eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEZGO W MYSŁOWICACH PRZY UL. ROBOTNICZEJ 3Ogłoszenie z dnia 2021-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEZGO W MYSŁOWICACH PRZY UL. ROBOTNICZEJ 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Mysowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 21

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 317-43-00

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzgk.nowybip.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEZGO W MYSŁOWICACH PRZY UL. ROBOTNICZEJ 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80819815-ea28-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – etap IV” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122798/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 3 wraz z remontem klatek schodowych w obiekcie.

Obiekt, w którym będą wykonywane prace to budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1925r. zlokalizowany przy ul. Robotniczej 3 w Mysłowicach. Ilość kondygnacji- 5 nadziemnych, 1 podziemna. Powierzchnia zabudowy 401m2. Kubatura brutto 4800,4 m3. Budynek jest obecnie zamieszkały, w obiekcie znajdują się 32 lokale mieszkalne.

Prace termomodernizacyjne w obiekcie obejmują, między innymi, ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia ścian piwnic i ścian zagłębionych w gruncie (ściany przyziemia i cokołowe), wymianę okien drewnianych oraz okien piwnicznych na okna PVC, ocieplenie dachu, naprawę spękań na ścianach zewnętrznych, przełożenie tablic informacyjnych (gaz, woda, adres budynku), roboty budowlane w zakresie remontu klatek schodowych, naprawę uszkodzonych nadproży wewnątrz budynku w kondygnacji piwnic.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja Techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262310-7 - Zbrojenie

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione z powodu niezłożenia żadnej oferty w postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.