eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Ochrona osób i mienia w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012663694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kawęczyńska 44

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-770

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dosir.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dosir.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmujące sprawy kultury fizycznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37d794cd-cc92-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028201/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ochrona osób i mienia w budynkach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zlokalizowanych przy ul. Kawęczyńskiej 44, ul. Szanajcy 17/19 i ul. Jagiellońskiej 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dosir-waw.ezamawiajacy.pl/pn/dosir-waw/demand/106970/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dosir-waw.ezamawiajacy.pl/pn/dosir-waw/demand/106970/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Wykonawcami i
Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej . Wymagania techniczne i organizacyjne oraz dotyczące zasad
rejestracji i minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy zawarto w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOSiR.DUZ.26.1.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i
w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Dokładny opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia Wymagań w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia Wymagań w tym zakresie;
d) zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawcy muszą wykazać, że należycie wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych należycie wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedna usługę polegającą na zapewnieniu ochrony budynku/budynków użyteczności publicznej przez 7 dni w tygodniu przez okres minimum 6 miesięcy, a jej wartość była nie mniejsza niż 100.000 zł brutto.
Pojęcie budynku użyteczności publicznej Zamawiający definiuje zgodnie z treścią § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), czyli jako budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Za zamówienie wykonane spełniające powyższy warunek Zamawiający uzna zamówienie, które było faktycznie realizowane przez okres minimum 6 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie 9.2. ppkt b);
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna składać się z:
1) formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (jeżeli
dotyczy);
3) pełnomocnictwa złożonego w formie opisanej w pkt 12.8. (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki
cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej;
5) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
6) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z wykonawców;
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
8) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami pkt 12.6;
9) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby musi być podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw wykluczenia i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4a do SWZ oraz załącznikiem nr 5a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1 000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą
złożyć:
- pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki
cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej
- oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
- oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z wykonawców;
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, szczegóły dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Numeracja przeniesiona z swz:
10.1 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w przypadku:
a) czasowego zamknięcia obiektu, w którym świadczona będzie usługa stanowiąca przedmiot umowy, którego powodem jest konieczność przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym lub przerwy w dostawie energii elektrycznej/cieplnej lub inne niezależne od stron umowy przyczyny; zmiana dotyczyć będzie terminu realizacji zamówienia tj. wydłużenia o czas, w którym z powyższych przyczyn Wykonawca nie miał możliwości wykonywania świadczenia stanowiącego przedmiot umowy.
b) zawieszenia wykonywania usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych, formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur Zamawiającego, lub też konieczności wykonania przerwy technologicznej w obiekcie, albo przeprowadzenia remontu lub niezbędnych napraw. Termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, w którym z powyższych przyczyn Wykonawca nie miał możliwości wykonywania świadczenia stanowiącego przedmiot umowy.
c) Zmiany personelu wskazanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy; zmiana jest możliwa po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymagań przez zmieniany personel w stosunku do personelu wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) braku zawarcia umowy do dnia 01.07.2023 r. z powodu przedłużającego się trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej) zmianie ulegnie okres obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt 4.2.1, w taki sposób, że umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia przez kolejne 12 miesięcy.
10.4 Na podstawie art. 439 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, strony umowy dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (waloryzacja), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych zasadach:
Zasady waloryzacji wynagrodzenia zostały opisane w pkt. 10.4 istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do swz. (brak możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu ze względu na ograniczoną liczbę znaków).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.