eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc85090a-cc6f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051693/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6-925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce, Komorów, Powiat Miechowski

1.1.8 Remont drogi powiatowej nr 1187K w km 0+000 do 0+584 w m.Podmiejska Wola i Chodów Powiat Miechowski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc85090a-cc6f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
oraz poczty elektronicznej (za wyjątkiem składania ofert): postepowania@zdpmiechow.pl
Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl
bezpośredni link do postępowania został podany na stronie Zamawiającego
http://www.zdpmiechow.pl/art,303,rok-2023.html

Oferty należy składać tylko i wyłącznie na platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.oraz poczty elektronicznej postepowania@zdpmiechow.pl
2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
4 W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Komunikacja może się odbywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres email postepowania@zdpmiechow.pl . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
5 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskaza¬nych w SWZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

6 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów Tel. (41)38-111-61, Fax. (41)38-318-27;
 z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDP w Miechowie można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres siedziby administratora oraz emailem: dane.osobowe@zdpmiechow.pl*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie pochodzącymi ze środków zewnętrznych UE, Budżetu Państwa lub innych programów pomocowych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SE.261.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.
Dokumentacja projektowa stanowiąca element opisu przedmiotu zamówienia została opracowana dla odcinka drogi 1239K od km 0+000 – do km 6+953. Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji zadania objętego opracowaniem projektowym w części dotyczącej odcinka od km 4+100 do km 6+953 ( wraz z obiektem mostowym w km 6+925).

W okresie realizacji robót budowlanych, zimowe utrzymanie na przebudowywanym odcinku drogi 1239K, będzie prowadzone przez Wykonawcę robót.

