eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22763b93-9316-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/7/2022/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1253939,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 2A i ul. 3 Maja 2B wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych wskazanych w SWZ we Wrocławiu
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. do SWZ), w tym w szczególności: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót;
2) projektowane postanowienia umowy (zał. do SWZ).
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Wykonanie WLZ + rozdzielnia + rozdzielnie piętrowe
b. Wykonanie wyłącznika p.poż
c. Wykonanie skrzynki ADM
d. Wykonanie instalacji oświetleniowej klatki schodowej + oświetlenie WC + oświetlenie piwnicy, strychu + oświetlenie zewnętrzne
e. Gałązki mieszkaniowe
f. Wykonanie domofonu
g. Wykonanie uziomu punktowego
h. Demontaż, prace kontrolno - pomiarowe
i. Instalacje elektryczne w mieszkaniach
- Demontaż instalacji elektrycznej
- Wykonanie instalacji oświetleniowej
- Wykonanie instalacji gniazd 230V
- Prace kontrolno pomiarowe
j. Prace uzupełniające

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 424895,77 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 4A i ul. 3 Maja 4B wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych wskazanych w SWZ we Wrocławiu.
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. do SWZ), w tym w szczególności: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót;
2) projektowane postanowienia umowy (zał. do SWZ).

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Wykonanie WLZ + rozdzielnia + rozdzielnie piętrowe
b. Wykonanie wyłącznika p.poż
c. Wykonanie skrzynki ADM
d. Wykonanie instalacji oświetleniowej klatki schodowej + oświetlenie WC + oświetlenie piwnicy, strychu + oświetlenie zewnętrzne
e. Gałązki mieszkaniowe
f. Wykonanie domofonu
g. Wykonanie uziomu punktowego
h. Demontaż, prace kontrolno - pomiarowe
i. Instalacje elektryczne w mieszkaniach
- Demontaż instalacji elektrycznej
- Wykonanie instalacji oświetleniowej
- Wykonanie instalacji gniazd 230V
- Prace kontrolno pomiarowe
j. Prace uzupełniające

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 430877,22 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 5A i ul. 3 Maja 5B wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych wskazanych w SWZ we Wrocławiu.
Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. do SWZ), w tym w szczególności: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót;
2) projektowane postanowienia umowy (zał. do SWZ).
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Wykonanie WLZ + rozdzielnia + rozdzielnie piętrowe
b. Wykonanie wyłącznika p.poż
c. Wykonanie skrzynki ADM
d. Wykonanie instalacji oświetleniowej klatki schodowej + oświetlenie WC + oświetlenie piwnicy, strychu + oświetlenie zewnętrzne
e. Gałązki mieszkaniowe
f. Wykonanie domofonu
g. Wykonanie uziomu punktowego
h. Demontaż, prace kontrolno - pomiarowe
i. Instalacje elektryczne w mieszkaniach
- Demontaż instalacji elektrycznej
- Wykonanie instalacji oświetleniowej
- Wykonanie instalacji gniazd 230V
- Prace kontrolno pomiarowe
j. Prace uzupełniające

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 398166,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 515733,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 584930,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 515733,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTRO-BUD M.R. Przybysławscy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992686191

7.3.3) Ulica: ul. Traugutta, 106A/1A

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-419

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 515733,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 495552,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 592920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 592920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nomyt Marta Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 592920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 462127,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567137,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 567137,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nomyt Marta Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 567137,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.