eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowegoOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146838229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee54c9ab-c606-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038010/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu -poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138645/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.9.2022.PB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Leśnej oraz sięgaczy wraz z odwodnieniem terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania decyzji ZRiD lub pozwolenia na budowę. Dokumentacja ma obejmować przebudowę/budowę drogi, chodników, ścieżki rowerowej, infrastrukturę towarzyszącą: kanalizacje deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz przebudowę infrastruktury kolidującej.
Zakres rzeczowy do wykonania:
1) Wykonanie koncepcji budowy ulicy Leśnej oraz dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem przyległych terenów.
2) Wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu – 4 egz.
3) Wykonania projektu architektoniczno-budowlanego- 4 egz.
4) Wykonania projektu technicznego - 3 egz.
5) Opracowanie projektu organizacji ruchu docelowej z uzgodnieniami – 2 egz.
6) Opracowanie „informacji do planu bezpieczeństwa”- 2 egz.
7) Wykonania przedmiaru robót- 2 egz.
8) Wykonania kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.
9) Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości – 2 egz.
10) Wykonania jednokrotnej aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, która jako jedyna została złożona w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 670350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 670350,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.