Przedmiot zamawiania obejmuje
1) Roboty drogowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Wycinka drzew i krzewów
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
- Rozbiórka nawierzchni betonowych zjazdów, nawierzchni z brukowej kostki betonowej, asfaltowych
- Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową, przepustów , ścianek czołowych , elementów betonowych,
ROBOTY ZIEMNE
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
- Wykonanie wykopów, Wykonanie nasypów
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
- Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej C12/15, Ustawienie krawężników kamiennych, Obrzeża betonowe
JEZDNIA
- Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr 8 cm
- Warstwa ścieralna z AC 11S - gr.4cm , dla KR3
- Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm
ZATOKA AUTOBUSOWA I SKOSY NAJAZDOWE
- Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- Podbudowa z zasadnicza z betonu B-30 - gr 20cm
- Nawierzchnie z kostki granitowej regularnej
ZJAZDY
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- Podbudowa z kruszywa łamanego
- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr 4 cm
- Warstwa ścieralna z AC 11S - gr.4 cm
- Zjazdy utwardzone destruktem
CHODNIKI
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr 15cm
- Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm
POBOCZA
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- Pobocza gruntowe z kruszywa łamanego
- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm
ROWY- CIEKI UMOCNIENIA
- Umocnienia rowów , cieków płytami prefabrykowanymi
- Gabiony kamienne
PRZEPUSTY
- Przepusty śr 400mm
- Przepusty śr 600mm
- Przepusty śr 800mm
- Przepusty skrzynkowe 1200*1200m - km 4+957,44 i 5+674,62
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ROBOTY RÓŻNE
- Umocnienie skarp poprzez przywóz i rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsiewem i nawożeniem
- Regulacje i zabezpieczenia urządzeń infrastruktury
- Wymiana oświetlenia ulicznego w pasie drogi, Rury ochronne na kablach energetycznych
- Przebudowa kolidującego ogrodzenia
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
- Wykonanie oznakowania poz. chemoutwardzalnego grubowarstwowego
- Oznakowanie pionowe
- Montaż barieroporęczy - na przepustach skrzynkowych
- Bariery ochronne stalowe U14a
- Poręcze zabezpieczajace ruch pieszych - bariera U11a
ODWODNIENIE
- wykonanie kolektora - Kanały z rur PVC-U klasy S ( SDR 34 ) wraz ze studniami ściekowymi i rewizyjnymi.
2) Branża teletechniczna:
- Przebudowa linii napowietrznej odcinek nr 1, 2, 3
- Zabezpieczenie istn. kabli
3) Remont mostu M-19 w m. Komorów:
- Wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem skarp (wykonanie wspornika pod płytę przejściową);
- Zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych;
- Zbrojenie stalą klasy A-IIIN;
- Beton konstrukcyjny klasy C30/37 (kapy chodnikowe, płyty przejściowe);
- Beton konstrukcyjny klasy C35/45 (warstwa wyrównawcza spadkowa na pomoście);
- Beton niekonstrukcyjny (C12/15) pod płytami przejściowymi, pod kapami za ustrojem nośnym;
- Kotwy kap chodnikowych;
- Izolacja cienka wykonywana na zimno Abizol;
- Izolacja gruba z papy zgrzewalnej (na pomoście pod jezdnia oraz kapami);
- Oczyszczenie i skroplenie warstwy wiążącej pod warstwę ścieralną;
- Warstwa wiążąca na obiekcie mostowym o grubości 4,0cm wraz z przeciwspadkiem z asfaltu lanego;
- Nawierzchnia jezdni z SMA na obiekcie mostowym - warstwa ścieralna o grubości 4cm;
- Nawierzchnia na kapach o grubości 5mm z żywicy epoksydowopoliuretanowej;
- Drenaż izolacji płyty pomostu;
- sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym co 5 m;
- Uciąglenie nawierzchni siatkami polimerowymi;
- Krawężnik mostowy kamienny 18x20, 20x30;
- bariero-poręcze na obiekcie o H=1,1 m wraz z odcinkami zejściowymi na dojazdach do mostu;
- Umocnienia skarp przyczółków oraz półek przy stożkach nasypowych;
- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
- Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka elementów stalowych, Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych, Rozbiórka izolacji bitumicznych, Rozbiórka elementów dróg-nawierzchnie, Rozbiórka krawężników,
- iniekcja rys płyty ustroju nośnego oraz wsporników ustroju;
- Naprawa i uzupelnienie ubytków betonu zaprawami PCC (powierzchnie przyczółka ze skrzydłami, filary oraz spód płyty pomostowej ustroju nośnego wraz ze wspornikiem pomostu)
4) Tablice informacyjne:
− Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść zgodna ze wzorem regulaminu projektu).
2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
1) Dokumentacji technicznej (dla zad.1)
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3) specyfikacji warunków zamówienia,
4) przedmiarze robót.
W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia powyżej.
Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny, pomocniczy do wyceny oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami postępowania jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.
6. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokonanie wizji jest zalecane ale nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w rozumieniu art.131 ust.2 ustawy.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Jak niżej
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga w oparciu o art.95 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wymaga, aby:
1) przez cały okres realizacji robót wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane w tym obsługę maszyn i urządzeń budowlanych, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
2) ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca lub podwykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia,
3) wykonawca lub podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych.
Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 7 do SWZ.
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust.2 ustawy Pzp.
12. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 630 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art.214 ust.1 pkt.7 ustawy o wartości do 10% wartości zamówienia podstawowego- dla każdego zadania oddzielnie.

Zamówienia o których mowa powyżej dotyczą (kontynuacji) powtórzenia robót podstawowych związanych z realizacją poszczególnych zadań (odrębnie dla zad.1 i zad.2):
Zwiększenie ilości robót, wykraczające poza ilości zakładane może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności:
- konieczności wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
- konieczności zakończenia całości robót w celu uzyskania zaplanowanego rezultatu,
- konieczności nie dopuszczenia do pogorszenia przejezdności i parametrów technicznych,
- konieczności zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych i innych omyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów, Powiat Miechowski

Przedmiot zamówienia obejmuje
1) Roboty drogowe:
- mechaniczne ścinanie poboczy, zebranie namulonej ziemi w obrębie krawędzi jezdni;
- wykonanie koryta pod odbudowę rozmytej krawędzi jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- rozebranie nawierzchni i górnej podbudowy z kruszywa kamiennego;
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku;
- wykonanie podbudowy ( warstwa dolna i górna) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z masy mineralno-bitumicznej (KR2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynnionym;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR3;
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym;
- plantowanie poboczy.

