eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wińsko › Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy WińskoOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wińsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 2

1.5.2.) Miejscowość: Wińsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@winsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.winsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1d14840-cc86-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025643/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/winsko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/winsko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako
podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@winsko.pl, tel. 71 380 42 18;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710);
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne, firmom zapewniającym niszczenie materiałów, itp.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z powyższego prawa, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku po stronie administratora, administrator może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZR.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej w Wińsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga kryterium 60%
Okres gwarancji / Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Kryterium 1 - Cena (dot. części I, II, III, IV)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C=(C_min/C_bad )*60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa oferowana cena brutto (zł) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – cena badanej oferty brutto (zł)
Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące) (dot. części I, II, III)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na roboty budowlane
w pełnych miesiącach.
Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Gwarancja będzie oceniana wg wzoru:
G=(G_bad/G_max )*40 pkt
gdzie:
G - ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Gbad - gwarancja oferty badanej
Gmax - najwyższa gwarancja spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (maksymalnie 60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa polegające na budowie dwóch boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa w miejscowościach Orzeszków i Głębowice. Zakres zadania obejmuje wykonanie w w/w lokalizacjach, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową z kruszyw, dostarczenie i montaż urządzeń sportowych, ogrodzenia w formie piłko chwytów oraz montaż oświetlenia w formie lamp solarnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga kryterium 60%
Okres gwarancji / Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Kryterium 1 - Cena (dot. części I, II, III, IV)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C=(C_min/C_bad )*60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa oferowana cena brutto (zł) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – cena badanej oferty brutto (zł)
Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące) (dot. części I, II, III)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na roboty budowlane
w pełnych miesiącach.
Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Gwarancja będzie oceniana wg wzoru:
G=(G_bad/G_max )*40 pkt
gdzie:
G - ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Gbad - gwarancja oferty badanej
Gmax - najwyższa gwarancja spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (maksymalnie 60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa salki treningowej z zapleczem szatniowym wraz z elementami infrastruktury technicznej polegające na budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym wraz z infrastrukturą techniczną –przyłączem wodociągowym, przyłączem energetycznym, zewnętrzną kanalizacją sanitarną, wewnętrzną energetyczną linią zasilającą, miejscem gromadzenia odpadów oraz komunikacją wewnętrzną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga kryterium 60%
Okres gwarancji / Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Kryterium 1 - Cena (dot. części I, II, III, IV)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C=(C_min/C_bad )*60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa oferowana cena brutto (zł) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – cena badanej oferty brutto (zł)
Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące) (dot. części I, II, III)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na roboty budowlane
w pełnych miesiącach.
Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Gwarancja będzie oceniana wg wzoru:
G=(G_bad/G_max )*40 pkt
gdzie:
G - ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Gbad - gwarancja oferty badanej
Gmax - najwyższa gwarancja spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (maksymalnie 60 miesięcy)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej oraz drogowej nad prowadzoną na terenie Gminy Wińsko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga kryterium 60%
Okres gwarancji / Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Kryterium 1 - Cena (dot. części I, II, III, IV)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C=(C_min/C_bad )*60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa oferowana cena brutto (zł) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – cena badanej oferty brutto (zł)
Kryterium 2 – Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru (część IV)
Kryterium doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Gdzie:
a) doświadczenie zawodowe to jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kierownika budowy) w okresie do 15 lat – 10 pkt,
b) doświadczenie zawodowe to jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kierownika budowy) w okresie od 16 do 20 lat – 20 pkt,
c) doświadczenie zawodowe to jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru (kierownika budowy) w okresie powyżej 21 lat – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale X SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł ( słownie : pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
b) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 w odniesieniu do części I - Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, jak główny wykonawca siłami własnymi, tożsame z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto;
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ).
4.2 w odniesieniu do części II - Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej dwa zamówienie, jak główny wykonawca siłami własnymi, tożsame z przedmiotem zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto;
4.3 w odniesieniu do części III - Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, jak główny wykonawca siłami własnymi, tożsame z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto;
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ).
b) wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
 kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) do kierowania robotami budowlanymi;

4.4 w odniesieniu do części IV - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
a) warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru:
− w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymując się uprawnieniami budowlanymi w danej specjalizacji wydanymi co najmniej na 15 lat przed ogłoszeniem postępowania.
b) dysponuje lub będzie dysponował:
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej i drogowej, legitymując się uprawnieniami budowlanymi w danej specjalizacji wydanymi co najmniej na 10 lat przed ogłoszeniem postępowania.

2. Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu:
1) W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych robót – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją co najmniej dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją co najmniej dwóch wymaganych robót, albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać się realizacją wymaganych robót.
2) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
3) Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5) Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
6) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
7) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 4 do SWZ (dot. części I, II, III zamówienia);
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ. (dot. części IV)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
1) Część I – 6.000,00 zł
2) Część II – 6.000,00 zł
3) Część III – 6.000,00 zł
4) Część IV – 1.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy bz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią [tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji] wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147
6. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. .Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zaleca się, aby przekazanie oryginału gwarancji lub poręczenia nastąpiło wraz z ofertą lub osobno za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XII SWZ.
8. Zatrzymanie i zwrot wadium odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym),
3) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/winsko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.