eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Obryte › Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek NowyOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek Nowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBRYTE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obryte 185

1.5.2.) Miejscowość: Obryte

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-215

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 297411004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugobryte@obryte.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.obryte.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://obryte.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek Nowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-900f0ae2-a848-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022161/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek Nowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088287

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.ZP.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 469589,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek Nowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt rozbudowy – zał. nr 11 do SWZ i przedmiar robót – zał. nr 12 do SWZ .
3. Zamówienie obejmuje:
1) Roboty ziemne
2) Roboty technologiczne
3) Roboty odtworzeniowe
4) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, a także nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani załączenia do oferty katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający informuje zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, iż jeżeli w niniejszej SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, domniemywa się że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne” w zakresie funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy, Zamawiający stosował będzie kryteria równoważności określone w dokumentacji zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i/lub ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9. W ramach zadania Wykonawca dokona wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie 2 egz. w wersji papierowej.
10. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, komplet atestów, certyfikatów i aprobat technicznych na wbudowane materiały budowlane, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.
11. Przywrócenia przyległego do terenu budowy terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót budowalnych.
12. Informacje dodatkowe:
Wykonawca wyłoniony w toku postępowania zobowiązany jest do :
• oznakowania utrudnień ruchu i zmianę organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robót w należytym stanie,
• użycia do oznakowania robót znaków wielkości „średniej „ - odblaskowych
• zapewnienia i zabezpieczenia dojść w trakcie realizacji robót,
• zabezpieczenia mienia przed kradzieżą w czasie trwania budowy,
• uporządkowania terenu po wykonaniu zamówienia.
Za bezpieczeństwo publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca robót.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
13. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 48 m-cy. Wykonawca określa maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady w formularzu ofertowym. Bieg gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. i
14. Materiały z rozbiórki zgodnie z obowiązującym prawem wykonawca pozyska lub zutylizuje we własnym zakresie uwzględniając wynikający z tych zabiegów koszt przy wycenie przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją zadania, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
16. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
18. Przed złożeniem oferty należy dokonać weryfikacji załączonego przedmiaru co do zgodności z rzeczywistym zakresem prac wymaganych do realizacji inwestycji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapoznania się z całością dokumentacji. Zamieszczony przedmiar należy traktować jako opracowanie stanowiące uzupełnienie dokumentacji projektowej, mające służyć wyłącznie jako pomoc w zidentyfikowaniu zakresu robót. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wzajemnie się wykluczających rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, wycenę należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową, ewentualną wizję lokalną w terenie i zapisy SWZ. W ofercie i przedłożonym kosztorysie ofertowym ująć należy wszystkie roboty i materiały konieczne do realizacji inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 321477,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 782740,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 321477,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Instalacyjno-Budowlana INSTAL Grzegorz Retko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8231274374

7.3.3) Ulica: Emilianów 22

7.3.4) Miejscowość: Sokołów Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 08-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321477,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.