2) Tablice informacyjne:
− Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść zgodna ze wzorem regulaminu projektu).


2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
1) Dokumentacji technicznej (dla zad.1, 2)
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3) specyfikacji warunków zamówienia,
4) przedmiarze robót.
W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia powyżej.

Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny, pomocniczy do wyceny oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami postępowania jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.
6. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokonanie wizji jest zalecane ale nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w rozumieniu art.131 ust.2 ustawy.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga w oparciu o art.95 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wymaga, aby:
1) przez cały okres realizacji robót wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane w tym obsługę maszyn i urządzeń budowlanych, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
2) ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca lub podwykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia,
3) wykonawca lub podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych.
Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 7 do SWZ.
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust.2 ustawy Pzp.
12. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art.214 ust.1 pkt.7 ustawy o wartości do 10% wartości zamówienia podstawowego- dla każdego zadania oddzielnie.

Zamówienia o których mowa powyżej dotyczą (kontynuacji) powtórzenia robót podstawowych związanych z realizacją poszczególnych zadań (odrębnie dla zad.1 i zad.2):
Zwiększenie ilości robót, wykraczające poza ilości zakładane może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności:
- konieczności wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
- konieczności zakończenia całości robót w celu uzyskania zaplanowanego rezultatu,
- konieczności nie dopuszczenia do pogorszenia przejezdności i parametrów technicznych,
- konieczności zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych i innych omyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku, należy złożyć wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobą/osobami:

• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem cząstkowym) dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie.
w przypadku składania oferty na zadanie nr 1
Wymagana wartość prowadzonych robót budowlanych wynosi minimum – 6 000 000 zł brutto
w przypadku składania oferty na zadanie nr 2
Wymagana wartość prowadzonych robót budowlanych wynosi minimum - 500 000 zł brutto


Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

b) wykaz wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku, należy złożyć wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami cząstkowymi) dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie.
w przypadku składania oferty na zadanie nr 1
Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum – 6 000 000 zł brutto
w przypadku składania oferty na zadanie nr 2
Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum - 500 000 zł brutto

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA! W celu wykazania spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (wykaz osób, wykaz wykonanych robót), w przypadku składania oferty na kilka zadań Wykonawca może wskazać tę samą osobę jako Kierownika budowy i może wykazać się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami cząstkowymi) dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie zgodnie z postawionymi warunkami.

W przypadku składania oferty na zadanie 2 Wykonawca może wykazać spełnienie warunku jak dla zadania 1.
Natomiast spełnienie warunku dla zadania 2 nie stanowi spełnienia warunków opisanych dla zadania1.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, którymi są:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b) wykaz wykonanych robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.
Dla zad.1 – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Dla zad.2 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

W interaktywnym formularzu oferty w pkt. IV należy wskazać informacje dotyczące formy wniesienia wadium (wybór z listy) oraz podać informacje na temat zwrotu wadium tj: adres e-mail Gwaranta do zwrotu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji) bądź Nr rachunku bankowego na które należy dokonać zwrotu wadium wnoszonego w pieniądzu

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Pekao S.A. 76 1240 2294 1111 0010 5825 3558 z dopiskiem –
„Wadium- zad.nr … i numer postępowania: SE.261.4.2023”
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi (roboty) wykonają poszczególni Wykonawcy jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować będą poszczególni Wykonawcy - Zał. 1c do SWZ
4. W celu wykazania iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale VIII SWZ, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta/ wspólnika spółki cywilnej oddzielnie.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VI pkt 6.3 SWZ - w zakresie wykonanych robót, wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Zał. nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.