eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowica › PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7 OD KM 3+250 DO 4+270 KMOgłoszenie z dnia 2022-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7
OD KM 3+250 DO 4+270 KM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO PARCZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110016935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kasztanowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-230

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825912125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: parczew@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://parczew.lublin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7
OD KM 3+250 DO 4+270 KM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5835bd66-cf76-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051515/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dojazdu drogi pożarowej nr7 odcinek I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
Tomasz Wójcik
e- mail: tomasz.wojcik1@lublin.lasy.gov.pl;
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew wynosi 100 MB
5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub złożenia na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew.
6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew tj.
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PEiRady (UE) 2016/679
z dnia 27.04. 2016 r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Parczew. W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: parczew@lublin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 825912125. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu
terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO
mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak
również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o
udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i
konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: -dostępu do swoich danych
osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może
żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; - do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w
art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników; do żądania od Zamawiającego – jako administratora,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; - pozostałe uregulowania wpisano w pkt 22 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez
Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:
prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2407503,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej w Nadleśnictwie Parczew, leśnictwie Jedlanka w obrębie ewidencyjnym Rudka Starościańska na odcinku długości od 3250 do 4270 m.
2. Zamawiające informuje, że dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do swz obejmuje realizację całego zadania tj. przebudowę drogi o długości 5383 m, natomiast przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest przebudowa wskazanej drogi na odcinku od km 3+250 do km 4+270.
3. Zakres prac obejmuje:
prace geodezyjne,
karczowanie pni;
usunięciem warstwy humusu i istniejącej darniny,
wykonanie robót ziemnych,
profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża,
wykonanie dolnej warstwy drogi z kruszywa naturalnego łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm i warstwy górnej z kruszywa 0/63 mm grubości 15 cm.
wykonanie zjazdów przy skrzyżowaniach z drogami bocznymi
wykonanie poboczy i skarp pobocza.

Po przebudowie droga powinna spełniać następujące warunki:
- kategoria ruchu – KR-1
- prędkość projektowa – 30 km/h
- szerokość korony drogi – 5,0 m
- szerokość jezdni – 3,50 m
- szerokość poboczy – 2 x 0,75 m
- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe - 3%

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót budowlanych podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 objęte będą
− Roboty pomiarowe, przygotowania terenu;
− robot ziemne, profilowanie;
− nawierzchnie twarde nieulepszone;
− przebudowa zjazdów, mijanek
− roboty wykończeniowe,
tj. obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 8 dokumentacja projektowa
3. Szczegółowy opis standardu wykonywania prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 5.1 zawarty został w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą udzielane w przypadku:
− uzyskania dodatkowych środków finansowych na przebudowę dróg leśnych
− wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia
− na skutek pilnej potrzeby realizacji zadań gospodarczych związanych z działalnością Zamawiającego lub zadań publicznych,
− w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców przebudowy dróg leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych
− w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
7. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1 będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Parczew.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych w rozdziale 6 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
− Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
− Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
− Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych w ramach jednej umowy wynosi minimum 500 000,00 zł brutto.
Uwaga:
- Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).
− Zamówienia zakończone w ww. okresie to zamówienia, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
− Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganej wartości referencyjnej.
− Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami Wykonawca może wykazać wyłącznie roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

b) Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować :

• co najmniej 3 szt. samochodów samowyładowczych o ładowności minimum 10 ton każdy,
• walcem drogowym z wibracją o wadze od 8 do 10 ton -1 sztuka,
• koparką kołową o poj. łyżki 0,25 m³ lub koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW -1 sztuka,
• równiarką samojezdną o mocy min. 80 KM lub spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM – 1 sztuka
• rozściełaczem lub układarką do kruszywa drogowego o szerokości roboczej co najmniej 3,5 mb – 1 szt.)

c) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. Wyżej wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub remontem drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł. brutto.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1.4 litera b) i c) powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Natomiast warunek określony w pkt 7.1.4 litera a) musi spełnić co najmniej jeden wykonawców ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit d i e) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit d) i e) wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu składanym wraz z ofertą, a następnie potwierdzonych środkami dowodowymi opisanymi w rozdziale 9 przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
8. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w zakresie art 108 ust 1 pkt 3, 108 ust.1 pkt. 4, 108 ust.1 pkt.5, 108 ust.1 pkt.6 , 109 ust 5,7. (niewiążący wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
e) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 litera e) SWZ (pkt e powyżej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 litera e) SWZ (pkt e powyżej) zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych
wspólnie z innymi wykonawcami informacje określone w wykazie robót budowlanych dotyczą robót budowlanych, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) SWZ na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit d i e) SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit a-f) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym
przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy zł.)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Parczewie o. Sosnowica nr rachunku: 84804200060130014320000010 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa drogi pożarowej nr 7 od km 3+250 do km 4+270”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1.3 oraz 7.1.4 litera b) i c) powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Natomiast warunek określony w pkt 7.1.4 litera a) musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 Ustawy PZP.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności:2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, w warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy – z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.6 ;2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego;2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego;2.5 zmiany Podwykonawcy2.6 wystąpienia Siły Wyższej;2.7 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy;2.8 zawieszenia Umowy;2.9 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji Umowy;2.10 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum;2.11 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu lub majątku Zamawiającego;2.12 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej harmonogramie wraz ze zmianą kolejności płatności za te Prace; 2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Prac.2.16 Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - pozostałe uregulowania zapisano w załączniku nr 11 (wzór umowy) paragraf 24.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_parczew w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Nadleśnictwo Parczew, 21-230 Sosnowica, Aleja Kasztanowa 29

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.