniu dna i krawędzi łaty
- spryskaniu dna i krawędzi łaty emulsją asfaltową szybko-rozpadową
- rozłożeniu mieszkanki mineralno-asfaltowej w łacie wyprodukowanej w wytwórni mas bitumicznych mieszanka AC 11S
- zagęszczeniu mieszanki walcem drogowym lub zagęszczarką płytową
- spryskaniu krawędzi łaty emulsją asfaltową szybko-rozpadową
- zasypaniu kruszywem 0-5 mm
Szacunkowy zakres zamówienia to łącznie ok. 1000 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Czas przystąpienia do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie z podziałem na zadania w 2023 roku
Zadanie nr 3 – drogi i ulice na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Kłecku
Roboty obejmują:
Remonty cząstkowe masą bitumiczną nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z technologią opisaną w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( pkt. 5 ) polegające na :
- pionowym wycięciu łat piłami z tarczami
- usunięciu luźnych kawałków nawierzchni z wyciętej łaty
- usunięciu wody z wyciętej łaty
- oczyszczeniu dna i krawędzi łaty
- spryskaniu dna i krawędzi łaty emulsją asfaltową szybko-rozpadową
- rozłożeniu mieszkanki mineralno-asfaltowej w łacie wyprodukowanej w wytwórni mas bitumicznych mieszanka AC 11S
- zagęszczeniu mieszanki walcem drogowym lub zagęszczarką płytową
- spryskaniu krawędzi łaty emulsją asfaltową szybko-rozpadową
- zasypaniu kruszywem 0-5 mm
Szacunkowy zakres zamówienia to łącznie ok. 1000 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Czas przystąpienia do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

3) Zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże:


a) że dysponuje kierownikiem budowy/kierownikiem robot drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami drogowymi.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 2 do SWZ.
b) dysponuje następującym sprzętem (lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia poniższego potencjału technicznego na okres korzystania z nich przy wykonywanym zamówieniu) : walec spalinowy, samochód samowyładowczy z pokryciem brezentowym, piła mechaniczna do cięcia nawierzchni bitumicznych, frezarka lub młot pneumatyczny, Wykonawca musi posiadać SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY Z TERMOSEM DO PRZEWOZU MASY umowa lub porozumienie (zgodnie z punktem 3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej). Załącznik nr 3 do SWZ
Uwaga! Minimalna wymagana ilość sprzętu na każde zadanie to : walec spalinowy 1szt, samochód samowyładowczy z pokryciem brezentowym 1szt, piła mechaniczna do cięcia nawierzchni bitumicznych 1szt, frezarka lub młot pneumatyczny 1szt, Wykonawca jest zobowiązany wykazać się co najmniej wymaganą ilość sprzętu na każde zadanie, nie należy w przypadku braku wymaganej ilości sprzętu obstawiać zadań, na które nie zapewni się pracy sprzętu.


4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz zapisów istotnych postanowień umowy
(zał. do SWZ). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneks

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.